Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-32/2020-I vlasnicima benzinskih stanica o merama koje su dužni da sprovedu

("Sl. list grada Bora", br. 11/2020)

1. Nalaže se vlasnicima benzinskih stanica da počev od 20.03.2020. godine sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće mušterija i zaposlenih.

2. Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.

3. Da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedna mušterija na 2 m2     

4. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

5. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".