Zastava Bosne i Hercegovine

METODOLOGIJA ZA VRŠENJE OPŠTEG-INTEGRISANOG INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

Prvi deo

OBLAST RADNIH ODNOSA

 

I. UTVRĐIVANJE RADNOPRAVNOG STATUSA LICA ZATEČENIH NA RADU

(čl. 24, 25, 30.-37. i 197.-202. Zakona o radu - u daljem tekstu: ZOR)

1. Utvrđivanje podataka o poslodavcu i zatečenih na radu

1.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

Opšti podaci:

- naziv poslodavca,

- sedište poslodavca,

- adresa odvojene jedinice poslodavca ako se u njoj vrši nadzor,

- naziv organa kod koga je poslodavac registrovan, broj rešenja o registraciji i datum donošenja rešenja,

- matični broj poslodavca, šifra delatnosti, PIB, broj telefona poslodavca, e-mail poslodavca

- ime, ime oca i prezime preduzetnika ili odgovornog lica kod poslodavca, njegov JMBG i prebivalište, e-mail odgovornog lica

- broj lica zatečenih na radu i podaci o njihovom identitetu, kao i na osnovu koje dokumentacije je utvrđen

- da li poslodavac prisustvuje nadzoru - ako ne prisustvuje, da li je za to odredio neko drugo lice, ako ne prisustvuje i nije odredio drugo lice - navesti imena lica zatečenih na radu koji prisustvuju nadzoru.

Ukoliko je poslodavac prisutan nadzoru, nakon uzimanja podataka od zatečenih lica i izjava o vremenu početka rada i načina radnog angažovanja omogućuje se poslodavcu da se o tome izjasni.

Ukoliko poslodavac ne prisustvuje nadzoru, a odredio je lice koje će istom prisustvovati, nakon uzimanja podataka od zatečenih lica i izjava o vremenu početka rada i načina radnog angažovanja omogućuje se prisutnom licu da se o tome izjasni.

Ukoliko poslodavac nije prisutan nadzoru i nije odredio lice koje će istom prisustvovati, uzimaju se podaci od zatečenih lica i izjave o vremenu početka rada i načina radnog angažovanja, a zapisnikom se ostavlja rok od 24 sata poslodavcu (ili drugi primereni rok u zavisnosti od konkretne situacije) da se izjasni o gore navedenom.

1.2. Podaci koji se uzimaju od zatečenih na radu

Pre davanja izjave zatečeni na radu se upozorava da izjavu inspektoru rada daje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Od zatečenog na radu se uzima izjava o sledećem:

- ime (ime oca) prezime,

- datum i mesto rođenja i JMBG

- adresa prebivališta ili boravišta,

- da li je zatečeno lice član porodičnog domaćinstva osnivača radnje (bračni drug, roditelji i deca), ukoliko je zatečen da radi bez zaključenog ugovora o radu, sa ciljem da se utvrdi da li je osnov njegovog radnog angažovanja u skladu sa čl. 89. Zakona o privrednim društvima ukoliko kod poslodavca nema zasnovan radni odnos, tj. zaključen ugovor o radu,

- na kojim poslovima radi, uz navođenje neposrednog opažanja inspektora koje je poslove radio u momentu nadzora (navesti po mogućnosti neku od specifičnosti poslova

- nosio uniformu, radio na mašini, navesti vrstu mašine i sl.),

- vreme početka rada, odnosno stupanja na rad,

- podaci o radnom vremenu (radi svakog dana po koliko sati, radi vikendom i sl.),

- da li zatečeni na radu zna da li je zaključio ugovor o radu sa poslodavcem ili neki drugi ugovor o radnom angažovanju, da li mu je poslodavac predao primerak zaključenog ugovora o radu.

2. Postupanje inspektora rada

2.1. Postupanje inspektora rada kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o radu

Utvrđuje se da li se primerak ugovora ili kopija ugovora nalazi u poslovnom prostoru gde zaposleni radi

a) Ukoliko je lice starije od 18 godina, utvrđuje se:

- datum zaključenja i broj ugovora o radu

- da li je potpisan od strane tog zaposlenog i poslodavca kod koga je zatečen na rad, te utvrditi da li je ugovor o radu zaključen u ime poslodavca od strane lica utvrđenog zakonom, opštim aktom poslodavca, ili lica koga su oni ovlastili

- da li je zaključen na neodređeno ili određeno vreme i od kog datuma, sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Kad je u pitanju ugovor o radu na određeno vreme, utvrditi rok na koji je zasnovan radni odnos, kao i da li je rok trajanja ugovora o radu na određeno vreme na dan vršenja nadzora u skladu sa čl. 37. Zakona o radu.

Ukoliko u ugovoru o radu nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje, u zapisniku se konstatuje da se smatra da je ugovor o radu zaključen na neodređeno vreme.

b) Ukoliko je lice starije od 15, a mlađe od 18 godina, pored činjenica napred navedenih utvrditi i sledeće:

- da li postoji pismena saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca,

- da li postoji nalaz nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje da je lice sposobno za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos i da takvi poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje,

- da li je poslodavac izvršio prijavu zaposlenih/lica koja su radno angažovana kod njega na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje u roku od 3 dana od dana zaposlenja, odnosno od dana zaključenja ugovora o radu ili obavljanja poslova, nadležnoj filijali Fonda, odnosno na zdravstveno osiguranje u roku od 8 dana od dana zaposlenja, odnosno zaključenja ugovora o radu ili obavljanja poslova nadležnoj filijali Fonda

Preduzimanje mera

- ako lice uzrasta od 15-18 godina ima zaključen ugovor o radu, ali nema saglasnost roditelja ili nalaz nadležnog zdravstvenog organa - rešenjem donetim u smislu člana 269. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), (u daljem tekstu - ZOR) se nalaže od strane inspektora rada da ovakvo lice prestane sa radom dok ne ispuni gore navedene uslove, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 274. stav 1. tačka 2. i st. 2. i 3. ZOR,

- ako poslodavac nije izvršio prijavu na obavezno socijalno osiguranje, rešenjem se nalaže poslodavcu da dostavi navedene prijave nadležnim službama socijalnog osiguranja, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju,

- ako lice zatečeno na radu nema navršenih 15 godina života, doneće se rešenje u smislu člana 269. ZOR kojim se nalaže prestanak takvog rada;

- ukoliko poslodavac nije predao primerak zaključenog ugovora o radu zaposlenom doneće se rešenje u smislu člana 269. ZOR kojim se nalaže poslodavcu da otkloni utvrđenu nepravilnost, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu čl. 275. stav 1. tačka 2. ZOR.

- ukoliko se u poslovnom prostoru u kome zaposleni radi ne nalazi primerak ugovora ili kopija ugovora o radnom angažovanju zaposlenog, a ugovor je zaključen, rešenjem u smislu člana 269. ZOR se nalaže poslodavcu da otkloni utvrđenu nepravilnost, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu čl. 276. stav 1. tačka 1. ZOR.

2.2. Postupanje inspektora rada kad zatečeno lice nema ugovor o radu niti bilo kakav ugovor u skladu sa zakonom

Utvrđuje se da li je zatečeno lice član porodičnog domaćinstva poslodavca tj. da li radi kod poslodavca u smislu čl. 89. Zakona o privrednim društvima, da li je nezaposleno lice, zaposleno sa nepunim radnim vremenom, da li je starosni penzioner; da li se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, kao i da li prima novčanu naknadu kao nezaposleno lice u smislu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti; da li želi da nastavi sa radom kod poslodavca i da zaključi ugovor o radu.

Uzima se izjava poslodavca na gore navedene činjenice, a ukoliko ne prisustvuje nadzoru, ili nema za to ovlašćeno lice, ostavlja mu se kratak rok za izjašnjenje na činjenice utvrđene zapisnikom.

Preduzimanje mera

Po proteku ostavljenog roka za izjašnjenje, donosi se rešenje u smislu člana 269. ZOR, kojim se nalaže poslodavcu:

- da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme počev od dana stupanja na rad kojim će regulisati prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa (čl. 269. stav 2. ZOR), kao i da ga prijavi na obavezno socijalno osiguranje od prvog dana stupanja na rad,

- ukoliko zaposleni izjavi da ne želi da sa poslodavcem zaključi ugovor o radu, odnosno drugi odgovarajući ugovor, rešenjem se nalaže poslodavcu da takvo lice prestane sa radom (čl. 269. stav 1. ZOR).

Protiv poslodavca se u oba slučaja podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

2.3. Postupanje inspektora rada kad ima zaključen ugovor o obavljanju privremenih odnosno povremenih poslova

a) putem omladinske i studentske zadruge (član 198. ZOR)

- proverava se da li je lice član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama,

- da li postoji uput od strane omladinske i studentske zadruge za zatečeno lice na radu kod poslodavca,

- da li je ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova potpisan od strane navedenog poslodavca i radno angažovanog lica,

- koje poslove lice obavlja kod poslodavca (da li se radi o poslovima koji po svojoj prirodi ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, da li je u pitanju zamena odsutnog radnika, sezonski poslovi, ili privremeno povećanje obima posla, koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini),

- utvrditi (na osnovu eventualne evidencije prisutnosti na radu, ukoliko se vodi kod poslodavca, ili ako ne, na osnovu izjave radno angažovanog lica i poslodavca), koliko radnih dana je proveo na radu, imajući u vidu da ovakvo radno angažovanje može trajati najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini,

- utvrditi da li je sprovedena prijava od strane omladinske zadruge filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života, ako nisu na školovanju i koje je radno angažovano putem iste, i to kvartalno, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka kalendarske godine ,

- da li je poslodavac izvršio prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje nadležnoj službi Zavoda za zdravstveno osiguranje, u roku od 8 dana od dana stupanja na rad, ako se radi o licima koja imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života, ako nisu na školovanju,

- da li je prijavio lice na obavezno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja nadležnoj službi Zavoda za zdravstveno osiguranje, ako lice ima do 26 godina života i nalazi se na školovanju.

b) Prilikom radnog angažovanja nije posredovala omladinska ili studentska zadruga (član 197. Zakona o radu)

- utvrditi status radno angažovanog lica u smislu da li je isto:

• nezaposleno lice,

• zaposleni koji radi nepuno radno vreme do punog radnog vremena,

• korisnik starosne penzije.

Nakon toga proveriti ugovor i sadržinu ugovora, kao u tački a) - alineja 3-5 , kao i prijavu na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje (ako lica nisu osigurana po drugom osnovu), koje je dužan poslodavac da dostavi nadležnim službama obaveznog socijalnog osiguranja u roku od 3 dana od dana stupanja radno angažovanog lica na rad.

