Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2014, 76/2016, 8/2020 i 21/2021)

1. Ovom odlukom uređuje se način vršenja prinudne naplate s računa klijenta koji se vodi kod banke u skladu s čl. od 47. do 49. Zakona o platnom prometu (u daljem tekstu: Zakon).

Pod klijentom, u smislu ove odluke, podrazumeva se dužnik - pravno lice i fizičko lice koje obavlja delatnost i ima račun kod banke, uključujući i banku koja ima račun kod Narodne banke Srbije.

2. Osnovi za prinudnu naplatu iz člana 47. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona dostavljaju se Narodnoj banci Srbije - Prinudnoj naplati - organizacionoj jedinici u Kragujevcu u čijem su delokrugu prijem, kontrola i unos osnova i naloga (u daljem tekstu: Prinudna naplata u Kragujevcu).

Osnove za prinudnu naplatu iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: osnovi) i akte o obustavi/prekidu izvršenja izdavaoci osnova dostavljaju elektronski, kao elektronski dokument, koji potpisuju kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Izuzetno, izdavaoci osnova, osim javnih izvršitelja, koji nisu tehnički osposobljeni za dostavljanje elektronskih dokumenata u skladu sa stavom 2. ove tačke - osnove i akte iz tog stava mogu neposredno predati Prinudnoj naplati u Kragujevcu radnim danima do 12.00 časova ili ih dostaviti poštom.

Dostavljanje poštom iz stava 3. ove tačke vrši se tako što se svi osnovi i akti o obustavi/prekidu izvršenja, uz posebne dostavnice za svaki taj osnov, odnosno akt (overene potpisom ovlašćenog lica i pečatom izdavaoca osnova, odnosno akta) i specifikaciju o sadržini pošiljke (redni broj, broj osnova, odnosno akta - rešenja i sl., potpis ovlašćenog lica i pečat izdavaoca osnova, odnosno akta), pakuju u jednu pošiljku i što se, odmah nakon njene predaje pošti, drugi primerak specifikacije na kome je upisan broj ove pošiljke - elektronski dostavlja Prinudnoj naplati u Kragujevcu (npr. faksom, imejlom).

Osnovi za prinudnu naplatu koje Prinudna naplata u Kragujevcu primi od javnih izvršitelja, na način propisan u stavu 2. ove tačke do 24.00 časa svakog radnog dana, zavode se u evidenciju o primljenim/vraćenim osnovima za prinudnu naplatu narednog radnog dana.

Osnovi koje Prinudna naplata u Kragujevcu primi na način propisan u stavu 3. ove tačke, zavode se u evidenciju o primljenim/vraćenim osnovima na dan njihovog prijema.

Akti o obustavi/prekidu izvršenja koje Prinudna naplata u Kragujevcu primi posle 16.00 časova svakog radnog dana zavode se u evidenciju narednog radnog dana.

2a. Izuzetno od tačke 2. ove odluke, rešenja o prinudnoj naplati na novčanim sredstvima poreskog obveznika, rešenja o oduzimanju i vraćanju dodeljenog poreskog identifikacionog broja (PIB-a) poreskom obvezniku i rešenja o obustavi postupka prinudne naplate na novčanim sredstvima poreskog obveznika, Ministarstvo finansija - Poreska uprava (u daljem tekstu: Poreska uprava) elektronski dostavlja Prinudnoj naplati u Kragujevcu, na način propisan tehničkim uputstvom koje donosi Narodna banka Srbije.

Rešenja o prinudnoj naplati na novčanim sredstvima poreskog obveznika koja Prinudna naplata u Kragujevcu primi od Poreske uprave na način propisan u stavu 1. ove tačke do 24.00 časa svakog radnog dana - zavode se u evidenciju o primljenim/vraćenim osnovima narednog radnog dana.

