Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA Broj: 217-92/2020-I Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora o nastavku rada zelene pijace u Boru

("Sl. list grada Bora", br. 22/2020)

1. Počev od 21.04.2020. godine dozvoljava se rad zelene pijace u Boru.

2. Nalaže se TPP "Centroistok" A. D. Bor da preduzme sve propisane sanitarno-dezinfekcione mere i da na svim ulazima u zelenu pijacu obezbedi dezinfekciona sredstva za dezinfekciju kupaca i prodavaca na zelenoj pijaci i to kako ruku tako i obuće, kao i da obezbedi maske ili drugu pokrivku za usta i nos za prodavce i rukavice.

3. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora - Odeljenje za inspekcijske poslove.

4. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi naredba broj 217-53/2020-I od 28.03.2020. godine ("Službeni list grada Bora", broj 17/20).

5. Ovu naredbu objaviti u "Službenom listu grada Bora".