Preduzimanje mera

Ako poslodavac nema zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, a nedvosmisleno se utvrdi da su navedeni poslovi privremenog, odnosno povremenog karaktera, rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR se nalaže poslodavcu da sa licem za koje postoji uput od strane omladinske ili studentske zadruge i koje može biti član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama, zaključi navedeni ugovor, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

Ako lice koje ima navršenih 26 godina života, ili bez obzira na godine života, ako se ne nalazi na školovanju, nije prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje od strane poslodavca (omladinske zadruge), rešenjem se nalaže poslodavcu-omladinskoj zadruzi da ovo lice prijavi na isto (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje), ako nije po drugom osnovu osigurano, a protiv poslodavca (omladinske zadruge) se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (voditi računa o navedenim rokovima u kojima je omladinska zadruga u obavezi da izvrši prijavu radno angažovanog lica na penzijsko i invalidsko osiguranje), i u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ako lice ima do 26 godina života i nalazi se na školovanju, a poslodavac ga nije prijavio na obavezno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, rešenjem se nalaže poslodavcu da ga prijavi na isto,

Ako se utvrdi da lice ne može biti član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama, ili da poslovi nemaju privremeni, odnosno povremeni karakter, rešenjem se nalaže poslodavcu da lice prestane sa radom kod poslodavca po navedenom pravnom osnovu, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

Ako poslodavac nema zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa zatečenim licem, a nedvosmisleno se utvrdi da su navedeni poslovi privremenog, odnosno povremenog karaktera, rešenjem se nalaže poslodavcu da sa licem zaključi navedeni ugovor, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

Ako je poslodavac zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa zaposlenim licem sa punim radnim vremenom ili invalidskim penzionerom, ili je lice angažovano na poslovima koji po prirodi nisu privremeni ili povremeni, rešenjem će se naložiti poslodavcu da takvo lice prestane sa radom po ovom pravnom osnovu, a protiv poslodavca će se podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

Ako lice nije prijavljeno na obavezne vidove osiguranja, a nije po drugom osnovu osigurano, poslodavcu se rešenjem nalaže da podnese prijavu nadležnim službama osiguranja, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako za to postoji pravni osnov.

2.4. Postupanje inspektora rada kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o delu

Kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o delu (član 199. ZOR) utvrđuje se:

- broj ugovora i datum kada je zaključen

- naziv poslova i vreme na koje se zaključuje

- da li lice angažovano po ovom osnovu obavlja poslove koji su van delatnosti poslodavca, što je jedino pravno moguće

- kao i da li je ugovorena naknada za rad po ovom osnovu.

Preduzimanje mera

Ako je predmet ugovora o delu posao iz delatnosti poslodavca, rešenjem se nalaže poslodavcu da prestane sa radnim angažovanjem lica po ovom osnovu, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

2.5. Postupanje inspektora rada kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju ili stručnom usavršavanju (član 201. ZOR) utvrđuje se:

- broj ugovora, datum zaključenja i predmet ugovora, kao i radno pravni status lica koje je po ovom osnovu angažovano kod poslodavca:

1. kada je zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju utvrđuje se da li je zaključen sa ciljem obavljanja pripravničkog staža ili polaganja stručnog ispita, te se konstatuje kojim je zakonom ili pravilnikom obavljen pripravnički staž ili položen stručni ispit za određene poslove (utvrditi koje) predviđen kao poseban uslov za samostalan rad u struci;

- utvrđuje se koliko traje pripravnički staž u skladu sa zakonom ili pravilnikom, kao i koji je period utvrđen za obučavanje radi polaganja stručnog ispita;

- utvrđuju se okolnosti pod kojima je određeno lice zatečeno da obavlja određene poslove: utvrđuje se koje poslove treba da obavlja po osnovu zaključenog ugovora o obavljanju stručnog osposobljavanja; utvrđuje se koje je konkretno poslove obavljao u momentu nadzora; kada je započeo pripravnički staž odnosno obučavanje radi polaganja stručnog ispita; da li je poslove obavljao sam ili je imao mentora, odnosno lice koje ga je stručno osposobljavalo; da li je osposobljavanje vršeno na način i po postupku utvrđenom zakonom ili pravilnikom, ako je istim to utvrđeno.

2. kada je zaključen ugovor o stručnom usavršavanju i sticanju posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije, utvrđuje se da li je donet program stručnog usavršavanja, odnosno program specijalizacije, u skladu sa kojim posebnim propisom je donet navedeni program i koliko isto može vremenski da traje ;

- utvrđuju se okolnosti pod kojima je određeno lice zatečeno da obavlja određene poslove: utvrđuje se koje poslove treba da obavlja po osnovu zaključenog ugovora o stručnom usavršavanju i sticanju posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije, koje je poslove obavljao u momentu nadzora, kada je započeo da obavlja stručno usavršavanje, odnosno specijalizaciju, da li je poslove obavljao sam ili je imao mentora, da li je isto vršeno po donetom programu usavršavanja, odnosno specijalizacije,

a sve u cilju da se utvrdi da li su navedeni ugovori zaključeni u smislu čl. 201. Zakona o radu, ili se radi o zloupotrebi navedenog radno-pravnog instituta.

Preduzimanje mera

Ako se utvrdi da predmet ugovora o stručnom osposobljavanju, odnosno ugovora o stručnom usavršavanju nije u skladu sa zakonom, odnosno da nisu ispunjeni svi elementi iz čl. 201. Zakona o radu koji pretpostavljaju postojanje uslova za zaključivanje navedenih ugovora (istekao mogući rok angažovanja po navedenom osnovu, lice ne obavlja poslove za koje je zaključilo navedeni ugovor, poslove obavlja sam, pripravnički staž ili položen stručni ispit nije zakonom ili pravilnikom (o organizaciji i sistematizaciji poslova) utvrđen kao poseban uslov za samostalan rad u struci, poslodavac nije doneo program usavršavanja, odnosno specijalizacije u skladu sa posebnim propisom), rešenjem se nalaže da radno angažovano lice prestane sa radom kod poslodavca po navedenom pravnom osnovu osnovu, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

2.6. Postupanje inspektora rada kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o dopunskom radu

Kad zatečeno lice ima zaključen ugovor o dopunskom radu (član 202. ZOR) utvrđuje se:

- broj ugovora, datum zaključenja i predmet ugovora, kao i ugovorena naknada,

- da li zaposleni ima zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca.

- koja je ugovorena naknada.

Preduzimanje mera

Ako se utvrdi da radno angažovano lice po ugovoru o dopunskom radu, nije kod drugog poslodavca u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, rešenjem se nalaže poslodavcu da prestane sa radnim angažovanjem lica po ovom osnovu, a protiv poslodavca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 273. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. ZOR.

Ako je poslodavac gore navedenim ugovorima ugovorio isplatu naknade, poslodavac je dužan da nadležnim službama osiguranja podnese prijavu o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, u rokovima utvrđenim posebnim zakonima (Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o zdravstvenom osiguranju). Ukoliko to nije učinio, inspektor rada će obavestiti ove službe o gore navedenom.

II. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- koliko poslodavac ima zaposlenih, te ukoliko poslodavac ima 11 i više zaposlenih - konstatuje se da li je doneo pravilnik,

- utvrđuje se ko je doneo pravilnik, odnosno da li je donet od strane nadležnog organa kod poslodavca,

- utvrđuje se da li je pravilnikom utvrđen naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme,

- utvrđuje se da li je za obavljanje određenih poslova utvrđeno najviše dva uzastopna stepena stručne spreme

2. Preduzimanje mera

Ukoliko poslodavac nije doneo navedeni pravilnik, ili ga nije doneo ovlašćeni organ, rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR se poslodavcu nalaže donošenje istog, od strane nadležnog organa poslodavca u smislu člana 24. ZOR.

Ukoliko je poslodavac doneo pravilnik, ali isti nema sve elemente iz člana 24. ZOR, donosi se ukazivanje u smislu člana 31. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS" br. 20/92, 48/93) kojim se poslodavcu ostavlja rok od 60 dana da uskladi odredbe ovog opšteg akta sa Zakonom.

Pravilnik sadrži opis poslova, međutim isti ne može sadržati formulaciju da se u okviru određene grupe poslova obavljaju "i drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca" ili slično, jer saglasno odredbi člana 24. ZOR, svi poslovi moraju biti određeni, što znači jasno definisani, te ukoliko pravilnik ipak sadrži navedenu formulaciju, inspektor rada će takođe doneti ukazivanje radi otklanjanja navedene neusaglašenosti ovog opšteg akta sa zakonom.

III. UREĐIVANJE PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

1.1. Ako su prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa kod poslodavca utvrđena kolektivnim ugovorom, inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li je kod poslodavca registrovana sindikalna organizacija

- da li je sindikalnoj organizaciji utvrđena reprezentativnost u smislu čl. 223, 226, 227. ZOR

- ako ima više sindikalnih organizacija koje nisu reprezentativne , da li je zaključen sporazum o udruživanju radi ispunjenja uslova reprezentativnosti i učestvovanja u zaključivanju kolektivnog ugovora (član 249. ZOR),

- da li je postignuta saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora,

- ako su gore navedeni uslovi ispunjeni, proveriti da li je kolektivni ugovor kod poslodavca važeći, s obzirom da se saglasno članu 263. ZOR zaključuje na period od tri godine, odnosno, utvrditi da li je možda otkazan od strane poslodavca ili sindikata ili sporazumom svih učesnika, u smislu člana 264. ZOR, kao i da li je od dana otkaza ili zaključivanja navedenog sporazuma prošlo više od 6 meseci, u kom slučaju se ne može smatrati da kod poslodavca postoji zaključen kolektivni ugovor.

- utvrditi da li su kolektivni ugovor potpisali ovlašćeno lice za zastupanje kod poslodavca, ako je poslodavac pravno lice, odnosno preduzetnik, a kada je poslodavac javno preduzeće ili javna služba-i osnivač, odnosno organ koga on ovlasti, kao i reprezentativni sindikat kod poslodavca.

1.2. Ako su prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa kod poslodavca utvrđena pravilnikom o radu, inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li su ispunjeni uslovi iz člana 3. stav 2. ZOR, u konkretnom predmetu kontrole, da se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvrde pravilnikom o radu,

- da li je pravilnik o radu dostavljen reprezentativnom sindikatu u roku od 7 dana od dana njegovog stupanja na snagu ukoliko kod poslodavca postoji reprezentativni sindikat;

- ko je doneo pravilnik o radu (čl. 3 stav 6. i 7. Zakona o radu), odnosno da li ga je doneo nadležni organ u skladu sa navedenim članom zakona;

1.3. Ako su prava, obaveze i odgovornosti kod poslodavca regulisana ugovorom o radu inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li ugovor o radu sadrži sve elemente iz člana 33. ZOR, s tim da se pri tome mora imati u vidu odredba člana 33. stav 2. ZOR, koja utvrđuje da se na prava, obaveze i odgovornosti koja nisu utvrđena ugovorom o radu, primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta. Takođe se utvrđuje, ukoliko poslodavac ima do 10 zaposlenih, a prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu nije regulisao opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, da li ugovor o radu sadrži i ova prava, obaveze i odgovornosti,

- slučajeve i vreme trajanja plaćenog odsustva (člana 77. ZOR)

- odredbe o iznosu naknade troškova na koje zaposleni ima pravo u smislu člana 118. ZOR.