Rešenja o oduzimanju i vraćanju dodeljenog poreskog identifikacionog broja (PIB-a) poreskom obvezniku, kao i rešenja o obustavi postupka prinudne naplate na novčanim sredstvima poreskog obveznika, koja Prinudna naplata u Kragujevcu primi na način propisan u stavu 1. ove tačke posle 16.00 časova svakog radnog dana - zavode se u evidenciju narednog radnog dana.

Izuzetno od st. 1. do 3. ove tačke, svi osnovi koje donosi Poreska uprava a koji se odnose na dužnike s matičnim brojem koji je isti za veći broj dužnika (sindikati, udruženja građana, verske organizacije i dr.) - dostavljaju se isključivo na način utvrđen tačkom 2. st. 3. i 4. ove odluke.

Rešenja i zaključci koje Poreska uprava donosi u skladu s propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, a koji se odnose na privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na računu poreskog obveznika, ukidanje privremene mere, prekid postupka prinudne naplate na novčanim sredstvima poreskog obveznika i privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na računu do određenog iznosa, kao i rešenja o prinudnoj naplati iz rezervisanih novčanih sredstava poreskog obveznika - dostavljaju se Prinudnoj naplati u Kragujevcu u skladu s tačkom 2. st. 3. i 4. ove odluke.

3. Posle prijema osnova vrši se provera i kontrola ispravnosti sadržine pošiljke, odnosno upoređivanje s podacima iz specifikacije i dostavnice, kao i provera dostavljenih elektronskih dokumenata, nakon čega Prinudna naplata u Kragujevcu ispravne kopije specifikacije i dostavnice za svaki osnov overava prijemnim pečatom, s datumom, i dostavlja ih izdavaocu osnova, odnosno pošiljaocu.

Ako Prinudna naplata u Kragujevcu utvrdi neusklađenost podataka iz specifikacije i dostavnice sa sadržinom pošiljke - o tome odmah sačinjava belešku i obaveštava izdavaoca osnova, odnosno pošiljaoca, radi otklanjanja tih neusklađenosti.

Ako se kontrolom dostavljenih elektronskih dokumenata utvrdi da su ovi dokumenti neispravni, ti se dokumenti elektronski vraćaju njihovim izdavaocima.

Potvrdu prijema elektronskog dokumenta izdavalac ovog dokumenta prima u formi elektronskog zapisa, koji je moguće odštampati, o vremenu prijema, odnosno danu i času kad je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je taj dokument poslat Prinudnoj naplati u Kragujevcu.

4. Prinudna naplata u Kragujevcu vodi evidenciju o primljenim/vraćenim osnovima prema datumu njihovog prijema, i ta evidencija sadrži sledeće podatke:

- redni broj;

- datum prijema osnova;

- naziv, matični i poreski broj dužnika;

- broj računa dužnika;

- naziv donosioca, naziv i broj osnova;

- naziv poverioca - primaoca i broj njegovog računa;

- napomenu uz vraćeni osnov, razlog i datum vraćanja.

Pored evidencije iz stava 1. ove tačke, Prinudna naplata u Kragujevcu vodi i sledeće evidencije:

- evidenciju o primljenim nalozima iz člana 47. stav 1. tačka 3. Zakona;

- evidenciju o rešenjima i zaključcima kojima je određena naplata budućih povremenih davanja;

- evidenciju o primljenim reklamacijama koje se odnose na izvršenje osnova, kao i naloga iz alineje prve ovog stava;

- evidenciju o zahtevima podnetim Upravi za trezor za povraćaj ili preknjižavanje javnih prihoda u postupku vršenja prinudne naplate;

- evidenciju o izdatim fakturama za naplatu naknade za izdavanje potvrda, po zahtevima stranaka.

Evidencije iz stava 2. ove tačke Narodna banka Srbije vodi u elektronskom obliku.

