Zastava Bosne i Hercegovine

ETIČKI KODEKS JAVNIH IZVRŠITELJA

("Sl. glasnik RS", br. 105/2016)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet Kodeksa

Član 1

Polazeći od Opštih načela i standarda profesionalne etike Međunarodne unije sudskih izvršitelja i Globalnog kodeksa izvršenja, Etičkim kodeksom javnih izvršitelja (u daljem tekstu: Kodeks) uređuju se opšta načela i standardi profesionalnog i etičkog postupanja kojima se u radu rukovode javni izvršitelji radi jačanja njihovog profesionalizma i moralnosti, a imajući u vidu izuzetan značaj delatnosti javnih izvršitelja kao službe od javnog poverenja i načela vladavine prava.

Primena odredaba Kodeksa

Član 2

Pravila propisana ovim Kodeksom obavezuju sve javne izvršitelje i zamenike javnih izvršitelja.

Javni izvršitelj dužan je da se za vreme i van obavljanja delatnosti ponaša u skladu sa pravilima propisanim ovim kodeksom.

Dostojnost

Član 3

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje javni izvršitelj treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Moralne osobine koje javnog izvršitelja čine dostojnim su, između ostalog: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, iskrenost, istrajnost i uzornost.

Izvršitelj mora da se uzdržava od neprikladnog ponašanja, u svakom trenutku da postupa u skladu sa moralnim standardima svoje profesije i da štiti profesionalni i lični ugled, kao i ugled profesije.

U svojim aktima, obraćanju, ponašanju i govoru javni izvršitelj je dužan da vodi računa o profesionalnoj i opštoj kulturi i da svakim svojim postupkom očuva čast i ugled javnoizvršiteljske profesije.

Prostor, uređenje i oznake kancelarije javnih izvršitelja odgovaraju značaju i ugledu profesije.

Javni izvršitelj je dužan da službene radnje obavlja u odeći koja je primerena dostojanstvu javnoizvršiteljske profesije, kao i da obezbedi da zaposleni u njegovoj kancelariji budu primereno odeveni. Javni izvršitelj, po pravilu, delatnost vrši u svojoj kancelariji, a izuzetno izvan kancelarije u slučajevima propisanim zakonom.

II NAČELA

Nezavisnost

Član 4

Javni izvršitelj preduzima javnoizvršiteljske radnje nezavisno, u skladu sa svojim uverenjem, pridržavajući se Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata.

Javni izvršitelj je dužan da postupa nezavisno i da svojim ponašanjem doprinosi jačanju autoriteta i ugleda profesije javnih izvršitelja, suprotstavljajući se svim eventualnim nezakonitim pritiscima na njegov rad.

Javni izvršitelj je dužan da čuva svoju nezavisnost i postupa u skladu sa ličnim i profesionalnim integritetom i autoritetom, rukovodeći se dužnostima propisanim Zakonom i drugim opštim aktima.

Na rad javnog izvršitelja ne smeju uticati politička ili verska uverenja, niti nacionalna, rasna ili etnička pripadnost ili bilo koji drugi oblik diskriminacije po bilo kom ličnom svojstvu stranke ili učesnika u postupku i dužan je da se odupre svakom uticaju privatnih interesa i/ili političkom i javnom pritisku.

Javni izvršitelj ne sme dovesti sebe u položaj lične, finansijske ili bilo koje druge vrste zavisnosti.

U slučaju da dva ili više javnih izvršitelja obavljaju delatnost u istim prostorijama uz korišćenje istih tehničkih i ljudskih resursa, svaki javni izvršitelj zadržava samostalnost i nezavisnost u svom radu.

Javni izvršitelj ne može obavljati delatnost u prostorijama u kojima delatnost obavljaju javni beležnici, advokati, stečajni upravnici i druga lica koja obavljaju delatnosti koje su po svojoj prirodi takve da mogu dovesti u sumnju postojanje bilo koje vrste uticaja na nezavisnost i objektivnost javnog izvršitelja.

