Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME

("Sl. glasnik RS", br. 34/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) uvozne dažbine su carinske dažbine i druge dažbine, izuzev PDV-a koje imaju isto dejstvo i koje se plaćaju pri uvozu robe;

2) ulagač, jeste domaće ili strano, pravno ili fizičko lice koje je izvršilo ulaganje na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

3) oprema jesu novi proizvodni pogoni, mašine i oprema koji se nabavljaju i drže radi proizvodnje proizvoda, za čiji uvoz se odobrava carinska povlastica, a koju ulagač uvozi i kao svoj nenovčani ulog investira u privredno društvo, ili koju privredno društvo direktno nabavlja, a registruje kao ulaganje u formi zabeležbe, radi obavljanja delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

4) carinska povlastica je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i godišnji promet preko 50 miliona evra ili ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje država pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) carinski organ je Uprava carina, carinarnica i njene organizacione jedinice nadležne za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i ovlašćeni carinski službenik, u skladu sa Zakonom o carinskoj službi ("Službeni glasnik RS", broj 95/18);

9) ugovor o dodeli sredstava podsticaja je ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze davaoca sredstava podsticaja i korisnika sredstava podsticaja u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija;

10) korisnik carinske povlastice je privredno društvo registrovano u Republici Srbiji za obavljanje delatnosti za koje je dozvoljena dodela podsticaja u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, a koje je uvoznik opreme za koju se odobravaju carinske povlastice.

II VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA

Maksimalni dozvoljeni iznos sredstava podsticaja

Član 3

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava podsticaja određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći i propisima kojima se uređuju uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova, a za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE POVLASTICE

Ostvarivanje prava na oslobođenje

Član 4

Ostvarivanje prava na carinsku povlasticu na uvoz opreme, privredno društvo ostvaruje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, i to:

1) u skladu sa pravilima za dodelu regionalne investicione državne pomoći, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava podsticaja po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Pravo na carinsku povlasticu se ne može ostvariti za nabavku opreme u sektorima saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga servisnih centara, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, komunalnih delatnosti, sektora energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Visina oslobođenja

Član 5

Carinska povlastica na uvoz opreme može se koristiti do visine upisanog nenovčanog uloga u privredno društvo.

Iznos carinske povlastice može se dodeliti do iznosa koji:

1) kada se sabere sa iznosom dodeljenih sredstava podsticaja ne prelazi iznos iz člana 3. st. 2. i 3. ove uredbe, za privredna društva koja su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000,00 dinara po jednom ulagaču u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći, za privredna društva koja nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Rok za ostvarenje prava na oslobođenje

Član 6

Pravo iz člana 4. ove uredbe može se ostvariti u roku od dve godine od dana registracije zabeležbe odluke privrednog društva o ulaganju ili registracije povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko je ugovorom o isporuci opreme predviđen duži rok isporuke od dve godine ili je nastupila docnja isporučioca opreme pravo ulagača iz člana 4. ove uredbe može se ostvariti u roku od šest meseci od nastupanja navedenih okolnosti.

Zabeležba ulaganja

Član 7

Radi ostvarivanja prava na carinsku povlasticu u skladu sa ovom uredbom privredno društvo je u obavezi da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja-nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog ulagača.

Zabeležbom iz stava 1. ovog člana upisuje se ugovor ili odluka privrednog društva o ulaganju koja sadrži specifikaciju opreme kao sastavni deo odluke, šifru i naziv delatnosti za koju se oprema pribavlja kao i podatke o isporučiocu opreme.

Specifikacija opreme iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži: naziv opreme, naziv proizvođača i vrednost opreme.

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE POVLASTICE

Evidentiranje i razmena podataka

Član 8

Privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu, radi uvođenja u evidenciju u zavisnosti od osnova, dostavlja centrali Uprave carina u roku od 30 dana sledeće:

1) radi ostvarivanja prava na oslobođenje na osnovu odluke o povećanju kapitala, dostavlja Upravi carina odluku o povećanju kapitala i izvod iz Registra privrednih subjekata u roku od 30 dana od dana registracije povećanja osnovnog kapitala;

2) radi ostvarivanja prava na oslobođenje, na osnovu zabeležbe Ugovora o nenovčanom ulaganju u privredno društvo ili zabeležbe ulaganja na osnovu Ugovora o dodeli sredstava podsticaja, nakon upisa zabeležbe ulaganja u Registar privrednih subjekata, Agencija za privredne registre dostavlja podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina posredstvom informacionog sistema.

Do uspostavljanja elektronske komunikacije iz stava 1. ovog člana podatke o upisanim zabeležbama ulaganja Upravi carina dostavlja privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu.

Uprava carina uvodi i dodeljuje evidencioni broj privrednom društvu koje zahteva carinsku povlasticu na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za oslobođenje ulagača

Član 9

Carinskom organu koji sprovodi carinski postupak stavljanja opreme u slobodan promet privredno društvo koje zahteva carinsku povlasticu radi ostvarivanja prava na oslobođenje, podnosi:

1) odluku o povećanju kapitala i procenu vrednosti nenovčanog uloga;

2) garantni list ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi da je oprema koja se uvozi nova;

3) ugovor o dodeli sredstava podsticaja, ako je korisnik povlastice i korisnik sredstava po pomenutom ugovoru;

4) izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

5) izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti korisnika povlastice;

6) izjavu o svim drugim dodeljenim državnim pomoćima za iste opravdane troškove.

Uz dokaze iz stava 1. tač. 1)-6) ovog člana prilaže se izvod o registrovanim podacima o privrednom društvu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga ulagača u kapitalu privrednog društva ili izvod o registraciji zabeležbe ulaganja, koje carinski organ pribavlja po službenoj dužnosti.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

Carinski organ kopiju rešenja iz stava 3. ovog člana dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede i Komisiji za kontrolu državne pomoći bez odlaganja, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja, a na kraju svakog šestomesečnog perioda dostavlja izveštaj o privrednim društvima koja su ostvarila pravo na carinsku povlasticu Razvojnoj agenciji Srbije.

V ZABRANA OTUĐENJA I OGRANIČENJE RASPOLAGANJA

Trajanje ograničenja u pogledu prava raspolaganja uvezenom opremom oslobođenom od plaćanja uvoznih dažbina

Član 10

Oprema se ne može otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima.

Ako se oprema iz stava 1. ovog člana otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine.

Visina uvoznih dažbina iz stava 2. ovog člana obračunava se prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanja uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Carinski nadzor

Član 11

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga ulagača koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove uredbe ostaje pod carinskim nadzorom.

Carinski nadzor prestaje:

1) kada više ne postoje uslovi zbog kojih je oprema i stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina;

2) kad se oprema izveze ili uništi;

3) kada se dozvoli upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom uredbom i kada su uvozne dažbine plaćene.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Okončanje započetih postupaka

Član 12

Postupci za ostvarivanje povlastica započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Razmena podataka putem informacionog sistema

Član 13

Agencija za privredne registre je dužna da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, posredstvom informacionog sistema dostavi podatke Upravi carina o upisanim zabeležbama ulaganja.

Prestanak važenja uredbe

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ("Službeni glasnik RS", broj 48/18).

Stupanje na snagu

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".