5. Posle evidentiranja osnova na način iz tačke 4. ove odluke - Prinudna naplata u Kragujevcu proverava:

1) da je u pitanju osnov po čijem je postupanju propisana nadležnost Narodne banke Srbije, koji sadrži:

- naziv izdavaoca osnova,

- broj i datum osnova,

- potpis i pečat izdavaoca osnova;

2) da osnov sadrži nalog za postupanje, sa sledećim podacima:

- naziv, sedište i adresa izvršnog dužnika,

- matični broj, poreski broj i broj tekućeg računa izvršnog dužnika,

- matični broj, poreski broj i broj tekućeg računa poverioca, a ako je poverilac fizičko lice koje ne obavlja delatnost - broj tekućeg računa tog lica,

- iznos obaveze (glavni dug, kamata i troškovi),

- vrstu kamate, kamatnu stopu i način obračuna kamate za period za koji se kamata obračunava - ako je određen u osnovu,

- model i poziv na broj odobrenja za prenos sredstava u korist računa javnih prihoda (porezi, doprinosi, carine, takse i ostalo),

- račun izvršenja budžeta, izvedeni matični broj (na bazi JBJKS) i naziv direktnog korisnika budžetskih sredstava ako je kao izvršni dužnik naznačena Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Posle izvršene provere u smislu stava 1. ove tačke - Prinudna naplata u Kragujevcu podatke iz ispravnih osnova unosi u bazu podataka prinudne naplate, odnosno postupa po nalozima za vršenje prinudne naplate.

Ako se prinudna naplata ne vrši po osnovu iz stava 1. odredba pod 1) ove tačke ili osnov ne sadrži sve podatke iz odredbe pod 2) te tačke - osnov se istog dana vraća izdavaocu, uz propratno pismo u kome se navode razlozi vraćanja.

6. Unosom osnova u bazu podataka prinudne naplate za izvršne dužnike koji u ovoj bazi nemaju evidentirane neizvršene osnove i naloge za tu naplatu, Narodna banka Srbije - organizaciona jedinica u Beogradu u čijem su delokrugu nadzor i operativni poslovi (u daljem tekstu: Prinudna naplata u Beogradu) elektronskom porukom SMT 713 nalaže svim bankama da klijentu - dužniku blokiraju sve dinarske i devizne račune, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

Nakon blokiranja računa dužnika, banke su obavezne da elektronskom porukom SMT 718 odmah dostave informaciju o stanju sredstava na računima klijenta (dinarskim, depozitnim i deviznim), kao i o svim narednim promenama stanja sredstava.

Elektronska poruka SMT 718, u polju 71830 ima oznaku DDV (dinarski depozit po viđenju) i podatak o ukupnom iznosu dinara na depozitnom avista računu.

Elektronska poruka SMT 718, u polju 71830 ima oznaku DPD (dinarska protivvrednost deviza) i podatak o ukupnom iznosu dinarske protivvrednosti deviza, i to po kupovnom kursu banke za devize iz važeće kursne liste u trenutku slanja ove poruke. Elektronske poruke SMT 718 koje sadrže dinarsku protivvrednost deviznih sredstava Narodna banka Srbije prima od banaka svakog radnog dana od 9,30 do 16,00 časova.

Banka u postupku prinudne naplate, i to za dužnika koji nema otvoren dinarski račun kod te banke, u elektronskoj poruci SMT 718, u polje 71820 upisuje dinarski račun koji je otvoren za prenos dinarske protivvrednosti deviza s deviznih računa klijenta, odnosno za prenos dinara s depozitnih avista računa. Ovaj račun se ne prijavljuje u jedinstveni registar računa banaka (RIR), koji vodi Narodna banka Srbije, i saldo na tom računu na kraju dana mora biti nula.

Zahtev za prenos sredstava Prinudna naplata u Beogradu (porukom SMT 719) daje banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na dinarskom računu, a ako na njemu nema dovoljno dinarskih sredstava - i ostalim bankama, redom, prema visini sredstava na računima dužnika, do potpunog namirenja naloga za prinudnu naplatu. Ako na dinarskim računima dužnika nema sredstava za izvršenje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno - zahtev za prenos sredstava daje se bankama kod kojih dužnik ima devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvršenja ovog naloga.