Stručnost

Član 5

Javni izvršitelj obavlja delatnost stručno u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima, tako da svojim radom i ponašanjem opravdava i učvršćuje poverenje stranaka, građana, sudova i drugih državnih organa.

Javni izvršitelj je dužan da se stručno usavršava u skladu sa opštim aktima Komore javnih izvršitelja (u daljem tekstu: Komora), da stalno prati propise, sudsku i javnoizvršiteljsku praksu i stručnu literaturu, kao i da obnavlja, usavršava i proširuje svoje pravno i opšte obrazovanje ne zanemarujući nijednu oblast prava.

Javni izvršitelj je dužan da se stara da lica koja rade u njegovoj kancelariji u svojstvu zamenika i pomoćnika javnog izvršitelja vladaju svim znanjima i veštinama potrebnim za kvalitetno obavljanje poslova koji su im povereni.

Javni izvršitelj je dužan da omogući svojim zamenicima i pomoćnicima stručno usavršavanje radi kvalitetnog obavljanja poverenih poslova.

Nepristrasnost i jednako postupanje

Član 6

Javni izvršitelj jednako i nepristrasno postupa prema svim strankama i drugim licima u postupku.

Prilikom preduzimanja radnji izvršenja i obezbeđenja, javni izvršitelj postupa jednako bez obzira na rasu, veroispovest, nacionalnost, etničku pripadnost, pol, seksualnu orijentaciju, društveni ili finansijski status ili neko drugo lično svojstvo lica u postupku.

Javni izvršitelj je dužan da naročito vodi računa o okolnostima koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost i da u slučaju postojanja takvih okolnosti postupi u skladu sa zakonom predviđenom procedurom za izuzeće javnog izvršitelja.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na zaposlene u kancelariji javnog izvršitelja.

Savesnost

Član 7

Javni izvršitelj je dužan da svoju delatnost obavlja savesno.

Javni izvršitelj obavlja delatnost savesno ako postupa brižljivo, marljivo i blagovremeno, ispunjavajući sve svoje dužnosti u zakonskim rokovima, uz poštovanje ličnosti i prava stranaka i učesnika u postupku.

Efikasnost i ekonomičnost

Član 8

Javni izvršitelj obavlja delatnost efikasno ako poštuje utvrđene rokove i obezbeđuje delotvorno i ekonomično obavljanje poslova i ispunjava svoje obaveze u okviru poverenih ovlašćenja i dužnosti.

Prilikom preduzimanja pojedinačnih radnji, javni izvršitelj postupa na način koji je najekonomičniji i koji, s obzirom na konkretan slučaj, uzrokuje najmanje troškova.

Javni izvršitelj će u troškove postupka izvršnom poveriocu priznati troškove samo za radnje koje su dovele do identifikovanja najcelishodnijeg sredstva izvršenja i kojima se sa što manje radnji u najkraćem roku okončava postupak izvršenja.

Srazmernost

Član 9

Prilikom preduzimanja pojedinačnih radnji, javni izvršitelj vodi računa o srazmeri između visine obaveze i sredstava i predmeta izvršenja, odnosno obezbeđenja, kao i o visini troškova koji nastaju preduzimanjem tih radnji.

Zakonitost

Član 10

Prilikom vršenja radnji u okviru svojih ovlašćenja i dužnosti, javni izvršitelj je dužan da se pridržava Ustava, zakona i drugih opštih akata.

Javni izvršitelj je dužan da se uzdrži od:

1) upotrebe sredstava za namirenje novčanog, odnosno ostvarenje nenovčanog potraživanja, koja nisu propisana Zakonom;

2) najavljivanja ili preduzimanja radnji koje Zakonom nisu dozvoljene;

3) upotrebe nedozvoljene prinude, pretnje, prevare ili dovođenja u zabludu stranaka ili drugih lica u postupku;

4) primene fizičkog nasilja;

5) korišćenja svog zvanja i/ili položaja radi ostvarivanja ličnih interesa ili drugih interesa koji nisu propisani Zakonom;

6) donacija pravnim ili fizičkim licima, kao i od sponzorisanja pojedinih događaja ili aktivnosti u cilju direktne ili indirektne reklame ili lične promocije.

