Zastava Bosne i Hercegovine

ETIČKI KODEKS JAVNIH BELEŽNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)

 

A. OPŠTI DEO

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Osnovi profesionalne etike

Društvo zasnovano na vladavini prava zahteva pravnu sigurnost i izvesnost obavljanja pravnih poslova te javno beležništvo kao službu od javnog poverenja u kojoj javni beležnik ima visoki stepen profesionalne odgovornosti.

Javni beležnik kao stručnjak iz oblasti prava kojem se poverava vršenje javnih ovlašćenja je poseban činilac pravosudnog sistema koji omogućava građanima i pravnim licima da brže i jednostavnije ostvaruju svoja prava, uz primarnu dužnost da svojim profesionalnim i drugim javnim delovanjem doprinosi vladavini prava, zakonitosti i pravičnosti i da štiti javni poredak.

Pravne i etičke obaveze javnog beležnika vezane su za njegov odnos prema javnom beležništvu, sudovima i drugim državnim organima, strankama, Javnobeležničkoj komori i drugim javnim beležnicima, javnobeležničkim pomoćnicima, saradnicima i pripravnicima, strankama, pravnoj struci, kako uopšte tako i svakom njenom pripadniku posebno i javnosti.

Javni beležnici kao sastavni činioci javnog beležništva Republike Srbije dužni su da postupaju ujednačeno i istovetno u istim ili sličnim situacijama u obavljanju javnobeležničkih poslova i dužnosti. Dužnost javnih beležnika je da primenom zakona, poslovnika o radu, javnobeležničke tarife i drugih obavezujućih akata u vršenju javnobeležničkih poslova usklade proceduru i način rada na celoj teritoriji Republike Srbije, čime se postiže najveći mogući stepen pravne sigurnosti, objektivnosti i poverenja i izbegava svaki vid nelojalne konkurencije i nanošenje štete ugledu javnom beležništvu i kolegama javnim beležnicima.

Član 2

Smisao, cilj i domašaj Kodeksa

Kodeks je skup osnovnih načela i pravila o profesionalno-etičkom ponašanju i dužnostima javnih beležnika kako u obavljanju javnobeležničke delatnosti tako i u privatnom životu, utvrđenih sa osnovnim ciljem da se takvim ponašanjem i odnosom javnih beležnika obezbedi besprekorno obavljanje javnobeležničke delatnosti i ugled javnog beležništva kao službe od javnog poverenja.

Odredbe ovog Kodeksa se shodno primenjuju na zamenike javnih beležnika, javnobeležničke pomoćnike, javnobeležničke saradnike, javnobeležničke pripravnike i druga lica zaposlena kod javnih beležnika.

Ako u Kodeksu ne postoji pravilo koje se na određeni slučaj može neposredno primeniti, Kodeks će se primeniti u skladu sa smislom njegovih načela kao i sa standardima i najboljom praksom javnog beležništva.

Izrazi kojima se u Kodeksu u gramatičkom muškom rodu izražavaju profesija, zanimanje i status, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod.

II OSNOVNA NAČELA

Član 3

Stručnost

Javni beležnik je dužan da svoju delatnost obavlja stručno, sa znanjem za koje je stekao kvalifikacije, pre svega u cilju delotvornog obezbeđivanja zakonitosti isprava koje sastavlja ili potvrđuje.

Javni beležnik je dužan da se stručno usavršava u skladu sa utvrđenim programom obuke, da prati propise, sudsku i javnobeležničku praksu i stručnu literaturu i da obnavlja, usavršava i proširuje svoje pravno i opšte obrazovanje, ne zanemarujući ni jednu oblast prava iz javnobeležničke delatnosti.

Cilj pravnog obrazovanja je razvijanje osećaja za etičke vrednosti i zaštitu ljudskih sloboda i prava, podsticanje brige za rad u korist stranaka i unapređenja pravnog i pravosudnog sistema.

Član 4

Dostojnost i odmerenost

Javni beležnik je dužan da se za vreme i izvan obavljanja delatnosti ponaša u skladu sa poštovanjem i poverenjem koji se ukazuju javnobeležničkoj službi.

Čast, poštenje i moralna čvrstina odlike su profesionalnog rada javnog beležnika.

U vršenju svoje delatnosti, ponašanju, javnom istupanju i privatnom životu koji je dostupan uvidu javnosti, javni beležnik je dužan da čuva vlastiti ugled i ugled javnog beležništva kao službe od javnog poverenja.

Načinom rada i života javni beležnik treba da doprinosi značaju i društvenoj ulozi i neophodnosti javnog beležništva u pravnom i pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Dužnost javnih beležnika je da čuvaju ugled javnobeležničke delatnosti kroz svaku pisanu ali i izgovorenu reč.

Član 5

Dužnost zakonitog i savesnog postupanja

Javni beležnik je dužan da se stvarno i stalno bavi javnim beležništvom, u skladu sa važećim propisima, dobrim običajima, i načelom savesnosti i poštenja.

Javni beležnik je dužan da štiti interese stranaka sredstvima koja su u skladu sa zakonima i dostojanstvom javnobeležničke delatnosti, rukovodeći se nepristrasnošću, dobrim običajima, savesti i pravilima javnog morala.

Član 6

Nepristrasnost i nezavisnost

Položaj javnog beležnika kao nepristrasnog stručnjaka iz oblasti prava, koji na osnovu javnih ovlašćenja prihvata od stranaka izjave volje i daje im potrebnu pismenu formu i o tome izdaje isprave koje imaju karakter javnih isprava, čuva originale tih isprava i druge poverene dokumente, izdaje prepise isprava, javno potvrđuje činjenice, daje strankama savete o pitanjima koja su predmet njegove delatnosti i preduzima druge radnje i vrši druge poslove određene zakonom, određuje njegov odnos prema stankama i njihovim zastupnicima, prema advokatima, sudu, državnim organima i organizacijama i drugim nosiocima javnih ovlašćenja.