- ukoliko ugovor o radu ne sadrži elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog; rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni imaju pravo, kao i trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena, utvrditi da li je u ugovoru naznačeno kojim su aktom navedena prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.

2. Preduzimanje mera

Ukoliko se utvrdi da prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa nisu uređeni opštim aktom, kao ni ugovorom o radu, inspektor rada donosi rešenje u smislu člana 269. ZOR kojim nalaže poslodavcu da prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uredi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Ukoliko se utvrdi da su prava, obaveze i odgovornosti iz oblasti radnih odnosa uređena opštim aktom, ali da pojedine njegove odredbe nisu u skladu sa ZOR, opštim kolektivnim ugovorom ukoliko je zaključen, ili posebnim kolektivnim ugovorom ukoliko je zaključen u grani ili delatnosti kojoj pripada poslodavac, doneće se ukazivanje na osnovu člana 31. Zakona o državnoj upravi. U slučaju da poslodavac ne postupi u skladu sa ukazivanjem, može se pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

Kada su prava, obaveze i odgovornosti kod poslodavca regulisana ugovorom o radu, u slučaju da se utvrdi da ugovor o radu ne sadrži sve elemente iz čl. 33, 77. i 118. ZOR, rešenjem u smislu člana 269. ZOR će se naložiti poslodavcu da utvrdi u ugovoru o radu nedostajuće elemente.

Ukoliko se utvrdi da pojedine odredbe ugovora o radu nisu u skladu sa zakonom, kao i opštim aktom, inspektor rada će rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR naložiti poslodavcu da otkloni utvrđene nepravilnosti, tako što će određeno pravo, obavezu i odgovornost zaposlenog i poslodavca utvrditi u skladu sa zakonom, odnosno opštim aktom. Takođe, u zavisnosti od konkretnog slučaja, inspektor rada može u gore navedenom slučaju, na utvrđene nepravilnosti upozoriti poslodavca u skladu sa članom 27. stav 2. Zakona o državnoj upravi, a u slučaju da ne postupi po upozorenju, doneti rešenje u gore navedenom smislu.

U toku nadzora imati u vidu da odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca, pravilnika o radu i ugovora o radu, moraju biti u saglasnosti sa zakonom, opštim kolektivnim ugovorom i posebnim kolektivnim ugovorom (čl. 256. ZOR).

NAPOMENA: Radno pravni instituti, koji treba da budu uređeni opštim aktom kod poslodavca:

1. skraćeno radno vreme na poslovima sa posebnim uslovima rada utvrđenim Zakonom ili Opštim aktom (član 52. ZOR); 2. kriterijumi za utvrđivanje dužine godišnjeg odmora - (član 69. stav 2. ZOR); 3. plaćeno odsustvo do pet radnih dana (član 77. stav 1. ZOR.); 4. zarada - elementi za utvrđivanje osnovne zarade i radnog učinka - (čl. 104. i 107. ZOR); 5. procenti za uvećanje zarade (član 108. ZOR) 6. rokovi za isplatu zarade (član 110. ZOR); 7. naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, najmanje u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (član 118. stav 1. tačka 1. ZOR) 8. naknada troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (član 118. tačka 2. ZOR); 9. naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, najmanje u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (član 118. stav 1. tačka 1. ZOR.); 10. troškovi smeštaja i ishrane za rad na terenu, ako poslodavac nije obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade (član 118. tačka 4. ZOR); 11. naknada troškova za ishranu u toku rada i naknada troškova za regres za korišćenje godišnjeg odmora (član 118. stav 1. tač. 5. i 6. ZOR); 12. naknada zarade za vreme prekida rada po nalogu državnog organa, nadležnog organa poslodavca zbog ne obezbeđivanja bezbednosti i zdravlja na radu (član 117. stav 1. ZOR); 13. druga primanja zaposlenog (član 119. ZOR); 14. način utvrđivanja naknade štete (član 163. stav 5. ZOR); 15. šta se smatra imovinom veće vrednosti u slučaju udaljenja zaposlenog sa rada (član 165. stav 1. tačka 2. ZOR); 16. dužina trajanja otkaznog roka, kao i naknada zarade za vreme otkaznog roka (član 189. stav 1. i 3. ZOR); 17. način objavljivanja kolektivnog ugovora (član 267. stav 2. ZOR), za poslodavce koji imaju zaključen kolektivni ugovor.

Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

Ako opšti akt utvrđuje nepovoljnije uslove rada od uslova utvrđenih zakonom, primenjuju se odredbe zakona (član 9. ZOR).

Pojedine odredbe ugovora o radu kojima se utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od uslova utvrđenih zakonom i opštim aktom, odnosno koje se zasnivaju na netačnom obaveštenju od strane poslodavca o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog - ništave su.

Ništavost odredaba ugovora o radu utvrđuje se pred nadležnim sudom. Pravo da se zahteva utvrđivanje ništavosti ne zastareva.

IV. RADNO VREME

(čl. 50.-63. ZOR)

1. Puno radno vreme

1.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- na koji način je regulisano puno radno vreme. Od poslodavca tražiti na uvid opšti akt (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) odnosno ugovor o radu.

1.2. Preduzimanje mera

U slučaju da je opštim aktom poslodavca puno radno vreme regulisano suprotno odredbama člana 51. ZOR (određeno duže puno radno vreme od 40 časova nedeljno ili kraće od 36 časova, a ne odnosi se na zaposlene koji rade sa skraćenim radnim vremenom u smislu člana 52. ZOR), inspektor rada će doneti ukazivanje u smislu člana 31. Zakona o državnoj upravi, kojim će ukazati poslodavcu na potrebu da odredbe svog opšteg akta uskladi sa ZOR.

U slučaju da je ugovorom o radu gore navedeni radno pravni institut regulisan suprotno odredbama ZOR, inspektor rada će rešenjem naložiti poslodavcu da otkloni utvrđenu povredu ZOR tako što će utvrditi radno vreme zaposlenom u trajanju od najduže 40 časova nedeljno.

Povreda navedene odredbe nije prekršajno kažnjiva.

2. Nepuno radno vreme

2.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li je zaposleni kod koga je u ugovoru o radu zaključenom sa poslodavcem navedeno nepuno radno vreme prijavljen na obavezno socijalno osiguranje, kao i da li postoji evidencija o radnom vremenu koja prati to nepuno radno vreme, odnosno da li taj zaposleni možda radi i duže od tog nepunog radnog vremena kod istog poslodavca, pa u slučaju da utvrdi da postoji povreda odredbe člana 51. ZOR, u tom smislu da zaposleni radi i duže od ugovorenog nepunog radnog vremena, utvrđuje da postoji nezakoniti prekovremeni rad u smislu povrede odredbe člana 53. ZOR, pod uslovom da isti traje duže od 8 časova nedeljno, odnosno povrede odredbe člana 193. ZOR jer o radu dužem od punog radnog vremena nije odlučio rešenjem.

2.2. Preduzimanje mera

Inspektor rada će podneti protiv poslodavca zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja kažnjivog po članu 274. stav 1. tačka 3. i st. 2. i 3. ZOR, ako utvrdi da je poslodavac zaposlenom odredio prekovremeni rad suprotno odredbama ZOR.

3. Skraćeno radno vreme

3.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li kod poslodavca postoje radna mesta sa povećanim rizikom,

- da li je odluka poslodavca o uvođenju skraćenog radnog vremena doneta na osnovu stručne analize.

- da li je organizacija koja je za potrebe poslodavca vršila stručnu analizu ovlašćena za vršenje tih poslova u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu.

- da li je odluka poslodavca o uvođenju skraćenog radnog vremena doneta pre ili posle urađene stručne analize, da li su poslovi sa skraćenim radnim vremenom precizirani u pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca sa jasnim određenjem koliko iznosi to skraćenje radnog vremena i da li je dužina skraćenja radnog vremena u skladu sa zakonom (ne duže od 10 časova). Inspektor rada treba da traži na uvid evidenciju o radnom vremenu kod poslodavca za one zaposlene koji rade na poslovima na kojima je uvedeno skraćeno radno vreme i da proveri da li eventualno postoje odstupanja od utvrđenog skraćenog radnog vremena, odnosno da li zaposleni rade duže od skraćenog radnog vremena.

3.2. Preduzimanje mera

Kako povrede odredbi člana 52. ZOR nisu prekršajno kažnjive u smislu kaznenih odredbi ZOR (čl. 273-276.), to u slučaju evidentiranih povreda ove odredbe ZOR inspektor rada je ovlašćen da rešenjem na osnovu člana 269. ZOR naloži otklanjanje utvrđenih povreda ZOR uz davanje određenog roka za otklanjanje istih povreda, pa u slučaju da poslodavac ne postupi po rešenju, tek onda podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepostupanja po rešenju inspektora rada, saglasno članu 273. stav 1. tačka 8. i st. 2. i 3. ZOR.

4. Prekovremeni rad

4.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- inspektor rada treba da izvrši uvid u akta poslodavca kojima je utvrđeno puno radno vreme, raspored radnog vremena, evidencija o radnom vremenu, obračunske liste isplaćenih zarada,

- da li postoji na propisan način doneta odluka poslodavca o uvođenju prekovremenog rada,

- da li su zaposleni na propisan način takvu odluku primili (rešenje) i u zakonom određenom roku,

- utvrđuje se da li ima odstupanja u smislu trajanja prekovremenog rada u odnosu na zakonom propisano trajanje.

U slučajevima kada ne postoji uredna evidencija o radnom vremenu, uzimaju se izjave zaposlenih i poslodavca na okolnosti vezane za postojanje prekovremenog rada.

4.2. Preduzimanje mera

Inspektor rada će podneti protiv poslodavca zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja kažnjivog po članu 274. stav 1. tačka 3. i st. 2. i 3. ZOR, ako utvrdi da je poslodavac zaposlenom odredio prekovremeni rad suprotno odredbama člana 53. ZOR.

5. Raspored radnog vremena

5.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li je poslodavac utvrdio raspored radnog vremena (da li je raspored radnog vremena eventualno predviđen opštim aktom ili posebnom odlukom poslodavca), i da li su zaposleni na odgovarajući način upoznati sa istim rasporedom (da li je istaknuta na vidnom mestu),

- uvidom u evidenciju o radnom vremenu utvrđuje da li se taj raspored radnog vremena poštuje, odnosno da li ima mesta za utvrđivanje eventualnog prekovremenog rada, odnosno da li se taj raspored poštuje u smislu eventualnog kršenja odredbi ZOR o pravu zaposlenih na dnevni i nedeljni odmor.

5.2. Preduzimanje mera

- Kako sama povreda člana 55. ZOR nije prekršajno kažnjiva, to u slučaju konstatovanja da poslodavac nije utvrdio raspored radnog vremena, odnosno da zaposleni nisu upoznati sa istom, inspektor rada ima pravo naložiti rešenjem na osnovu člana 269. ZOR poslodavcu da utvrdi raspored radnog vremena i da na odgovarajući način zaposlene upozna sa istom.