Javni izvršitelj se stara o organizaciji i vođenju poslova u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima.

Javni izvršitelj odgovara za rad svojih zamenika i pomoćnika. Javni izvršitelj odgovara za štetu koju pomoćnik javnog izvršitelja prouzrokuje pri preduzimanju radnji izvršenja ili obezbeđenja. Javni izvršitelj i zamenik odgovaraju solidarno za štetu koju zamenik javnog izvršitelja prouzrokuje svojim radom.

Javni izvršitelj je dužan da javnom tužiocu prijavi krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, o kojem je obavešten ili je za njega saznao na drugi način, odnosno da nadležnom državnom organu prijavi postojanje osnovane sumnje da je učinjeno drugo krivično delo ili prekršaj za koje je saznao u obavljanju službene delatnosti.

Javnost rada

Član 11

Javni izvršitelj je dužan da sudu, Ministarstvu nadležnom za pravosuđe (u daljem tekstu: Ministarstvo), drugim državnim organima i organima Komore učini dostupnim sve podatke o svom radu u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima.

Nespojivost

Član 12

Javni izvršitelj je dužan da se uzdrži od obavljanja poslova i funkcija koji su nespojivi sa poslovima izvršenja i obezbeđenja, vršenja javnih funkcija, funkcija u organu upravljanja ili nadzornih funkcija u privrednim društvima ili ustanovama, obavljanja poslova obezbeđenja, bavljenja advokaturom ili javnim beležništvom, bilo kojim drugim plaćenim zanimanjem, političkim aktivnostima, kao i drugih poslova koji su nespojivi ili mogu da naškode ugledu profesije javnih izvršitelja, u skladu sa aktom koji donosi Komora.

Javni izvršitelj može obavljati naučne, stručne, umetničke, sportske, humanitarne i obrazovne aktivnosti, posredovati u mirnom rešavanju sporova, obavljati poslove sudskog prevodioca, kao i obavljati aktivnosti u Komori i međunarodnim udruženjima javnih izvršitelja, ali u meri i obimu u kojem se ne ugrožava načelo savesnosti iz člana 8. ovog kodeksa.

Sukob interesa

Član 13

Javni izvršitelj ne sme da preduzima radnje u postupku u kome on ili neko od njegovih zamenika ili pomoćnika ima imovinski ili drugi interes, osim u slučaju naplate naknade troškova i naknade za rad javnog izvršitelja u skladu sa Zakonom i Javnoizvršiteljskom tarifom.

Javni izvršitelj mora bez odlaganja da pisanim putem obavesti stranke u postupku o stvarnom ili mogućem sukobu interesa tokom postupka izvršenja.

Zabrana reklamiranja

Član 14

Javnog izvršitelja treba da preporučuju isključivo znanje koje je pokazao, uspeh koji je ostvario i ugled i poverenje koje je stekao svojim radom i ponašanjem.

Javni izvršitelj ističe na zgradi u kojoj je njegova kancelarija tablu, čije dimenzije ne smeju biti veće od 50 x 50 cm, koja sadrži naziv i grb Republike Srbije, naziv "javni izvršitelj" i njegovo ime i prezime. Ako je sedište javnog izvršitelja u jedinici lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine, na tabli se naziv "javni izvršitelj" ispisuje i na njenom jeziku i pismu.

Radi lakše uočljivosti i pristupa kancelariji javnog izvršitelja, pored table iz stava 2. ovog člana, javni izvršitelj može imati najviše još dve obaveštajne table dimenzija ne većih od 45 x 25 cm koje sadrže i tekst: javni izvršitelj, putokaz, kao i oznaku adrese, građevinske jedinice, spratnosti, broja i radnog vremena kancelarije javnog izvršitelja.

Zabranjena je prezentacija poslovanja kancelarije javnog izvršitelja putem pisanih ili elektronskih medija, kao i korišćenje bilo kog vida web aplikacija u cilju obaveštavanja javnosti o radu javnog izvršitelja, osim aplikacija Komore javnih izvršitelja.