Banke su dužne da, na osnovu primljene elektronske poruke SMT 719, sredstva s računa dužnika odmah prenesu na račun naveden u toj poruci i o tome elektronskom porukom SMT 720 odmah obaveste Prinudnu naplatu u Beogradu.

Ako banka ne izvrši nalog iz stava 7. ove tačke ili ispravnu elektronsku poruku SMT 720 ne pošalje najkasnije narednog radnog dana do 9,15 časova - Prinudna naplata u Beogradu stornira ranije poslatu elektronsku poruku SMT 719 i šalje novu elektronsku poruku SMT 719, prema informaciji o stanju sredstava iz nove elektronske poruke SMT 718.

Format i namena poruka za razmenu podataka između Narodne banke Srbije - Prinudne naplate i banaka propisuju se uputstvom Narodne banke Srbije.

Elektronska razmena poruka za razmenu podataka između Prinudne naplate u Beogradu i banaka vrši se u skladu s terminskim planom, koji utvrđuje guverner Narodne banke Srbije ili lice koje on ovlasti.

6a. Izuzetno od tačke 6. ove odluke, osnovi koji se odnose na dužnike s matičnim brojem koji je isti za veći broj dužnika (sindikati, udruženja građana, verske organizacije i dr.) izvršavaju se na način iz ove tačke, uz korišćenje posebnog obrasca (Prilog 1), koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Nakon unosa osnova iz stava 1. ove tačke u evidenciju primljenih osnova, Prinudna naplata u Kragujevcu elektronskom poštom svim bankama dužnika dostavlja nalog da blokiraju sredstva na računima i da joj odmah dostave podatke o stanju na tim računima.

Banci kod koje dužnik ima najviši iznos sredstava na dinarskom računu, Prinudna naplata u Kragujevcu elektronskom poštom dostavlja osnov s nalogom na obrascu iz stava 1. ove tačke.

Drugim bankama dužnika Prinudna naplata u Kragujevcu elektronskom poštom dostavlja pismeni nalog da sredstva na računu dužnika, kao i buduće prilive sredstava na taj račun, prenesu na račun dužnika kod banke iz stava 3. ove tačke.

Banka iz stava 3. ove tačke dužna je da po izvršenju u celosti naloga iz tog stava - o tome obavesti Prinudnu naplatu u Kragujevcu i da joj dostavi dokaze o tome (kopije izvoda).

7. Nalog poverioca za naplatu na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci i svom poveriocu (nalozi iz člana 47. stav 1. tačka 3. Zakona) dostavlja se banci navedenoj u tom nalogu, koja je dužna da, pre izvršenja ovog naloga, proveri da li menica sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje menica i da li je podneta u roku dospeća, odnosno da li ovlašćenje sadrži sve elemente neophodne za naplatu, kao i da proveri ispravnost tog naloga.

Uz nalog iz stava 1. ove tačke poverilac daje banci:

1) pismenu izjavu kojom potvrđuje da ne postoje menice/ovlašćenja po osnovu jemstva;

2) pismenu izjavu kojom potvrđuje da je u pitanju nalog na osnovu menica/ovlašćenja glavnog dužnika uz koje postoje menice/ovlašćenja jemca;

3) pismenu izjavu kojom potvrđuje da su u pitanju menice/ovlašćenja jemca.

Banka ne može da odbije prijem naloga iz stava 1. ove tačke samo iz razloga što je nakon upisa menice u registar menica i ovlašćenja koji Narodna banka Srbije vodi došlo do promene lica koje je ovlašćeno da potpisuje menice u ime i za račun dužnika.

Banka koja primi menicu/ovlašćenje iz stava 2. odredba pod 1) ove tačke dužna je da, kod dostavljanja elektronske poruke SMT 710 za tip dokumenta, u polje 71051 unese oznaku 10 (ne postoji jemstvo).

Banka koja primi menicu/ovlašćenje iz stava 2. odredba pod 2) ove tačke dužna je da, kod dostavljanja elektronske poruke SMT 710 za tip dokumenta, u polje 71051 unese oznaku 20 (postoji jemstvo - na teret glavnog dužnika).

