Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-34/2020-I vlasnicima maloprodajnih trgovinskih objekata o merama koje su dužni da sprovedu

("Sl. list grada Bora", br. 11/2020)

1. Nalaže se vlasnicima maloprodajnih trgovinskih objekata da počev od 20.03.2020. godine sprovedu sve higijensko-sanitarne mere na ulazima u objekte, odnosno da na ulazu u objekat izvrše dezinfekciju ruku i obuće mušterija i zaposlenih.

2. Da zaposlenima obezbede higijensko-tehničku zaštitu: rukavice i masku ili prekrivku preko usta i nosa.

3. Da obezbede da u objektu može biti maksimalno jedan kupac na 2m2.

4. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

5. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".