Posetnice javnog izvršitelja moraju biti standardnog oblika i veličine, a mogu sadržati naziv i grb Republike Srbije, naziv "javni izvršitelj", njegovo ime i prezime, adresu sedišta kancelarije, broj telefona i elektronsku adresu javnog izvršitelja. Javni izvršitelj ima pravo da posetnice štampa i na jeziku nacionalnih manjina sa područja suda za koji je imenovan, kao i na na jednom od jezika koji se upotrebljava u komunikaciji sa Međunarodnom unijom javnih izvršitelja. Zabranjeno je davanje posetnica pravnim i fizičkim licima u većem broju ili na način i u svrhu koja bi se mogla shvatiti kao reklamiranje.

Smatraće se da javni izvršitelj krši zabranu reklamiranja naročito kad: ističe, deli ili u medijima i drugom vidu masovne komunikacije objavljuje saopštenja kojima nudi svoje usluge ili ne sprečava da takve ponude budu unete u propagandni materijal bilo kog pravnog ili fizičkog lica, organizuje ili koristi usluge posrednika, agenata, zaposlenih u svojoj kancelariji ili trećih lica koji ga reklamiraju, a posebno kada u tu svrhu dogovora ili nudi bilo kakav vid koristi zbog pribavljanja stranaka, kao i kada Komori ne prijavi lica koja mu se obraćaju u cilju nuđenja takvih usluga, označava kancelariju, njen štampani materijal i druga obeležja na preterano upadljiv, neuobičajen i neodmeren način, daje pravne savete putem javnih glasila, na javnim skupovima ili izvan svoje kancelarije, traži da bude uvršten u imenike, adresare, kataloge, vodiče i slične brošure ili kataloge kao javni izvršitelj ili javni izvršitelj koji se naročito ističe, na senzacionalistički ili samohvalisav način predstavlja u javnosti svoje sposobnosti i uspehe, javno ističe i pojavljuje se u štampanim i drugim medijima sa prenaglašenim isticanjem svojstva javnog izvršitelja ili na drugi način koji bi se mogao shvatiti kao reklamiranje.

U cilju informisanja javnosti dopuštena su isključivo obaveštenja o pravilima i toku postupka izvršenja, u obliku i na način kojim se poštuje jednakost među javnim izvršiteljima, afirmiše i promoviše javnoizvršiteljska profesija u celini i ne smatra se reklamiranjem iznošenje osnovnih podataka o javnom izvršitelju i rezultatima njegovog rada od strane Komore, pod uslovima koji su jednaki za sve javne izvršitelje.

Troškovi postupka i naknada za rad

Član 15

Javni izvršitelj ne sme da ugovara ili naplaćuje naknadu koja nije propisana zakonom ili podzakonskim aktima, niti da naplaćuje naknadu u iznosu većem ili manjem od propisanih iznosa. Javni izvršitelj ne sme da ugovara ili preduzima radnje u postupku izvršenja ili obezbeđenja bez predujmljivanja troškova, a u cilju pribavljanja većeg obima posla.

Finansijsko poslovanje

Član 16

Javni izvršitelj je dužan da u finansijskom poslovanju postupa savesno i pažljivo i da prenos sredstava na odgovarajuće račune vrši u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.

III POSTUPANJE PREMA DRUGIM JAVNIM IZVRŠITELJIMA I UČESNICIMA U POSTUPKU

Odnosi sa strankama i učesnicima u postupku

Član 17

Javni izvršitelj, njegovi zamenici i zaposleni u kancelariji su dužni da se prema svim učesnicima u postupku odnose sa poštovanjem.

Javni izvršitelj svoju delatnost obavlja poštujući prava i dostojanstvo stranaka i učesnika u postupku.

Javni izvršitelj ne dozvoljava da on, njegovi zamenici ili pomoćnici u odnosima sa strankama i učesnicima u postupku izvršenja, odnosno postupku obezbeđenja, ispoljavaju bilo kakvu bliskost, aroganciju, uvredljiv ili ponižavajući odnos. Javni izvršitelj je dužan da se uzdržava od iznošenja vrednosnih sudova o strankama i učesnicima u postupku.

