Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-29/2020-I JKP "3. oktobar" Bor da zatvori robnu i buvlju pijacu

("Sl. list grada Bora", br. 11/2020)

1. Nalaže se JKP "3. oktobar" Bor da zatvori robnu i buvlju pijacu počev od 20.03.2020. godine.

2. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

3. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".