Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-38/2020-I o zabrani samostalnog organizovanja pojedinaca i grupa u cilju pružanja pomoći starijima za vreme vanrednog stanja

("Sl. list grada Bora", br. 13/2020)

1.Zabranjuje se samostalno organizovanje pojedinaca i grupa u cilju pružanja pomoći starijima za vreme vanrednog stanja zbog mogućih zloupotreba.

2. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".