6. Preraspodela radnog vremena

6.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li je poslodavac na zakonom propisan način doneo odluku o preraspodeli radnog vremena i da li su sa istom odlukom zaposleni upoznati,

- da li postoji evidencija o radnom vremenu i da li ona prati preraspodelu radnog vremena,

- da li se zaposlenima koji rade po preraspodeli radnog vremena obezbeđuje pravo na odgovarajući dnevni i nedeljni odmor i koliko isti traje i

- da li postoje poslovi za koje je utvrđena preraspodela radnog vremena, a da je od ranije na tim poslovima uvedeno skraćeno radno vreme.

6.2. Preduzimanje mera

Povrede odredbi čl. 57. i 60. ZOR su prekršajno kažnjive shodno članu 274. stav 1. tačka 4. i st. 2. i 3. ZOR, te inspektor rada u situacijama u kojima utvrdi da postoje ove povrede podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Prethodno ima mesta donošenju rešenja na osnovu člana 269. ZOR kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih povreda ZOR.

7. Noćni rad i rad u smenama

7.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li je kod poslodavca noćni rad uveden na zakonom propisan način,

- da li se noćni rad obavlja kao smenski i da li traje u zakonom predviđenom vremenu,

- da li su na noćnom radu eventualno raspoređeni zaposleni koji po zakonu uživaju posebnu zaštitu (omladina, porodilje, osobe sa invaliditetom i druga lica),

- da li se zaposlenima koji rade noću obezbeđuju poslovi u toku dana (član 62. ZOR),

- da li poslodavac zaposlenima obezbeđuje izmenu smena, odnosno da li zaposleni koji rade noću rade duže od jedne radne nedelje noću, odnosno da li postoji pismena saglasnost zaposlenog za takav rad (član 63. Zakona).

7.2. Preduzimanje mera

- Povrede odredbi čl. 62. i 63. ZOR su prekršajno kažnjive, te inspektor rada u slučaju utvrđivanja takvog činjeničnog stanja obavezno podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 274. stav 1. tač. 5. i 6. i st. 2. i 3. ZOR.

- U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja inspektor rada donosi rešenje na osnovu člana 269. ZOR kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih povreda ZOR.

V. ODMORI I ODSUSTVA

1. Odmori

1.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li je poslodavac doneo odluku o rasporedu korišćenja odmora u toku dnevnog rada,

- da li poslodavac zaposlenima omogućuje korišćenje odmora u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa odredbama zakona, kao i u skladu sa odlukom poslodavca o rasporedu korišćenja odmora u toku dnevnog rada,

- da li je poslodavac zaposlenom uskratio pravo na godišnji odmor (a uskraćivanjem se, prema sudskoj praksi, smatra već samo nedostavljanje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja),

- da li je poslodavac zaposlenom obezbedio korišćenje godišnjeg odmora u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine

1.2. Preduzimanje mera

- ako utvrdi da poslodavac nije doneo odluku o rasporedu korišćenja odmora u toku dnevnog rada, u smislu člana 65. stav 2. ZOR, inspektor rada će doneti rešenje u skladu sa ovlašćenjem iz člana 269. ZOR, kojim će se naložiti poslodavcu donošenje iste,

- ako utvrdi da poslodavac zaposlenima ne omogućuje korišćenje odmora u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa odredbama zakona, kao i u skladu sa odlukom poslodavca o rasporedu korišćenja odmora u toku dnevnog rada, inspektor rada će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 276. stav 1. tačka 2. i stav 2. ZOR),

- inspektor rada će, ako nadzorom utvrdi da poslodavac zaposlenim nije obezbedio vreme za odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor u skladu sa odredbama ZOR, doneti predlog za preduzimanje mera - upozorenje poslodavcu, u svojoj preventivnoj aktivnosti, a u skladu sa ovlašćenjem iz člana 27. stav 2. Zakona o državnoj upravi, da ubuduće obezbedi zaposlenom nesmetano korišćenje pripadajućeg odmora. Inspektor rada će zaposlenog kome je uskraćeno pravo na pripadajući odmor u skladu sa zakonom, poučiti da može zahtevati sudskim putem od poslodavca naknadu štete, ukoliko za to postoji krivica poslodavca,

- inspektor rada će u slučaju uskraćivanja prava na godišnji odmor podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca zbog prekršaja kažnjivog po čl. 275. stav 1. tačka 3. i stav 2. i 3. ZOR, a zaposlenog kome je radni odnos prestao kod poslodavca uputiti da, saglasno čl. 76. ZOR, sudskim putem potražuje naknadu štete, pri čemu mu pripada zarada za rad u to vreme i naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci,

- kada zaposleni radi kod 2 poslodavca sa nepunim radnim vremenom, u slučaju obraćanja zaposlenog za savet, inspektor rada će ga uputiti da sa poslodavcima postigne dogovor o vremenu korišćenja godišnjeg odmora,

2. Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo)

2.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li poslodavac u evidenciji o prisutnosti na radu ima zaposlenih koji se vode na plaćenom odsustvu i da li je doneo rešenje o odobravanju plaćenog odsustva, saglasno čl. 192. i 193. ZOR.

2.2. Preduzimanje mera

Uskraćivanje prava na plaćeno odsustvo je predviđeno kao prekršaj u čl. 276. stav. tačka 3. ZOR, te će inspektor rada protiv poslodavca podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a ako utvrdi da je uputio zaposlenog na plaćeno odsustvo, a nije doneo odgovarajuće rešenje, odnosno da je odlučio o pravu zaposlenog bez donošenja odgovarajućeg rešenja, podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu čl. 274. stav 1. tačka 15. i stav 2. i 3. ZOR.

3. Neplaćeno odsustvo

Postupanje inspektora rada

Inspektor rada će postupiti na isti način kao kod plaćenog odsustva, u slučaju kada je poslodavac dužan zaposlenom omogućiti neplaćeno odsustvo, saglasno odredbama opšteg akta poslodavca ili ugovora o radu.

4. Mirovanje radnog odnosa

4.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li poslodavac u evidenciji ima zaposlenih kojima radni odnos miruje, da li je o ovom pravu zaposlenog odlučio rešenjem i da li im je mirovanje isteklo i kada.

4.2 Preduzimanje mera

- Inspektor rada će, ako utvrdi da poslodavac nije vratio na rad zaposlenog kome je isteklo mirovanje radnog odnosa, rešenjem, na osnovu člana 269. ZOR, naložiti poslodavcu da zaposlenog kome je isteklo mirovanje radnog odnosa vrati na rad i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca koji zaposlenom uskrati pravo da se vrati na rad u roku od 15 dana po isteku mirovanja radnog odnosa (član 275. stav 1. tačka 4. i st. 2. i 3. ZOR).

VI. ZAŠTITA ZAPOSLENIH

(čl. 80.-103. ZOR)

1. Zaštita omladine

(čl. 84.-88. ZOR)

1.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li kod poslodavca ima zaposlenih kojima je nadležni zdravstveni organ utvrdio postojanje zdravstvenih smetnji, a koji rade prekovremeno, pa bi takav rad mogao da izazove pogoršanje njihovog zdravstvenog stanja - ovu činjenicu utvrditi na osnovu dokumentacije kojom raspolaže lice za bezbednost i zdravlje na radu, kao i uvidom u evidenciju o prisutnosti na radu, ukoliko se vodi kod poslodavca,

- da li kod poslodavca ima zaposlenih koji su mlađi od 18 godina života koji rade na poslovima gde se zahtevaju posebni uslovi utvrđeni član 84. ZOR, a što se utvrđuje na osnovu izjave odgovornog lica, koja je sastavni deo zapisnika inspektora rada,

- da li kod poslodavca ima zaposlenih između 18-21 godine života koji obavljaju poslove iz člana 84. tačka 1. i 2. ZOR, a ako ima, da li poseduju nalaz nadležnog zdravstvenog organa da takav rad nije štetan za njihovo zdravlje,

- u kom obimu je ugovorom o radu zaključenim sa zaposlenima mlađim od 18 godina, utvrđeno trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena,

- da li zaposleni mlađi od 18 godina rade prekovremeno ili u preraspodeli radnog vremena,

- da li zaposleni mlađi od 18 godina rade noću, osim u slučajevima iz člana 88. stav 2. uz ispunjenost uslova iz člana 88. stav 3. ZOR.

1.2. Preduzimanje mera

Ukoliko se utvrdi da poslodavac postupa suprotno čl. 81, 84,85. i 88. ZOR, rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR, inspektor će naložiti poslodavcu da prestane da angažuje ove kategorije zaposlenih na poslovima na kojima im je zakonom zabranjen rad.

Ukoliko poslodavac postupa suprotno čl. 84, 85, 87. i 88. ZOR, inspektor rada će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog prekršaja iz člana 274. stav 1. tačka 7. i st. 2. i 3. ZOR, (za čl. 84. 87. i 88. ZOR), odnosno zbog prekršaja iz člana 274. stav 1. tačka 8. i st. 2. i 3. ZOR (za član 85. ZOR).

Ukoliko se utvrdi da je zaposlenom mlađem od 18 godina određeno nedeljno radno vreme u trajanju dužem od 35 časova, ili dnevno trajanje radnog vremena duže od 8 časova, inspektor će rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR, naložiti poslodavcu da utvrdi dnevno, odnosno nedeljno radno vreme takvom zaposlenom u zakonom utvrđenom obimu trajanja.

Inspektor rada će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 274 stav 1. tačka 7. i st. 2. i 3. ZOR.

2. Zaštita materinstva

(čl. 89.-93. ZOR)

2.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje, a na osnovu izjave odgovornog lica kod poslodavca, sledeće:

- da li kod poslodavca ima zaposlenih trudnica i zaposlenih koje doje dete,

- da li kod poslodavaca ima zaposlenih žena koje su trudne i zaposlenih koje doje dete, a koje poseduju nalaz nadležnog zdravstvenog organa da ne mogu da rade na poslovima koji su štetni za njihovo zdravlje i zdravlje deteta, a naročito koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama, te kako se navedeno sprovodi,

- da li je i kako kod poslodavca određen noćni i prekovremeni rad, kao i da li je na ovim poslovima angažovana žena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete, a da ima nalaz nadležnog zdravstvenog organa da je takav rad štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta (navedeno se utvrđuje na osnovu izjave poslodavca, zaposlene, odnosno odgovornog lica kod poslodavca i uvidom u evidenciju prisutnosti na radu, ukoliko se vodi kod poslodavca),

- da li je kod poslodavca izvršena preraspodela radnog vremena kojom su obuhvaćene i zaposlene trudnice, kao i zaposleni roditelji sa detetom mlađim od tri godine života ili detetom sa težim stepenom psihofizičke ometenosti, a da nisu za takav njihov rad dali pismenu saglasnost poslodavcu (utvrđuje se uvidom u odluku o preraspodeli radnog vremena).