Banka koja primi menicu/ovlašćenje iz stava 2. odredba pod 3) ove tačke dužna je da, kod dostavljanja elektronske poruke SMT 710 za tip dokumenta, u polje 71051 unese oznaku 30 (postoji jemstvo - na teret jemca).

Kad na računu dužnika (glavnog dužnika, odnosno jemca) ima sredstava - banka nalog iz stava 1. ove tačke odmah izvršava u celosti, a ako tih sredstava nema ili ih nema dovoljno - banka ovaj nalog ne izvršava delimično, već elektronskom porukom SMT 710 odmah dostavlja Prinudnoj naplati u Beogradu podatke s tog naloga, s potvrdom da su podaci verodostojni i tačni i da za to odgovaraju ovlašćeni zaposleni u banci i banka.

Posle prijema elektronske poruke SMT 710, Prinudna naplata u Beogradu proverava da li ta poruka sadrži potvrdu iz stava 6. ove tačke, pa ako utvrdi da sadrži - vrši prinudnu naplatu u skladu s tačkom 6. ove odluke. U suprotnom, Prinudna naplata u Beogradu automatski odbija elektronsku poruku SMT 710 i banci dostavlja elektronsku poruku SMT 796 s kôdom 31, a banka je dužna da odmah nakon toga dostavi elektronsku poruku SMT 710 s potvrdom. Sve elektronske poruke SMT 710 primljene posle 15.30 časova tog radnog dana Prinudna naplata u Beogradu vraća bankama istog dana, i to elektronskom porukom SMT 796 s kôdom 39.

Ako naknadno ustanovi da je elektronskom porukom SMT 710 dostavila netačne podatke s naloga iz stava 1. ove tačke (pogrešan iznos, pogrešan račun poverioca i sl.) - banka koja je unela takav nalog podnosi Prinudnoj naplati u Kragujevcu zahtev za korekciju tih podataka, uz koji prilaže kopije ovog naloga i menice/ovlašćenja.

Ako naknadno ustanovi da je nalog iz stava 1. ove tačke unela pre datuma dospeća, banka koja je unela takav nalog podnosi Prinudnoj naplati u Kragujevcu zahtev za prekid postupka izvršenja tog naloga. Ako ta banka postupak izvršenja ovog naloga ne nastavi na dan njegovog dospeća ili u naredna dva radna dana, dužna je da Prinudnoj naplati u Kragujevcu podnese zahtev za povlačenje tog naloga.

Posle izvršenja u celosti naloga prinudne naplate po osnovu menica/ovlašćenja, Prinudna naplata u Beogradu šalje bankama elektronsku poruku SMT 796 s kôdom 37 - nalog u celosti izvršen.

Poverioci su dužni da vode posebnu evidenciju o naplati potraživanja u smislu ove tačke i da, momentom naplate glavnog duga u celosti, povuku naloge date u smislu stava 2. odredbe pod 2) i 3) te tačke koji nisu izvršeni ili su delimično izvršeni.

8. Ako je banka dužnika menicu s meničnim jemstvom - avalom banke i nalog iz tačke 7. stav 1. ove odluke primila od meničnog poverioca - pravnog lica ili fizičkog lica koje obavlja delatnost (imalac menice), dužna je da, pre izvršenja ovog naloga, proveri da li menica sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje menica i da li je podneta u roku dospeća, kao i da proveri ispravnost podnetog naloga. Uz ovu menicu i nalog za prinudnu naplatu s računa meničnog dužnika, imalac menice podnosi nalog za prinudnu naplatu s računa banke avaliste i pismenu izjavu da se, ako na računima meničnog dužnika nema sredstava za isplatu menice ili ih nema dovoljno, prinudna naplata sprovede ili s računa ovog dužnika ili s računa banke avaliste.

