Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA BROJ: 217-35/2020-I JKP "3. oktobar" Bor, JKP "Vodovod" Bor, Dom zdravlja Bor i Veterinarskoj stanici Bor da započnu dezinfekciju ulica, trgova, trotoara i parkova

("Sl. list grada Bora", br. 11/2020)

1. Nalaže se JKP "3. oktobar" Bor, JKP "Vodovod" Bor, Dom zdravlja Bor i Veterinarskoj stanici Bor da odmah nakon dobijanja ove naredbe započnu dezinfekciju ulica, trgova, trotoara i parkova.

2. Kontrolu sprovođenja ove naredbe vršiće Gradska uprava grada Bora.

3. Ovu naredbu objaviti u Službenom listu grada Bora.