Javni izvršitelj jednako postupa prema svim izvršnim poveriocima u skladu sa Zakonom i obezbeđuje blagovremeno i delotvorno sprovođenje izvršenja.

Javni izvršitelj ima pravo da zabrani pristup kancelariji osobama pod dejstvom alkohola, pod uticajem droga i drugih psihoaktivnih supstanci, kao i osobama koje se ne povinuju zahtevima javnog izvršitelja i očigledno se agresivno ponašaju.

Javni izvršitelj postupa s dužnom pažnjom i ulaže sve razumne napore da sprovede izvršenje i ne rukovodi se jedino i isključivo svojim finansijskim interesom u konkretnom predmetu.

Pružanje podataka i obaveštenja strankama i učesnicima u postupku

Član 18

Kad god je to nužno, javni izvršitelj će strankama i drugim učesnicima u postupku izvršenja odnosno obezbeđenja, pojasniti pravne posledice radnji koje preduzima. Zabranjeno je dovođenje ili održavanje stranaka i učesnika u postupku u zabludi u pogledu ovlašćenja, kvalifikacija, iskustva i sposobnosti javnog izvršitelja.

Javni izvršitelj strankama i učesnicima u postupku izvršenja odnosno obezbeđenja, pruža jednak pristup informacijama u vezi sa predmetom, kao i informacijama o prodaji stvari, u skladu sa zakonskim odredbama.

Javni izvršitelj dostavlja jasne i razumljive informacije o sprovedenim aktivnostima i prikupljenim podacima u vezi sa predmetom stranci na koju se informacije odnose samo na njen zahtev i samo kada je to propisano zakonom.

Javni izvršitelj na jasan i precizan način sačinjava sve dopise koje upućuje strankama i drugim učesnicima u postupku izvršenja, odnosno obezbeđenja.

IV PONAŠANJE JAVNIH IZVRŠITELJA U JAVNOSTI

Opšte odredbe

Član 19

Svojim izgledom, oblačenjem i ponašanjem javni izvršitelji, zaposleni u kancelarijama javnih izvršitelja i Komori, treba da čuvaju svoj ugled i doprinose ugledu profesije u društvu.

Javni izvršitelj se uzdržava od odlazaka na mesta, kontakata i učešća u organizacijama koji dovode u sumnju njegovo poštenje i narušavaju njegov ugled i prestiž profesije.

Izvršitelj ne koristi autoritet profesije i Komore izvršitelja radi ostvarenja sopstvenih interesa.

Ponašanje javnih izvršitelja

Član 20

Javni izvršitelj se ne sme ponašati nedolično.

Javni izvršitelj svojim ponašanjem i manirima predstavlja uzor za zaposlene u svojoj kancelariji.

Odnosi sa trećim licima i institucijama

Član 21

Javni izvršitelj svoje odnose sa svim trećim licima i institucijama zasniva na uzajamnom uvažavanju, poštovanju i pomaganju.

Javni izvršitelj se u kontaktima sa trećim licima i institucijama ponaša na način kojim jača autoritet profesije javnih izvršitelja.

Javni izvršitelj se mora odupreti svakom pokušaju stranaka i učesnika u postupku, trećih lica i/ili organa vlasti i institucija, da vrše posredni ili neposredni uticaj na njegovu delatnost u vezi sa postupkom izvršenja i postupkom obezbeđenja.

Javni izvršitelj obaveštava Izvršni odbor o svim problemima koje nastanu u interakciji sa trećim licima, uključujući i organe vlasti i institucije, a Odbor preduzima odgovarajuće aktivnosti radi prevazilaženja tih problema.

Odnosi sa medijima i medijski nastupi

Član 22

Zvanične informacije o politici i delatnosti Komore i mišljenjima o propisima koje donosi Komora medijima dostavlja predsednik Komore ili lice koje je na to ovlašćeno Statutom i ostalim aktima Komore.