Ako banka, posle provere izvršene u smislu stava 1. ove tačke, utvrdi neispravnost menice ili naloga iz tog stava - vraća ih podnosiocu, uz pismeno obrazloženje razloga zbog kojih se menica ne može isplatiti.

Kad se proverom iz stava 1. ove tačke utvrdi ispravnost menice i naloga iz tog stava - banka ovaj nalog, ako na računu meničnog dužnika ima sredstava, odmah izvršava u celosti. Ako na računu ovog dužnika nema sredstava za isplatu ove menice ili ih nema dovoljno - banka nalog za prinudnu naplatu po osnovu te menice ne izvršava delimično, već postupa na način utvrđen u tački 7. ove odluke (izvršenje sa svih računa dužnika), a ovu menicu i nalog za prinudnu naplatu s računa banke avaliste odmah dostavlja Narodnoj banci Srbije - Sektoru za platni sistem - organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu nadgledanje platnog sistema.

Banka koja je primila menicu s meničnim jemstvom - avalom banke a proverom na način iz stava 1. ove tačke nije utvrđena verodostojnost pečata i potpisa meničnog dužnika na toj menici, ili je utvrđeno da je menični dužnik na dan dospeća ove menice u blokadi - tu menicu isplaćuje poveriocu ako je ova banka istovremeno i avalista po toj menici. Ako banka ovu menicu ne isplati, dostavlja je na prinudnu naplatu.

9. Ako je banka dužnika menicu s meničnim jemstvom - avalom pravnog lica i nalog iz tačke 7. stav 1. ove odluke primila od imaoca menice, dužna je da, pre izvršenja tog naloga, proveri da li menica sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje menica i da li je podneta u roku dospeća, kao i da proveri ispravnost podnetog naloga.

Kad je proverom iz stava 1. ove tačke utvrđena ispravnost menice i naloga iz tog stava - banka ovaj nalog, ako na računu dužnika ima sredstava, odmah izvršava u celosti, a ako tih sredstava nema ili ih nema dovoljno, postupa na način utvrđen u tački 7. ove odluke.

Ako do 10,00 časova narednog radnog dana ne primi od Prinudne naplate u Beogradu elektronsku poruku SMT 796 s kôdom 37 - nalog u celosti izvršen, banka Prinudnoj naplati u Kragujevcu odmah podnosi zahtev za dostavljanje podataka o iznosu koji je izvršen i za povlačenje ovog naloga iz prinudne naplate. Na osnovu podataka Prinudne naplate u Kragujevcu o neizvršenom, odnosno delimično izvršenom iznosu s naloga za prinudnu naplatu na teret računa dužnika, banka odmah šalje novu elektronsku poruku SMT 710 na teret avaliste - pravnog lica po menici na iznos meničnog duga, odnosno na neizvršeni iznos na teret računa dužnika, radi naplate s računa avaliste kod banaka.

U slučaju da avalista - pravno lice nije klijent banke glavnog dužnika koji na računu nema dovoljno sredstava za isplatu naloga iz stava 1. ove tačke ili ih nema dovoljno - banka poziva imaoca menice da preuzme menicu i potvrdu o naplaćenom iznosu s računa meničnog dužnika, a imalac menice ovu menicu, s nalogom za prinudnu naplatu, nosi u banku tog avaliste, koja dalje postupa na način utvrđen u tački 7. ove odluke.

10. Unosom osnova i naloga za prinudnu naplatu iz člana 47. Zakona - Prinudna naplata u Beogradu istovremeno formira nalog za naplatu naknade za usluge, koja se naplaćuje u skladu sa odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

11. Posle konačnog izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu iz tač. od 6. do 9. ove odluke - bankama se šalje elektronska poruka SMT 714 o deblokadi računa dužnika.

11a. Narodna banka Srbije vodi evidenciju o broju dana blokade računa dužnika.

Evidencija iz stava 1. ove tačke sadrži podatke o poslovnom imenu, odnosno nazivu dužnika, njegovom matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB), tekućem računu, kao i danu početka i danu prestanka blokade računa, i ti se podaci objavljuju na internet prezentaciji Narodne banke Srbije. Podaci o danima blokade računa prikazuju se za period od prethodnih pet godina od dana upita.

