Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

("Sl. glasnik RS", br. 21/2023)

1. U periodu od 26. marta do 28. oktobra 2023. godine aerodromi moraju da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja tokom vremena određenog u sledećoj tabeli:

Dan u nedelji

Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd
(od/do časova)

Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš
(od/do časova)

Aerodrom "Rosulje"
Kruševac
(od/do časova)

Aerodrom Vršac
(od/do časova)

Aerodrom Zrenjanin - Ečka
(od/do časova)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ponedeljak

00.00-24.00

20.30-23.30

7.30-15.30

7.30-15.00

7.00-17.00

utorak

00.00-24.00

11.30-14.30

7.30-15.30

7.30-15.00

7.00-17.00

sreda

00.00-24.00

/

7.30-15.30

7.30-15.00

7.00-17.00

četvrtak

00.00-24.00

15.30-22.30

7.30-15.30

7.30-15.00

7.00-17.00

petak

00.00-24.00

07.00-13.00

7.30-15.30

7.30-15.00

7.00-17.00

subota

00.00-24.00

12.00-16.00

/

/

9.00-15.00

nedelja

00.00-24.00

12.00-18.00

/

/

9.00-15.00

2. Vreme iz tačke 1. ove naredbe je lokalno vreme.

3. Na zahtev korisnika Aerodrom "Konstantin Veliki" Niš, Aerodrom "Rosulje" Kruševac, Aerodrom Vršac i Aerodrom Zrenjanin - Ečka mogu da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja i van vremena iz tačke 1. ove naredbe, uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.

4. Aerodrom "Morava" Kraljevo i Aerodrom "Ponikve" će biti otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja samo na zahtev korisnika, uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.

5. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja ("Službeni glasnik RS", broj 115/22).

6. Ova naredba stupa na snagu 26. marta 2023. godine.

7. Ovu naredbu objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".