2.2. Preduzimanje mera

Ukoliko se utvrdi da postoje gore navedene kategorije zaposlenih, kojima je poslodavac odredio da rade suprotno navedenim zabranama, rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR naložiće se poslodavcu da prestane sa takvim radnim angažovanjem zaposlenih.

Protiv poslodavca će se podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog postupanja suprotno čl. 89-100. ZOR, što je sakcionisano u članu 274. stav 1. tačka 9. i st. 2. i 3. ZOR.

3. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

(čl. 94.-100. ZOR)

3.1. Inspekcijskim nadzorom, na osnovu izjave poslodavca, se utvrđuje:

- da li kod poslodavca ima zaposlenih žena koje su ostvarile pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, da li je poslodavac doneo rešenje o plaćenom odsustvu ovoj kategoriji zaposlenih, kao i da li ima zaposlenih žena koje su ostvarile ovo pravo u ukupnom trajanju od dve godine, uz doneto rešenje poslodavca (isto postupiti i u odnosu na oca deteta ako ovo pravo ne koristi majka deteta).

3.2. Preduzimanje mera

Ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da kod poslodavca ima napred navedenih kategorija zaposlenih, da im pismenim rešenjem poslodavac nije odlučio o pravu na korišćenje plaćenog odsustva, shodno čl. 192. i 193. ZOR, rešenjem donetim u smislu člana 269. ZOR, naložiće se poslodavcu da rešenjem odluči o ostvarivanju navedenog prava zaposlenog.

Protiv poslodavca koji nije omogućio zaposlenom ostvarivanje navedenih prava, podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a u smislu člana 274. stav 1. tačka 9. i st. 2. i 3. ZOR.

Protiv poslodavca koji nije rešenjem odlučio o gore navedenim pravima zaposlenog, podneće se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u smislu člana 274. stav 1. tačka 15. i st. 2. i 3. ZOR.

4. Zaštita osoba sa invaliditetom

(čl. 101.-102. ZOR)

4.1. Inspekcijskim nadzorom, uzimanjem izjave od strane poslodavca, odnosno lica za bezbednost i zdravlje na radu, se utvrđuje:

- da li kod poslodavca ima zaposlenih osoba sa invaliditetom,

- da li je ovoj kategoriji zaposlenih poslodavac obezbedio obavljanje poslova prema njihovoj radnoj sposobnosti.

4.2. Preduzimanje mera

Ukoliko se utvrdi da zaposlenim osobama sa invaliditetom nije od strane poslodavca obezbeđeno obavljanje poslova prema njihovoj radnoj sposobnosti, rešenjem će se naložiti poslodavcu da ovim zaposlenima obezbedi obavljanje poslova prema radnoj sposobnosti, saglasno rešenju o utvrđivanju invalidnosti, odnosno invaliditeta.

Član 101. ZOR nije sankcionisan.

VII. ZARADA, NAKNADA ZARADE, NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

Inspekcijskim nadzorom se obuhvata period od poslednjih 6 meseci.

1. Zarada

1.1. Inspekcijskim nadzorom se utvrđuje:

- da li poslodavac isplaćuje zaposlenima zaradu u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje jednom mesečno i to najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni, u skladu sa zakonom,

- da li se zarada isplaćuje u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu,

- ako je ugovorena isplata minimalne zarade, utvrđuje se da li se ista isplaćuje u visini utvrđenoj u skladu sa ZOR, da li su opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrđeni razlozi za donošenje odluke o uvođenju minimalne zarade, da li je doneta odluka o uvođenju minimalne zarade, da li je poslodavac nakon roka od šest meseci od donošenja odluke o uvođenju minimalne zarade obavestio reprezentativni sindikat o razlozima za nastavak isplate minimalne zarade,

- da li se zarada isplaćuje u novcu,

- zaposleni kod poslodavaca - javnim službama koji se finansiraju iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave, ili koji se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, ostvaruju pravo na platu i dodatke na platu, u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS" br. 34/01, 62/06 i 116/08), te prilikom vršenja nadzora kod istih mora se konsultovati navedeni zakon, kao i Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

1.2. Preduzimanje mera

Ukoliko se utvrdi da poslodavac ne isplaćuje neto zaradu zaposlenima za određeni obračunski period, pod uslovom da su zaposleni radili u tom periodu, a istekao je rok za isplatu utvrđen opštim aktom poslodavca, ili rok iz člana 110. ZOR, zahtevaće se od poslodavca da inspektoru rada da na uvid obračun zarada zaposlenima za mesece za koje nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade, uz obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade nije izvršena, sa razlozima zbog kojih nije izvršena isplata, sa dokazom da su obračuni dostavljeni zaposlenima koji su u radnom odnosu kod poslodavca u momentu vršenja nadzora. Ukoliko poslodavac zaposlenima nije dostavio gore navedeni obračun, inspektor rada će rešenjem na osnovu člana 269. ZOR naložiti poslodavcu da zaposlenima, koji su u radnom odnosu kod poslodavca u momentu vršenja nadzora, dostavi navedeni obračun.

Protiv poslodavca će se podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka:

- u smislu člana 273. stav 1. tačka 2. i st. 2. i 3. ZOR, ako nije isplatio zaradu, odnosno minimalnu zaradu,

- u smislu člana 273. stav 1. tačka 3. i st. 2. i 3. ZOR, ako nije isplatio zaradu u novcu, (osim u slučaju rada kućnog pomoćnog osoblja, kada se ugovorom o radu može da ugovori isplata dela zarade - najviše 50%, i u naturi)

- u smislu člana 273. stav 1. tačka 4. i st. 2. i 3. ZOR, ukoliko se utvrdi da poslodavac zaposlenom ne dostavlja obračun zarade.

2. Obračun zarade i naknade zarade

(član 121. ZOR)

2.1. Inspekcijskim nadzorom, uvidom u potpisane obračunske liste od strane zaposlenog i uzimanjem izjava od odgovornog lica i zaposlenih, utvrđuje se:

- da li poslodavac prilikom svake isplate zarade i naknade zarade zaposlenima dostavlja obračun i to najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec.

2.2. Preduzimanje mera

Ukoliko se utvrdi da poslodavac zaposlenom ne dostavlja prilikom svake isplate zarade obračun zarade i naknade zarade, inspektor rada će doneti rešenje na osnovu člana 269. ZOR kojim će poslodavcu naložiti dostavljanje istih, za period obuhvaćen nadzorom, a protiv poslodavca će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u smislu člana 273. stav 1. tačka 4. i st. 2. i 3. ZOR.

3. Evidencija zarade i naknade zarade

(član 122. ZOR)

3.1. U toku inspekcijskog nadzora, zahteva se od poslodavca na uvid evidencija o zaradi i naknadi zarade , po mesecima i po svakom zaposlenom, koja je potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje ili drugog lica koje on ovlasti.

3.2. Preduzimanje mera

Ukoliko poslodavac ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade, ili je ne vodi u skladu sa zakonom, inspektor rada će rešenjem na osnovu člana 269. ZOR naložiti vođenje iste i to počev od prve zarade odnosno naknade zarade o kojoj se ne vodi propisana evidencija za period obuhvaćen nadzorom.

Ukoliko poslodavac ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade u skladu sa navedenom odredbom ZOR, inspektor rada će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca zbog prekršaja iz člana 276. stav 1. tačka 4. i st. 2. i 3. ZOR.

Nepostupanje poslodavca u skladu sa izvršnim rešenjem inspektora rada predstavlja prekršaj iz člana 273. stav 1. tačka 8. i st. 2. i Z. ZOR, zbog koga će inspektor rada podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca.

Drugi deo

OBLAST BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

I. UREĐIVANJA PRAVA , OBAVEZA I ODGOVORNOSTI U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

1) U postupku inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na uređivanje - utvrđivanje prava, obaveza i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: u oblasti BZR), utvrđuje se:

1. Da li je poslodavac utvrdio prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno na koji način je to učinio, (član 14. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05) - u daljem tekstu: ZBZR);

2. Ako je ovo pitanje uređeno kolektivnim ugovorom kod poslodavca (bilo da se radi o kolektivnom ugovoru kojim su samo uređena pitanja u oblasti BZR, bilo da se radi o kolektivnom ugovoru kojim su uređena oba pitanja - i radni odnosi i bezbednost i zdravlje na radu), utvrđuje se između kojih učesnika je kolektivni ugovor zaključen, (čl. 247., 248. i 249. ZOR);

3. Ako je ovo pitanje uređeno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, utvrđuje se kada je takav ugovor zaključen, radi utvrđivanja važenja odnosno prestanka važenja istog ugovora (član 263. ZOR);

4. Ako je ovo pitanje uređeno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, inspektor rada proverava sadržaj istog ugovora i utvrđuje:

- da li su utvrđena - uređena posebna prava, obaveze i mere u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu mladih, žena koje rade na radnom mestu sa povećanim rizikom koje bi mogli da ugrozi ostvarivanje materinstva, invalida i profesionalno obolelih lica (član 6. ZBZR),

- da li je utvrđen - uređen postupak izbora i načina rada predstavnika zaposlenih i Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, broj predstavnika zaposlenih kod poslodavca, kao i njihov odnos sa sindikatom (član 44. stav 4. ZBZR), kao i

- utvrđuje koja su sva pitanja, osim napred navedenih, uređena, odnosno koje su mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene, koje poslodavac , do donošenja akta o proceni rizika, sprovodi radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom (član 21. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ("Službeni glasnik RS", br. 72/06 i 84706));

5. Ako je ovo pitanje uređeno opštim aktom - pravilnikom (bilo da se radi o Pravilniku o bezbednosti i zdravlju na radu, bilo da se radi o Pravilniku o radu) utvrđuje se ko ga je doneo, (član 3. stav 4. ZOR);

6. Ako je ovo pitanje uređeno opštim aktom - Pravilnikom, inspektor rada proverava sadržaj tog akta i osim što utvrđuje da li je poslodavac utvrdio - uredio pitanje iz člana 6. ZBZR, još utvrđuje koja su sva pitanja i mere bezbednosti i zdravlja na radu uređena - utvrđena istim aktom;

7. Ako je ovo pitanje uređeno ugovorom o radu, utvrđuje se da li poslodavac ima više od 10 zaposlenih, (član 14. stav 2.);

8. Ako je ovo pitanje uređeno ugovorom o radu inspektor rada utvrđuje koja su pitanja u oblasti BZR regulisana (ugovorena) i u kom smislu;

9. Bez obzira na to da li je ovo pitanje uređeno kolektivnim ugovorom kod poslodavca, opštim aktom - Pravilnikom ili ugovorom o radu, mora se utvrditi da li su sve odredbe koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu u saglasnosti sa odredbama ZBZR.