Evidentirani broj dana blokade računa ispravlja se na osnovu akta izdavaoca osnova ili na osnovu akta drugog nadležnog organa, kojim se osnov ili nalog za prinudnu naplatu po kojem dužnik ima evidentirane dane blokade računa stavlja van snage, ukida ili privremeno ukida, odnosno rešenja Narodne banke Srbije kojim se utvrđuje da je banka učinila nepravilnost, a može se ispraviti i ako dužnik overenim kopijama izvoda o stanju sredstava na svojim računima kod banaka dokaže da je u periodu blokade računa na ovim računima na kraju dana imao iznos sredstava veći od iznosa blokade. Akt izdavaoca osnova, odnosno akt drugog nadležnog organa mora da sadrži nalog Narodnoj banci Srbije da izvrši brisanje dana blokade računa, koji su evidentirani po određenom osnovu ili nalogu za prinudnu naplatu.

U slučaju da je broj dana blokade računa evidentiran na osnovu naloga poverioca za naplatu na osnovu dospelih hartija od vrednosti, menica ili ovlašćenja koje je dužnik dao svojoj banci kao svom poveriocu - taj broj može da se ispravi rešenjem Narodne banke Srbije, a na osnovu zahteva te banke. Pri odlučivanju o tom zahtevu, Narodna banka Srbije pribavlja prethodno izjašnjenje o tom zahtevu od klijenta (dužnika) banke, a može pribaviti i dodatno izjašnjenje od banke.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije može, na zahtev zainteresovanih lica, davati sledeće potvrde:

- potvrdu da dužnik nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati;

- potvrdu o broju dana blokade;

- potvrdu o redosledu naplate određenog naloga blokade;

- potvrdu o ukupnom iznosu neizvršenih osnova i naloga u prinudnoj naplati;

- potvrdu o evidentiranim neizvršenim osnovima i nalozima - spisak svih neizvršenih osnova i naloga;

- potvrdu o izvršenoj prinudnoj naplati osnova i naloga;

- potvrdu o izvršenom rešenju;

- potvrdu o izvršenju menice.

Zahtev za izdavanje potvrde iz stava 5. ove tačke podnosi se isključivo preko internet prezentacije Narodne banke Srbije, unošenjem podataka o dužniku i vrsti potvrde koja se traži, kao i podatka o tome da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice.

Izuzetno od stava 6. ove tačke, sindikati, skupštine zgrade/saveti zgrade, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve zahtev za izdavanje potvrda podnose pismenim putem.

Podaci o iznosu blokade i broju dana blokade mogu se registrovanim korisnicima davati i preko sistema veb-servisa Narodne banke Srbije.

Potvrda iz stava 5. ove tačke izdaje se nakon što podnosilac zahteva uplati naknadu propisanu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

12. Prinudna naplata u Kragujevcu prekida prinudnu naplatu kada od izdavaoca osnova primi rešenje ili zaključak o prekidu izvršenja - do dostavljanja rešenja ili zaključka o nastavku izvršenja.

Prinudna naplata u Kragujevcu obustavlja prinudnu naplatu kada od izdavaoca osnova primi rešenje ili zaključak s nalogom za obustavu izvršenja.

Prinudna naplata u Kragujevcu zastaje s naplatom osnova kada primi zahtev izvršnog poverioca ili javnog izvršitelja kojim se dokaže da je predlog za izvršenje povučen - do prijema rešenja ili zaključka s nalogom za obustavu izvršenja.

Nalozi iz člana 47. stav 1. tačka 3. Zakona obustavljaju se na zahtev poverioca, koji se Prinudnoj naplati u Kragujevcu upućuje preko poslovne banke poverioca.

