Zastava Bosne i Hercegovine


ODLUKA O IZVOZU, ODNOSNO UVOZU ROBE I USLUGA BEZ NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2010)

1. Ovom odlukom propisuje se u kojim slučajevima domaće lice izvoz, odnosno uvoz robe i usluge može da vrši bez naplate, odnosno plaćanja.

2. Domaće lice može da izveze, odnosno uveze robu i usluge bez naplate, odnosno plaćanja radi:

1) reklamiranja;

2) izvoza, odnosno uvoza uzoraka robe, projekata i druge tehničke dokumentacije koji prate izvezenu, odnosno uvezenu robu i usluge, uključujući i izvoz, odnosno uvoz uzoraka robe radi ispitivanja kvaliteta robe u cilju zaključenja ugovora, učešća na međunarodnim javnim nadmetanjima, kao i na sajmovima, izložbama i sl.;

3) opremanja predstavništava, ogranaka ili ulaganja u druga pravna lica u Republici Srbiji čiji su osnivači strana lica, kao i opremanja predstavništava, ogranaka ili ulaganja u druga pravna lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji čiji su osnivači domaća lica, osnovnim sredstvima i potrošnom robom neophodnim za njihov rad;

4) izvoza, odnosno uvoza u humanitarne, naučno-prosvetne, kulturne, zdravstvene, ekološke, socijalne, sportske, verske i druge nekomercijalne svrhe, kao i po osnovu nasledstva, odnosno ugovora o poklonu;

5) pružanja, odnosno primanja pomoći radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda, ekološkog udesa i drugih oblika više sile;

6) ispunjenja obaveza predviđenih ugovorom, u skladu sa zakonom, a naročito u slučaju reklamacije, zamene robe kao i naknade za dobro izvršenje posla u slučaju dugoročne poslovne saradnje.

3. Izvoz, odnosno uvoz robe i usluga iz razloga predviđenih u tački 2. ove odluke, vrši se uz podnošenje dokaza (ugovora i dr.) nadležnoj carinarnici.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o bližim uslovima za izvoz, odnosno uvoz robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja ("Službeni glasnik RS", broj 109/05).

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".