Zvanične informacije o delatnostima i aktivnostima organizacione jedinice Komore medijima dostavlja predsednik Saveta organizacione jedinice Komore ili lice koje predsednik Saveta organizacione jedinice za to izričito ovlasti, i iste ne mogu biti u suprotnosti sa poslovanjem, aktima i stavovima Komore.

Učešće na javnim skupovima

Član 23

Javni izvršitelj ne može u tom svojstvu učestvovati u javnim aktivnostima, ukoliko bi to učešće moglo narušiti ugled profesije javnih izvršitelja.

Javni izvršitelj se uzdržava od postupaka na javnim mestima, kao i nastupa i davanja izjava medijima koji bi mogli narušiti ugled i kompromitovati drugog javnog izvršitelja, učesnika u postupku, državni organ ili instituciju.

Povredom profesionalne etike se smatra svaki profesionalni i lični sukob ili spor između javnih izvršitelja za koji šira javnost sazna i koji nije rešen na način propisan Zakonom ili ovim Kodeksom.

Nedopuštena praksa

Član 24

Javni izvršitelj ne sme da prihvati bilo kakvu korist koja mu ne pripada, uključujući poklon, novčani zajam, donaciju, uslugu, sprovođenje drugog postupka izvršenja, odnosno obezbeđenja, obećanje posla, savet koji se daje sa njim povezanom licu i koji izaziva sumnju u njegovu nezavisnost i nepristrasnost.

Smatra se da svaka povreda profesionalne etike iz stava 1. ovog člana dovodi do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja.

Vršenje javnih ovlašćenja

Član 25

Javni izvršitelj je dužan da se stvarno i stalno bavi javnim izvršiteljstvom i da poverena ovlašćenja vrši odgovorno i dostojanstveno, koristeći sve raspoložive materijalne i ljudske resurse.

V SOLIDARNOST IZMEĐU JAVNIH IZVRŠITELJA

Odnosi sa drugim javnim izvršiteljima

Član 26

Javni izvršitelj se rukovodi načelima lojalnosti, poštovanja i korektnosti u odnosima sa svojim kolegama i ne toleriše ponašanje kojima se narušava njihovo dostojanstvo i prava. On ne sme da narušava ugled niti diskredituje profesionalnu delatnost svojih kolega svojim postupcima, kritičkim izjavama ili uvredljivim sudovima.

Javni izvršitelj iskazuje solidarnost prema svakom svom kolegi javnom izvršitelju, time što ne sme da savetuje stranke, učesnike, niti treća lica o radnjama (postupku izvršenja) koje sprovodi bilo koji drugi izvršitelj, niti da sačinjava pismena i sl.

Sve eventualne sporove javni izvršitelji rešavaće među sobom na civilizovan i kulturan način, lično ili uz posredovanje organa Komore, kojima će se obratiti pre traženja zaštite ili intervencije suda, Ministarstva ili nekog drugog nadležnog organa.

Javni izvršitelj će obavestiti disciplinskog tužioca Komore i disciplinskog tužioca Ministarstva o svakom postupanju drugog javnog izvršitelja, koje je u suprotnosti sa principima i standardima profesionalnog i etičkog ponašanja propisanog ovim kodeksom.

Nelojalna konkurencija

Član 27

Javnom izvršitelju nije dozvoljeno ni na koji način, posredno ili neposredno, da daje deo naknade troškova ili naknade za rad, drugi novčani iznos ili bilo kakvu drugu korist strankama u postupku ili drugim fizičkim ili pravnim licima radi pribavljanja ili zadržavanja dobijenog posla.

Nije dozvoljeno privlačiti stranke nuđenjem besplatnog vršenja izvršnih radnji ili po nižoj tarifi.

Nije dozvoljena saradnja sa licima koja u zamenu za materijalnu korist izvršnom poveriocu nameću izbor konkretnog javnog izvršitelja.