2) U postupku inspekcijskog nadzora, u zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja, preduzimaju se sledeće mere:

1. Ako poslodavac nije utvrdio prava obaveze i odgovornosti u oblasti BZR, rešenjem će se naložiti otklanjanje utvrđenog nedostatka.

Smatra se da poslodavac nije kolektivnim ugovorom, odnosno opštim aktom - pravilnikom uredio prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i u sledećim slučajevima:

- ako je poslodavac prava, obaveze i odgovornosti u oblasti BZR uredio kolektivnim ugovorom, a nastupio je prestanak važenja istog ugovora,

- ako je poslodavac isto pitanje uredio opštim aktom - Pravilnikom o radu, odnosno Pravilnikom o bezbednosti i zdravlja na radu, a doneo ga je direktor i ako je kod poslodavca obrazovan upravni odbor,

- ako je poslodavac isto pitanje uredio ugovorom o radu, a ima više od 10 zaposlenih.

2. Ako u postupku uređivanja istog pitanja poslodavac nije utvrdio posebna prava, obaveze i mere u vezi sa bezbednošću mladih, žena koje rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, invalida i profesionalno obolelih, odnosno pitanja iz člana 6. Zakona o BZR, rešenjem će se naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka.

3. Ako kolektivnim ugovorom kod poslodavca, nije utvrđen postupak izbora i načina rada predstavnika zaposlenih i Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, broj predstavnika zaposlenih kod poslodavca, kao i njihov odnos sa sindikatom, odnosno ako kolektivnim ugovorom nije uređeno pitanje iz člana 44. stav 4. ZBZR, inspektor rada će u preventivnom postupanju, shodno odredbi člana 27. stav 2. Zakona o državnoj upravi , poslodavcu predložiti da preduzme mere i aktivnosti u cilju sprečavanja povrede zakona, s tim što će isto pismeno dostaviti i organizaciji sindikata koja je potpisnik kolektivnog ugovora.

4. Ako pojedine odredbe kolektivnog ugovora kod poslodavca, odnosno opšteg akta - Pravilnika nisu u saglasnosti sa odredbama ZBZR, odnosno sa opštim i posebnim kolektivnim ugovorom, inspektor rada će na to, shodno članu 31. stav 1. Zakona o državnoj upravi, ukazati poslodavcu i ostaviti rok od najduže 60 dana da utvrđene nepravilnosti otkloni, te ako poslodavac ne postupi po datom ukazivanju, inspektor rada će, shodno odredbi stava 2. istog člana, o tome obavestiti organ nadležan za preduzimanje mera protiv akta koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

5. podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako poslodavac nije utvrdio prava, obaveze i odgovornosti u oblasti BZR (član 69. stav 1. tačka 4. i st. 2. i 3. ZBZR).

II. ORGANIZOVANJE POSLOVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

1) U postupku inspekcijskog nadzora, utvrđuju se činjenice koje se odnose na delatnost koju poslodavac obavlja i ukupan broj zaposlenih, a na osnovu uvida u rešenje Agencije za privredne registre, izjave poslodavca i uvida u proces rada, s tim što se broj zaposlenih utvrđuje uvidom u dokumentaciju kojom se legalizuje rad, odnosno neposrednim nadzorom na radnim mestima kod poslodavca i tada se sva lica zatečena na radu smatraju zaposlenima u smislu odredbi ZBZR.

U zavisnosti od datih okolnosti, utvrđuje se:

1. Da li je poslodavac i na koji način organizovao poslove za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno utvrđuje da li se isti poslovi obavljaju zajedno sa ostalim poslovima poslodavca ili je poslodavac za obavljanje poslova za BZR angažovao drugi pravni subjekt - pravno lice ili preduzetnika (član 37. ZBZR);

2. Ako se poslovi za bezbednost i zdravlje na radu obavljaju zajedno sa ostalim poslovima poslodavca, utvrđuje se način njihovog organizovanja i obavljanja, u smislu da li se isti obavljaju na nivou jednog zaposlenog (referenta i sl.) ili službe, sektora ili neke druge organizacione celine;

3. Ako je za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac angažovao pravno lice ili preduzetnika, inspektor rada u zapisniku navodi podatke o datumu, broju i predmetu zaključenog ugovora i utvrđuje da li to pravno lice, odnosno preduzetnik poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, pri čemu navodi broj i datum rešenja na osnovu kojeg je licenca izdata (član 37. stav 4. i član 55. tačka 1. ZBZR.);

4. Da li je poslodavac aktom u pismenoj formi odredio lice za bezbednost i zdravlje na radu, pri čemu se utvrđuje broj i datum donošenja takvog akta i lični podaci tog lica (član 15. stav 1. tačka 1. ZBZR);

Ako je poslodavac, aktom u pismenoj formi, za lice za bezbednost i zdravlje na radu odredio lice iz reda zaposlenih kod pravnog lica ili preduzetnika sa licencom, koje je po ugovoru angažovao za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, utvrđuje se da li je to lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom kod pravnog lica/preduzetnika sa licencom, da li poseduje visoku školsku spremu odgovarajuće struke, da li ima položen stručni ispit i da li ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu/zaštite na radu (član 5. Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS" br. 29/06, 72706 i 62/07));

5. Da li to lice za bezbednost i zdravlje na radu ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, pri čemu utvrđuje datum i broj pod kojim je uverenje izdato (član 37. stav 2. ZBZR);

6. Ako se vrši nadzor kod poslodavaca koji ima do deset zaposlenih i obavlja delatnost trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite ili stambeno-komunalnu delatnost (član 37. stav 3. ZBZR), utvrditi da li je direktor, odnosno privatni preduzetnik aktom u pismenoj formi odredio sebe za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili je odredio nekog iz redova svojih zaposlenih .

Ako je direktor, odnosno preduzetnik za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu odredio nekog od svojih zaposlenih, utvrditi da li taj zaposleni ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

2) U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja, preduzimaju se sledeće mere:

1. ako poslodavac nije organizovao obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

2. ako poslodavac aktom u pismenoj formi nije odredio lice za bezbednost i zdravlje na radu;

3. ako je poslodavac za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu odredio lice koje nema položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tada će se:

- rešenjem naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka (član 15. stav 1. tačka 1. i član 37. st. 1. i 2. ZBZR),

- podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tač. 5. i 26., st. 2. i 3. ZBZR).

4. ako je poslodavac za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu angažovao pravno lice ili preduzetnika koje nema licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tada će se:

- rešenjem naložiti poslodavcu da otkloni utvrđeni nedostatak (član 37. stav 1. ZBZR);

- podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 27. st. 2. i 3. ZBZR),

- uz prethodnu konsultaciju sa neposrednim rukovodiocem, odmah izvršiti inspekcijski nadzor kod tog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, a nema odgovarajuću licencu i nakon toga podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 73. stav 1. tačka 2., st. 2. i 3. ZBZR).

5. ako je poslodavac za lice za bezbednost i zdravlje na radu odredio lice iz reda zaposlenih kod pravnog lica ili preduzetnika sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, a to lice nema visoku školsku spremu odgovarajuće struke, ili nema položen stručni ispit, ili nema najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu/zaštite na radu, inspektor rada odmah obaveštava svog neposrednog rukovodioca.

III. AKT O PROCENI RIZIKA

1) U postupku vršenja nadzora proverava se da li je poslodavac postupio u skladu sa odredbama člana 13. stav 1. ZBZR i odredbama Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i utvrđuje se:

1. da li je poslodavac doneo akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini, sa navođenjem datuma i broja pod kojim je akt donet (član 13. stav 1. ZBZR).

2. Ako je poslodavac doneo akt o proceni rizika, utvrđuje se:

2.1. Da li je poslodavac sam izvršio postupak procene rizika, odnosno sam izradio akt o proceni rizika, ako jeste, utvrđuje se:

- da li je poslodavac, odlukom o pokretanju postupka procene rizika (navesti datum i broj pod kojim je odluka doneta), odredio jedno ili više lica odgovornih za sprovođenje postupka procene rizika iz reda zaposlenih - stručno lice (navesti lične podatke tog-tih lica), i

- da li stručno lice/lica ima-imaju položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sa navođenjem datuma i broja pod kojim je uverenje izdato, (čl. 17. i 18. st. 1. i 2. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini).

_______________________
VAŽNA NAPOMENA: Ako je kod poslodavca u delatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i stambeno-komunalnim delatnostima i koji imaju do 10 zaposlenih (član 37. stav 3. ZBZR), direktor odnosno privatni preduzetnik, odlukom o pokretanju procene rizika, odredio sebe za stručno lice, odnosno lice odgovorno za sprovođenje postupka procene rizika, smatra se da procenu rizika može da obavi sam poslodavac i da direktor, odnosno privatni preduzetnik nije dužan da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
Međutim, ukoliko poslodavac iz člana 37. stav 3. ZBZR odredi nekog od svojih zaposlenih za stručno lice, tada taj zaposleni mora imati položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

2.2. Da li je poslodavac za vršenje procene rizika angažovao pravno lice, odnosno preduzetnika sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, ako jeste, utvrđuje se:

- puno poslovno ime pravnog lica, odnosno preduzetnika i datum i broj rešenja na osnovu kojeg je licenca izdata,

- da li je ugovorom o angažovanju pravnog lica, odnosno preduzetnika, uz navođenje datuma i broja pod kojim je ugovor zaključen, određeno jedno ili više stručnih lica iz reda zaposlenih kod tog pravnog lica, odnosno preduzetnika (navesti lične podatke tog-tih lica), i

- da li to stručno lice ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, sa navođenjem datuma i broja pod kojim je uverenje izdato (član 17. i 18. st. 3. i 4. Pravilnika).

3. Da li je plan sprovođenja postupka procene rizika sastavni deo dokumentacije o proceni rizika i da li je isti plan sastavljen od strane stručnog lica i odobren od strane poslodavca (član 19. Pravilnika).

4. Da li je poslodavac doneo zaključak i da li zaključak sadrži: sva radna mesta na

kojima je izvršena procena rizika, radna mesta koja su utvrđena kao radna mesta sa povećanim rizikom, prioritete u otklanjanju rizika, kao i izjavu poslodavca kojom se obavezuje da će primeniti sve utvrđene mere za bezbedan i zdrav rad na radnim mestima i u radnoj okolini u skladu sa aktom o proceni rizika (član 14. Pravilnika).

2) Po izvršenom inspekcijskom nadzoru i utvrđivanju činjeničnog stanja, preduzimaju se sledeće mere:

1. ako poslodavac nije doneo akt o proceni rizika,

2. ako je poslodavac doneo akt o proceni rizika, a za vršenje procene rizika je odlukom odredio lice iz redova svojih zaposlenih koje nema položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tada će se:

- rešenjem poslodavcu naložiti donošenje akta o proceni rizika na propisan način (član 13. stav 1. ZBZR), i

- podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 3. , st. 2. i 3. ZBZR).

3. ako je poslodavac doneo akt o proceni rizika, a nije doneo zaključak ili ako zaključak ne sadrži sve propisane elemente, rešenjem će se naložiti otklanjanje utvrđenog nedostatka - nepravilnosti u određenom roku (član 14. Pravilnika).