13. Kad je rešenjem nadležnog organa određena privremena mera obezbeđenja određenog novčanog iznosa - prinudna naplata se vrši tako što se bankama nalaže prenos sredstava sa svih računa dužnika na jedan njegov račun, sve do potpunog obezbeđenja iznosa određenog u ovom rešenju, a banci kod koje se vodi ovaj račun (na kome se prikupljaju sredstva) nalaže se da zabrani raspolaganje tako izdvojenim sredstvima sve do dobijanja novog naloga od Prinudne naplate u Kragujevcu.

Posle prijema rešenja o izvršenju - Prinudna naplata u Kragujevcu daje banci kod koje se vodi račun dužnika na kome su prikupljena sredstva u smislu stava 1. ove tačke nalog da ta sredstva prenese u korist izvršnog poverioca.

14. Ako je odlukom/aktom nadležnog organa naložena zabrana raspolaganja svim sredstvima s računa dužnika koji nema evidentirane osnove za plaćanje u prinudnoj naplati - Narodna banka Srbije nalaže bankama kod kojih ovaj dužnik ima otvorene račune da mu blokiraju te račune i sredstva na tim računima.

Narodna banka Srbije zastaje s prinudnom naplatom prema dužniku koji ima evidentirane osnove za plaćanje u prinudnoj naplati posle prijema odluke/akta iz stava 1. ove tačke i sve banke obaveštava o zabrani raspolaganja sredstvima ovog dužnika.

Posle prijema odluke/akta nadležnog organa o obustavi zabrane iz stava 1. ove tačke - Narodna banka Srbije nalaže bankama da deblokiraju račune iz tog stava, a, u slučaju iz stava 2. ove tačke - nastavlja prinudnu naplatu osnova za plaćanje i obaveštava banke o toj obustavi.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu iz ove tačke ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika, osim ako je to propisano zakonom.

15. Po odluci/aktu nadležnog organa kojim se status dužnika u prinudnoj naplati menja zbog stečaja/reorganizacije/ restrukturiranja/brisanja iz registra i dr. - Narodna banka Srbije postupa u skladu sa zakonom.

Narodna banka Srbije po odluci/aktu iz stava 1. ove tačke obustavlja postupak prinudne naplate, zastaje s prinudnom naplatom ili je nastavlja, nalaže bankama blokadu/deblokadu računa, aktivira/deaktivira osnove za plaćanja, menja status dužnika ili osnova za plaćanje u prinudnoj naplati ili preduzima druge odgovarajuće radnje - u skladu sa zakonom.

16. Promenu statusa osnova za plaćanje u prinudnoj naplati Narodna banka Srbije vrši kad je poverilac brisan iz odgovarajućeg registra ili nema otvoren račun.

17. Ako se u bazi podataka o prinudnoj naplati utvrdi da je ova naplata vršena na teret pogrešnog dužnika, u korist pogrešnog poverioca ili u pogrešnom iznosu (tuđa sredstava na računu) - Prinudna naplata u Kragujevcu će bez odlaganja od svih banaka kod kojih primalac sredstava ima otvoren račun zahtevati da izvrše povraćaj pogrešno prenetih sredstava i o tome je obaveste, radi ponovnog unosa u prinudnu naplatu osnova ili naloga za tu naplatu.

U slučaju iz stava 1. ove tačke, kao i kada je naknada iz tačke 10. ove odluke naplaćena od pogrešnog dužnika ili u većem iznosu (npr. dva ili više puta po istom osnovu) - Prinudna naplata vrši povraćaj pogrešno naplaćene naknade.

Povraćaj naplaćene naknade Prinudna naplata vrši i kada se banka koja je napravila grešku u platnom prometu, sa dokazom o izvršenom povraćaju pogrešno usmerenih sredstava, obrati Prinudnoj naplati u Kragujevcu sa zahtevom radi ponovnog unosa u prinudnu naplatu osnova i naloga za tu naplatu.

18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenta ("Službeni glasnik RS", broj 47/11).

19. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta

("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)

7. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu praćenja likvidnosti privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", broj 48/10).

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".