Smatra se da je javni izvršitelj koji je otvorio ispostavu kancelarije izvan svog područja nadležnosti propisanog Zakonom povredio profesionalnu etiku. Profesionalnu etiku je povredio i javni izvršitelj koji na teritoriji za koju je imenovan ili na područjima drugih sudova, za koje nije imenovan, pribavlja korist preko drugih javnih izvršitelja.

Nije dozvoljeno koristiti bivši ili sadašnji položaj u nekom od organa Komore ili organizacionih jedinica Komore u svrhu pribavljanja poslova ili materijalne koristi sebi ili drugom javnom izvršitelju, bilo lično, bilo posredstvom bilo kog fizičkog ili pravnog lica.

Odnos javnog izvršitelja i organa nadležnih za vršenje nadzora nad njegovim radom

Član 28

Javni izvršitelj je dužan da organima nadležnim za vršenje nadzora nad njegovim radom omogući da radnje iz njihove nadležnosti, propisane Zakonom i podzakonskim aktima, preduzimaju efikasno i bez ikakvog ometanja.

Odnos sa Komorom

Član 29

Javni izvršitelj pruža pomoć i podršku organima i radnim telima Komore.

Javni izvršitelj sprovodi odluke i akte koje donose organi i radna tela Komore.

Javni izvršitelj učestvuje na radnim sastancima i u ostalim aktivnostima koje Komora organizuje, izuzev kad je sprečen usled nepredviđenih i hitnih poslova o čemu blagovremeno mora da obavesti nadležni organ Komore.

Obaveze članova organa i radnih tela Komore

Član 30

Članovima organa i radnih tela Komore nije dopušteno da vrše ovlašćenja u druge svrhe osim onih koje im je Komora poverila.

Nedopuštene radnje u smislu stava 1. ovog člana označavaju sve radnje kojima se krše odredbe i načela Zakona, Statuta Komore, Kodeksa i drugih opštih akata Komore.

Javni izvršitelj izabran u organe i radna tela Komore dužan je da učestvuje u radu tih organa, odnosno tela, a naročito da prisustvuje sednicama istih, izuzev kada je sprečen usled nepredviđenih i hitnih poslova o čemu blagovremeno mora da obavesti nadležni organ Komore.

VI MEHANIZMI ZA SPROVOĐENJE I UNAPREĐENJE ETIČKOG KODEKSA

Etički komitet

Član 31

Radi sprovođenja i unapređenja odredaba ovog kodeksa, pri Komori se, kao stalno radno telo, osniva Etički komitet.

Etički komitet ima pet članova, koji se biraju iz redova javnih izvršitelja.

Članove Etičkog komiteta bira Izvršni odbor.

Mandat članova Etičkog komiteta traje četiri godine.

Etički komitet imenuje predsednika Etičkog komiteta iz redova svojih članova.

Etički komitet usvaja stavove i mišljenja u okviru svojih nadležnosti.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Etičkog komiteta, kojim se bliže uređuje rad Etičkog komiteta.

Dužnosti Etičkog komiteta

Član 32

Etički komitet je ovlašćen da:

1) prikuplja, klasifikuje, analizira i procenjuje informacije o radu i ponašanju javnih izvršitelja radi unapređenja primene Kodeksa;

2) razmatra postojeću profesionalnu praksu javnih izvršitelja;

3) daje predloge za unapređenje Kodeksa na osnovu utvrđene prakse javnih izvršitelja i izmena i dopuna pravnog, organizacionog, društvenog i ekonomskog okvira profesije javnih izvršitelja i

4) izrađuje godišnji izveštaj o svom radu i podnosi ga Skupštini Komore.

Posredovanje Etičkog komiteta

Član 33

Etički komitet može da ovlasti nekog od svojih članova da posreduje u rešavanju sporova između dva ili više javnih izvršitelja, uz njihovu pisanu saglasnost podnetu Etičkom odboru.

Disciplinska odgovornost

Član 34

Ovaj kodeks zasnovan je na etičkim i pravnim načelima.

Članovi Komore koji ne poštuju odredbe Kodeksa podležu disciplinskoj odgovornosti u skladu sa Zakonom i Statutom.

VII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 35

Ovaj kodeks stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Ministarstva i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".