4. ako je poslodavac doneo akt o proceni rizika, a za vršenje procene rizika je angažovao pravno lice, odnosno preduzetnika koji nema licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu:

- rešenjem će se poslodavcu naložiti donošenje akta o proceni rizika na propisan način u određenom roku (član 13. stav 1. ZBZR), i

- podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 3. , st. 2. i 3. ZBZR),

- uz prethodnu konsultaciju sa neposrednim rukovodiocem, odmah izvršiti inspekcijski nadzor kod tog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izvršio procenu rizika, a nema odgovarajuću licencu i nakon toga podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv tog pravnog lica/preduzetnika (član 73. stav 1. tačka 2., st. 2. i 3. ZBZR).

_______________________
VAŽNA NAPOMENA: Smatra se da poslodavac akt o proceni rizika nije doneo, odnosno da procenu rizika od nastanka povreda na radu ili oštećenja zdravlja, odnosno oboljenja zaposlenog na radnom mestu i u radnoj okolini nije izvršio u smislu člana 13. st. 1. i 4. ZBZR i odredbi Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, ako je procena rizika i utvrđivanje načina i mera za njihovo sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje na najmanju moguću meru, odnosno ako je akt o proceni rizika izrađen od strane "stručnog lica" koje nema položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ili od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nema licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

IV. PRVA POMOĆ

1) U postupku vršenja nadzora proverava se da li poslodavac postupa u skladu sa odredbama člana 15. stav 1. tačka 9. ZBZR i odredbama Pravilnika o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu ("Službeni list SFRJ", broj 21/71).

U postupku nadzora, utvrđuje se:

1. broj zaposlenih kod poslodavca (u prostorijama sedišta - odvojene jedinice - gradilišta i dr.) u zavisnosti od toga gde se vrši nadzor;

2. da li je poslodavac sproveo osposobljavanje zaposlenih, koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, za pružanje prve pomoći (kao dokaz prihvatiti dokumenat službe medicine rada i Crvenog krsta - zapisnik, uverenje i sl.);

3. da li je sproveo osposobljavanje najmanje 2% zaposlenih u jednoj radnoj smeni, uključujući zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, za pružanje prve pomoći;

4. da li je sproveo osposobljavanje zaposlenog tehničkog i nadzornog osoblja (predradnika, poslovođa, smenovođa, lica za bezbednost i zdravlje na radu, upravnika, nadzornika, šefova gradilišta, odgovornih izvođača radova i sl.) za pružanje prve pomoći;

5. da li na lako pristupačnom mestu postoje ormarčić ili torba snabdeveni sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći i to:

- do 10 zaposlenih (ormarčić ili torba)

- na svakih 50 zaposlenih (ormarčić)

6. da li je na ormarčiću za prvu pomoć označena adresa i broj telefona najbliže zdravstvene ustanove i da li se u istom nalazi uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima zaposlenih na radu.

_______________________
NAPOMENA:
U najvećem broju privrednih subjekata minimalni broj zaposlenih koje treba osposobiti za pružanje prve pomoći (2%) biće manji od 1. U takvim slučajevima naložiti osposobljavanje zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i tehničkog i nadzornog osoblja. Ukoliko ne postoje radna mesta sa povećanim rizikom naložiti samo osposobljavanje tehničkog i nadzornog osoblja obavezno uključujući lice za bezbednost i zdravlje na radu.

2) U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, preduzimaju se sledeće mere:

1. Ako poslodavac nije sproveo osposobljavanje zaposlenih, koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, za pružanje prve pomoći:

- rešenje o otklanjanju nedostataka (član 15. stav 1. tačka 9. i član 41. stav 1. i stav 2. tačka 2. ZBZR, kao i član 6. stav 2. Pravilnika),

- zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 13. , st. 2. i 3. ZBZR);

2. Ako poslodavac nije sproveo osposobljavanje najmanje 2% zaposlenih koji rade u jednoj radnoj smeni, kao ni tehničkog i nadzornog osoblja, za pružanje prve pomoći:

- rešenje o otklanjanju nedostataka (član 15. stav 1. tačka 9. i član 41. stav 1. i stav

2. tačka 2. ZBZR, kao i član 24. Pravilnika),

- zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 13. , st. 2. i 3. ZBZR);

3. Ako ne postoje ormarčić ili torba snabdeveni sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći,

- rešenje o otklanjanju nedostataka (član 15. stav 1. tačka 9. ZBZR i čl. 7. i 8. Pravilnika),

- zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 13. , st. 2. i 3. ZBZR);

4. Ako ormarčić za prvu pomoć nije smešten na lako pristupačnom mestu i na istom nije označena adresa i broj telefona najbliže zdravstvene ustanove:

- rešenje o otklanjanju nedostataka (član 15. stav 1. tačka 9. ZBZR i član 11. stav 1. i stav 2. tačka 2. Pravilnika);

5. Ako se u ormarčiću ne nalazi uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i naglim oboljenjima zaposlenih na radu:

- rešenje o otklanjanju nedostataka (član 15. stav 1. tačka 9. ZBZR i član 12. stav 1. Pravilnika).

V. EVIDENCIJE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

1) U postupku nadzora proverava se da li poslodavac postupa u skladu sa odredbama člana 49. ZBZR i odredbama Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS" br. 62/07), odnosno da li na propisan način vodi i čuva evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Proverava se da li su obrasci o evidencijama popunjeni i potpisani od strane lica za bezbednost i zdravlje na radu, i overeni od strane poslodavca.

1. Evidencije o zaposlenima osposobljenima za bezbedan i zdrav rad (Obrazac 6)

Proverava se da li su u Obrazac 6 uneti propisani podaci i da li je isti potpisan od strane zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad, lica za bezbednost i zdravlje na radu i overen od strane poslodavca.

Ukoliko poslodavac ne vodi i ne čuva propisanu evidenciju o osposobljavanju za bezbedan i zdrav rad, rešenjem će se naložiti otklanjanje utvrđenog nedostatka.

Ukoliko se utvrdi da se evidencija vodi na propisanom obrascu, da je potpisana od strane zaposlenog, lica za bezbednost i zdravlje na radu i poslodavca, a da u obrazac nisu uneti svi propisani podaci, rešenjem će se naložiti otklanjanje nedostatka.

2. Evidencije o radnim mestima sa povećanim rizikom

Ukoliko je aktom o proceni rizika utvrđeno da postoje radna mesta sa povećanim rizikom izvršiti uvid u sledeće evidencije:

- evidencije o radnim mestima sa povećanim rizikom (Obrazac 1)

- evidencije o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta (Obrazac 2) .

Uporediti radna mesta sa povećanim rizikom iz zaključka akta o proceni rizika i radna mesta u evidenciji - Obrazac 1 i Obrazac 2. Ako podaci nisu isti, naložiti da se vodi evidencija o svim radnim mestima sa povećanim rizikom.

Uporediti broj zaposlenih koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom iz Obrasca 1 sa brojem zaposlenih na tim radnim mestima na Obrascu 2.

3. Evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, oboljenjima u vezi sa radom i opasnim pojavama

U postupku vršenja nadzora utvrđuje se da li je kod poslodavca bilo povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Ukoliko je bilo takvih slučajeva, izvršiti uvid u evidenciju o povredama na radu (Obrazac 3), evidenciju o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana (Obrazac 11), evidenciju o profesionalnim oboljenjima (Obrazac 4), evidenciju o prijavama profesionalnih oboljenja (Obrazac 12), evidenciju o bolestima u vezi sa radom (Obrazac 5) i evidenciju o prijavama oboljenja u vezi sa radom zaposlenog (Obrazac 13).

Uvidom u evidenciju o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih, - Obrazac 14, utvrđuje se da li je bilo ovakvih slučajeva kod poslodavaca.

U svim navedenim slučajevima proveriti da li se evidencija vodi na način propisan Pravilnikom.

4. Evidencije o opasnim materijama

Ukoliko poslodavac u procesu rada koristi opasne materije, izvršiti uvid u evidenciju o opasnim materijama - (Obrazac 7).

5. Evidencije o izvršenim pregledima i ispitivanjima

U postupku nadzora izvršiti uvid u evidenciju o izvršenim ispitivanjima radne okoline (Obrazac 8), evidenciju o izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad (Obrazac 9), kao i u evidenciju o izvršenim pregledima i ispitivanjima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (Obrazac 10).

2) Ukoliko poslodavac ne vodi i ne čuva evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ili neku od propisanih evidencija, tada će se:

- rešenjem naložiti "da vodi i čuva evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to:....", pa navesti koje evidencije (član 49. stav 1. ZBZR),

- protiv poslodavca podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 70. stav 1. tačka 13., st. 2. i 3. ZBZR).

- protiv lica za bezbednost i zdravlje na radu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka jer, ne obavlja poslove iz člana 40. stav 1. tačka 13. ZBZR (član 74. ZBZR).

Ukoliko poslodavac u evidenciju nije uneo sve propisane podatke, ili evidencija ne sadrži potpise poslodavca i lica za bezbednost i zdravlja na radu (i zaposlenog Obrazac 6) ili nije overena pečatom poslodavca, tada će se rešenjem naložiti poslodavacu otklanjanje utvrđenog nedostatka u određenom roku, s tim što će se u obrazloženju rešenja pozvati na član 49. stav 1. tačka ___ i stav 2. ZBZR i odgovarajući član Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kojim je propisan način vođenja date evidencije.

VI. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

1) U postupku inspekcijskog nadzora, u delu koji se odnosi na osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad:

1. Utvrđuje se:

- da li je poslodavac u proteklom periodu od jedne godine od dana vršenja nadzora: zasnivao radni odnos ili angažovao lica za rad van radnog odnosa i uzima podatke o tim zaposlenima koji se na dan nadzora nalaze na radu kod poslodavca; vršio premeštaj zaposlenih sa jednih na druge poslove i uzima podatke o tim zaposlenima i poslovima; uvodio novu tehnologiju ili nova sredstva za rad i utvrđuje kada i koju tehnologiju, odnosno koja sredstva za rad; vršio promenu procesa rada koja je prouzrokovala promenu mera za bezbedan i zdrav rad i utvrđuje kada i u kom smislu je izvršena promena procesa rada (član 27. stav 1. ZBZR);

- da li je poslodavac odredio zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta i uzima podatke o tom zaposlenom, poslovima koje obavlja i na kojim radnim mestima (član 27. stav 5. ZBZR);

- da li je poslodavac aktom o proceni rizika, ako postoje radna mesta sa povećanim rizikom, utvrdio način i postupak periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom (član 28. stav 3. ZBZR);

- da li kod poslodavca, na osnovu ugovora, sporazuma, ili po bilo kom drugom osnovu, obavljaju rad zaposleni drugog poslodavca, utvrđuje, po kom osnovu i od kada i uzima podatke o tim zaposlenima (član 29. ZBZR);

2. Istovremeno ili nakon utvrđivanja činjenica u vezi navedenog pod tačkom 1, uvidom u propisanu evidenciju o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad - Obrazac 6 i drugu raspoloživu dokumentaciju (koju poslodavac stavi na uvid), utvrđuje se:

- da li je poslodavac zaposlene osposobio za bezbedan i zdrav rad - sve zaposlene i zaposlene opisane u napred navedenim slučajevima iz člana 27. stav 1. i člana 29. ZBZR (član 15. stav 1. tačka 4. ZBZR);

- da li je poslodavac zaposlene koji svoje poslove istovremeno obavljaju na dva ili više radnih mesta, osposobio za bezbedan i zdrav rad na svakom od radnih mesta (član 27. stav 5. ZBZR);

- da li je poslodavac, na način i po postupku utvrđenim aktom o proceni rizika, izvršio periodičnu proveru osposobljenosti zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom (član 28. stav 3. ZBZR).

