Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-54/2020-I JKP "Vodovod" Bor o preduzimanju svih potrebnih mera u cilju obezbeđivanja propisnih sredstava hemijsko-sanitarne zaštite za potrebe građana grada Bora za dezinfekciju

("Sl. list grada Bora", br. 17/2020)

1. Nalaže se JKP "Vodovod" Bor, da preduzme sve potrebne mere i da obezbedi propisna sredstva hemijsko-sanitarne zaštite za potrebe građana grada Bora za dezinfekciju, da obezbedi stručno lice za pripremu dezinfekcionog sredstva, da obezbedi propisane kanistre za smeštaj i distribuciju dezinfekcionog sredstva, da odredi mesta na teritoriji grada za lociranje kanistera, da obezbedi po jedno lice koje će vršiti distribuciju dezinfekcionog sredstva iz kanistra i da vodi računa da građani koji uzimaju dezinfekciono sredstvo međusobno drže propisano rastojanje.

2. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora - Odeljenje za inspekcijske poslove.

3. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".