Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA FINANSIJSKIH KREDITA IZ INOSTRANSTVA ZA NAMENE IZ ČLANA 21. STAV 2. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

("Sl. glasnik RS", br. 6/2013, 74/2013, 32/2018 i 3/2021)

1. Finansijski krediti i zajmovi iz inostranstva u devizama koji nisu namenjeni za plaćanje uvoza robe i usluga, finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu i otplatu ranije korišćenih kredita iz inostranstva - koriste se pod uslovima i na način koji su propisani ovom odlukom.

Rezidenti - banke, pravna lica, preduzetnici i fizička lica finansijski kredit i zajam iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: kredit) uzimaju od nerezidenata - banaka, pravnih i fizičkih lica, a ogranci stranih pravnih lica od nerezidenata - osnivača.

2. Kredit može da bude otplaćen tek nakon isteka jedne godine od datuma njegovog korišćenja, a ako je korišćenje kredita ugovoreno u više tranši - ovaj rok se za svaku pojedinačnu tranšu računa od datuma korišćenja te tranše.

Ako se kredit otplaćuje u više rata, otplata može da počne tek nakon isteka šest meseci od datuma svakog korišćenja tog kredita, a vrši se u srazmernim ratama do otplate ukupnog iznosa kredita.

2a. Izuzetno od tačke 2. ove odluke, kredit uzet od nerezidenta sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici Evropske unije može da bude otplaćen, odnosno njegova otplata može da počne i pre isteka rokova iz te tačke.

3. Kredit se i pre isteka rokova iz tačke 2. ove odluke može otplatiti novim kreditom ako su rokovi otplate novog kredita isti ili duži od rokova utvrđenih tom tačkom.

4. Banke mogu da koriste kredit s rokom otplate kraćim od godinu dana, čija otplata može da počne i pre isteka šest meseci od datuma korišćenja.

Rezidenti - pravna lica i preduzetnici mogu da koriste kredit s rokom otplate kraćim od godinu dana, i to radi finansiranja otkupa, prerade i proizvodnje poljoprivrednih proizvoda ili finansiranja izvoza robe i usluga, s tim da otplata ne može početi pre isteka tri meseca od datuma svakog korišćenja tog kredita.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, otplata po kreditu uzetom od nerezidenta sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici Evropske unije za namene iz tog stava može početi i pre isteka roka od tri meseca od datuma svakog korišćenja tog kredita.

4a Obaveza po kreditu može da prestane otplatom pod uslovima iz tač. od 2. do 4. ove odluke, kao i na drugi način u skladu s propisima.

Otplatom iz stava 1. ove tačke smatra se plaćanje u skladu s propisom kojim se uređuje obavljanje platnog prometa sa inostranstvom.

5. Rezidenti iz ove odluke dostavljaju Narodnoj banci Srbije ugovor o kreditu - radi izveštavanja u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, a ako u tom ugovoru nije navedena namena korišćenja kredita, dostavljaju i izjavu u kojoj bliže određuju tu namenu.

5a Odredbe ove odluke koje se odnose na kredite uzete od nerezidenta sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici Evropske unije primenjivaće se i na kredite uzete od međunarodne finansijske organizacije čiji je Republika Srbija član ili s kojom je Republika Srbija zaključila sporazum kojim se uređuju njene aktivnosti u Republici Srbiji, a čiji je akt o osnivanju, odnosno sporazum kojim se uređuju njene aktivnosti u Republici Srbiji - ratifikovan.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 81/2006, 105/2007, 8/2008 i 44/2009).

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

("Sl. glasnik RS", br. 74/2013)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o dopunama
Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

("Sl. glasnik RS", br. 32/2018)

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

("Sl. glasnik RS", br. 3/2021)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".