2) Ukoliko se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da poslodavac zaposlenog nije osposobio za bezbedan i zdrav rad, donosi se rešenje kojim, za vreme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog, zabranjuje poslodavcu da na radnom mestu radi zaposleni koji nije osposobljen za bezbedan i zdrav rad.

Ukoliko se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da poslodavac nije izvršio periodičnu proveru osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenih koji rade na radnom mestu sa povećanim rizikom, doneće se rešenje o otklanjanju utvrđenog nedostatka (član 28. stav 2. i 3. ZBZR).

Ukoliko se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je poslodavac učinio jedan ili više prekršaja u vezi sa osposobljavanjem zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

U vezi sa osposobljavanjem zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, shodno odredbi član 73. ZBZR, podnosi se protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ili preduzetnika, ako se utvrdi da je preduzetnik ili pravno lice obavljalo poslove bezbednosti i zdravlja na radu iz člana 40. stav 1. tačka 9. ZBZR, odnosno ako je pripremilo i sprovelo osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, a nema odgovarajuću licencu.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, shodno odredbi člana 74. ZBZR, podnosi se protiv lica za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca, ako se utvrdi da to lice nije pripremilo i sprovelo osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad (član 40. stav 1. tačka 9. ZBZR).

VII. SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

1) U postupku nadzora utvrđuje se:

1. da li je poslodavac obezbedio zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (član 15. stav 1. tačka 5. ZBZR),

2. da li je poslodavac zaposlenima izdao na upotrebu sredstvo i/ili opremu za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa aktom o proceni rizika, tako što se utvrđuje da li je poslodavac doneo akt o proceni rizika, da li je aktom o proceni rizika utvrđeno koja sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu pripadaju zaposlenima koji rade na određenim radnim mestima, da li je poslodavac izdao zaposlenima na upotrebu sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu u skladu sa aktom o proceni rizika (član 17. ZBZR) ,

3. da li zaposleni koristi propisana sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu (član 35. stav 1. ZBZR)

2) U postupku inspekcijskog nadzora, u zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja, preduzimaju se sledeće mere:

1. Ako se utvrdi da poslodavac zaposlenima nije obezbedio korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, tada se utvrđuje koje poslove zaposleni obavljaju i kojim zaposlenima poslodavac to pravo nije obezbedio, pa se :

- donosi rešenje o zabrani rada na radnom mestu (član 66. stav 2. tačka 3. ZBZR),

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 9. i st. 2. i 3. ZBZR).

2. Ako je poslodavac doneo akt o proceni rizika i ako je aktom o proceni rizika utvrdio koja sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu pripadaju zaposlenima, a zaposlenima nije izdao na upotrebu sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu u skladu sa aktom o proceni rizika, tada se:

- donosi rešenje kojim se nalaže poslodavcu da zaposlenom izda na upotrebu sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu u skladu sa aktom o proceni rizika (član 17. ZBZR),

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 17. , st. 2. i 3. ZBZR).

3. Ako je poslodavac izdao na upotrebu zaposlenom propisana sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu, a utvrdi se da zaposleni ista ne koristi u procesu rada, tada se:

- donosi rešenje o zabrani rada na radnom mestu (član 66. stav 2. tačka 3. ZBZR),

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv zaposlenog (član 75. ZBZR).

VIII. POVREDA NA RADU, PROFESIONALNO OBOLJENJE I OBOLJENJE U VEZI SA RADOM - IZVEŠTAVANJE

1) U postupku inspekcijskog nadzora utvrđuje se:

- da li je kod poslodavca tokom prethodnih godinu dana bilo teških, smrtnih ili kolektivnih povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom (na osnovu evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom, izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom, nalaza nadležne zdravstvene ustanove, izjava zaposlenih i odgovornog lica kod poslodavca);

- da li su povreda, profesionalno oboljenje i oboljenje u vezi sa radom prijavljeni nadležnoj inspekciji rada (uvidom u propisanu evidenciju, na osnovu pismenog dokaza kod poslodavca, pismenog dokaza u Odeljenju inspekcije rada ili zapisnika inspektora rada o izvršenom nadzoru);

- ukoliko se utvrdi da se dogodila teška, smrtna ili kolektivna povreda na radu, da je utvrđeno profesionalno oboljenje, odnosno oboljenje u vezi sa radom, koji nisu prijavljeni nadležnoj inspekciji rada, utvrđujemo lične podatke povređenog, vreme i mesto nastanka povrede, uzimamo izjavu odgovornog lica kod poslodavca i, ako je to izvodljivo, izjavu povređenog zaposlenog;

- da li je poslodavac zaposlenom izdao Izveštaj o povredi na radu, profesionalnom oboljenju ili oboljenju u vezi sa radom - na osnovu uvida u primerak Izveštaja kod poslodavca ili na osnovu izjave povređenog i odgovornog lica.

2) Ukoliko se utvrdi:

- da poslodavac nadležnoj inspekciji rada nije prijavio tešku, smrtnu ili kolektivnu povredu na radu, profesionalno oboljenje ili oboljenje u vezi sa radom, podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 50. ZBZR);

- da poslodavac zaposlenom nije dostavio izveštaj o povredi na radu, o profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom, donosi se rešenje o otklanjanju nedostatka (član 51. stav 1. ZBZR) .

Napomena: U praksi se često događa da se zaposleni obraćaju inspekciji rada zbog toga što poslodavci negiraju dešavanje povrede na radu (najčešće pri dolasku na posao i obrnuto). Ukoliko poslodavac, prilikom inspekcijskog nadzora, ostane pri svojoj tvrdnji, zaposlenog uputiti da svoja prava ostvari pred nadležnim sudom.

IX. PROPISANI LEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIH

U postupku nadzora u delu koji se odnosi na propisane lekarske preglede zaposlenih, vrši se:

1. Nadzor nad primenom člana 43. stav 1. ZBZR

Uvidom u propisanu evidenciju, identifikuju se zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom, i proverava se da li poslodavac poseduje dokaz o izvršenim propisanim lekarskim pregledima zaposlenih (Vrši se uvid u Uput za prethodni lekarski pregled - Obrazac 1, odnosno Uput za periodični lekarski pregled - Obrazac 2, kao i u Izveštaj o izvršenom prethodnom lekarskom pregledu zaposlenog - Obrazac 3 i Izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog - Obrazac 4).

Ako se utvrdi da zaposleni radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, a nije se podvrgao lekarskom pregledu u propisanom roku tada se:

- donosi rešenje o zabrani rada zaposlenog na tom radnom mestu kod poslodavca dok traju okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog (član 66. stav 2. tačka 4. ZBZR),

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. st. 1. tačka 28. i stav 2. i stav 3. ZBZR.

2. Nadzor nad primenom člana 43. stav 3. ZBZR

Vrši se uvid u Uput za periodični lekarski pregled - Obrazac 2, kao i u Izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog - Obrazac 4.

Ako se u postupku propisanog lekarskog pregleda utvrdi da zaposleni ne ispunjava posebne zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, a zaposleni i dalje radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, tada se :

- donosi rešenje o zabrani rada zaposlenog na tom radnom mestu kod poslodavca dok traju okolnosti koje dovode do ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog (član 66. stav 2. tačka 4. ZBZR),

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 29. i st. 2. i 3. ZBZR).

X. PREVENTIVNI I PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I USLOVA RADNE OKOLINE

1) U postupku vršenja inspekcijskog nadzora proverava se da li je poslodavac vršio preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad koju poseduje i koristi u procesu rada, odnosno da li je vršio preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline, kao i da li je preglede i ispitivanja izvršio u propisanim vremenskim rokovima.

U postupku vršenja nadzora:

Utvrđuje se da li poslodavac poseduje i da li u procesu rada koristi opremu za rad koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i ispitivanjima od strane pravnog lica sa licencom.

Uvidom u evidenciju o izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad (Obrazac 9) utvrđuje se da li je poslodavac izvršio preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad, kao i proverava da li su isti pregledi i ispitivanja izvršeni u propisanim rokovima.

Uvidom u stručni nalaz utvrđuje se da li je isti izdat od strane pravnog lica sa licencom za tu vrstu pregleda i ispitivanja.

Utvrđuje se da li je i kada poslodavac počeo sa korišćenjem novog radnog, odnosno tehnološkog procesa, vršio rekonstrukciju objekta u kom se obavlja radni proces (uređaji za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju, i sl.) ili je vršio zamenu tehničkih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada.

Uvidom u evidenciju o izvršenim ispitivanjima radne okoline (Obrazac 8) utvrđuje se da li je poslodavac izvršio preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline i proverava da li su ista ispitivanja izvršena u propisanim rokovima.

Uvidom u stručni nalaz utvrđuje da li je isti izdat od strane pravnog lica sa licencom.

2) U skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem preduzimaju se sledeće mere:

Ukoliko poslodavac nije izvršio preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad, odnosno ispitivanja uslova radne okoline, ili to nije izvršio u propisanim rokovima:

- donosi se rešenje kojim se poslodavcu nalaže da izvrši preventivne/periodične preglede i ispitivanja opreme za rad, odnosno uslova radne okoline.

- podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 69. stav 1. tačka 11. i st. 2. i 3. ZBZR),

- ako se utvrdi da lice za bezbednost i zdravlje na radu nije organizovalo preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline, odnosno preglede i ispitivanja opreme za rad, protiv istog lica podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (član 74. ZBZR).

Ukoliko je poslodavac za potrebe vršenja preventivnih/periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rada, odnosno ispitivanja uslova radne okoline angažovao pravno lice koje ne poseduje odgovarajuću licencu, tada se:

- podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i odgovornog lica koje je vršilo ispitivanja (član 73. stav 1. tačka 3. i stav 3. ZBZR),

- donosi se rešenje kojim se poslodavcu nalaže da izvrši preventivne/periodične preglede i ispitivanja opreme za rad, odnosno ispitivanja uslova radne okoline od strane pravnog lica sa odgovarajućom licencom.