Javni beležnik je nezavistan i nepristrasan i u svom radu izbegava bilo kakve lične uticaje. U vršenju javnobeležničkih radnji, javni beležnik je dužan da dovede u ravnotežu pojedinačne interese stranaka, i da traži rešenja sa prvenstvenim ciljem zaštite zakonitosti i svih stranaka u postupku.

Javni beležnik preduzima javnobeležničke radnje nezavisno, u skladu sa svojim uverenjima, zasnovanim na pozitivnom pravu, pravnoj nauci i praksi, međunarodnim pravnim standardima, Poslovniku, Statutu i Kodeksu.

U nepristrasnosti javnih beležnika mora biti sadržana i pozitivna afirmacija, u cilju umanjenja neravnoteže između stranaka, obraćanjem naročite pažnje na stranke kojima je neophodan viši stepen savetovanja i zaštite.

Javni beležnik, kao i zaposlena lica u javnobeležničkoj kancelariji ne smeju tražiti ili primati bilo kakve poklone, pozajmice ili usluge vezano za postupanje ili propuštanje u obavljanju javnobeležničke delatnosti.

Javni beležnik je dužan da poštuje zakonom propisanu zabranu poslovne saradnje.

U slučaju da dva ili više javnih beležnika obavljaju delatnost u istim prostorijama, uz korišćenje zajedničkog administrativnog osoblja, uređaja i opreme, po pribavljenom odobrenju ministra nadležnog za pravosuđe i mišljenju Komore, svaki javni beležnik zadržava samostalnost i nezavisnost u svom radu.

Javni beležnik je dužan da vodi računa o okolnostima koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost i da u takvim slučajevima postupa u skladu sa zakonom predviđenom procedurom za izuzeće javnog beležnika.

Javni beležnik je dužan da izbegava svaki vid uticaja na stranke koji izlaze van okvira dužnosti javnog beležnika kao stručnjaka iz oblasti prava.

Član 7

Poštovanje osnovnih ljudskih prava

Na rad javnog beležnika ne smeju uticati politička ili verska uverenja, niti nacionalna, rasna ili etnička pripadnost ili bilo koji drugi oblik diskriminacije, po bilo kom ličnom svojstvu.

Svojim ponašanjem javni beležnik služi kao primer humanosti, poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, čovekove sredine, pravde, slobode, istine, iskrenosti i pouzdanosti, koje principe i promoviše, uz poštovanje principa održivog razvoja društva zasnovanog na solidarnosti.

Javni beležnik ne sme da učestvuje na bilo koji način u koruptivnim radnjama, da dovodi sebe u položaj podređenosti, da zaključuje ili primenjuje restriktivne sporazume ili preduzima druge radnje kojima se ugrožavaju lica i ekonomski razvoj, i kao ni radnje koje, iako u skladu sa zakonom, su u suprotnosti njihovom smislu, ili koje su štetne za stranke.

Član 8

Spremnost, savesnost i odgovornost

U vršenju delatnosti javni beležnik je odgovoran za savete koje je dao ili propustio da dâ, i za radnje koje je preduzeo ili propustio da preduzme.

Javni beležnik u svakom trenutku treba da bude svestan svoje odgovornosti i da sa njom uskladi svoje postupke.

Javni beležnik je dužan da deluje primereno i konstruktivno, i svojim ponašanjem mora davati do znanja da je odgovoran za rad i očuvanje reda i mira u javnobeležničkoj kancelariji. Javni beležnik je dužan da temeljno i u potpunosti utvrdi zahteve stranaka, da odabere pravnu formu koja u najvećoj meri odgovara namerama stranaka i da obezbedi zakonitost i pravilnost te forme, te mora da dâ strankama sva potrebna objašnjenja i upozorenja, uzevši u obzir sve okolnosti slučaja, kako bi bile svesne mogućih pravnih posledica preduzetih radnji.

Javni beležnik je dužan da zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi mogao prouzrokovati trećem licu obavljanjem delatnosti kao i da osigura prostorije i depozitne predmete za slučaj oštećenja, uništenja ili nestanka, usled krađe, provale, požara, poplave ili posledica kakve elementarne nepogode, sa iznosom osiguranja koji odgovara procenjenom riziku.

Član 9

Samostalnost

Javni beležnik je samostalan u vršenju svoje delatnosti, uz ograničenja koja proizlaze iz članstva u Komori i zakonom predviđenim oblicima nadzora nad javnobeležničkom delatnošću i radom javnih beležnika.

U granicama propisanim zakonom, statutom, Poslovnikom, pravilnikom ministarstva nadležnog za pravosuđe (u daljem tekstu: ministarstvo) i Kodeksom, javni beležnik samostalno odlučuje:

- o organizaciji rada svoje kancelarije;

- o zapošljavanju javnobeležničkih pomoćnika, saradnika, pripravnika i administrativnog osoblja;

- o načinu rada, obuci i zaduženjima lica koje zapošljava;

- o raspolaganju sredstvima ostvarenim svojim radom;

- o pokretanju inicijative za donošenje, izmene i dopune zakona i drugih propisa kao i za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti propisa;

- o obavljanju poslova koji nisu nespojivi sa javnim beležništvom.

Član 10

Nespojivost

Javni beležnik je dužan da obavlja delatnost kao isključivo i stalno zanimanje dok mu ne prestane delatnost, u skladu sa zakonom.

Javni beležnik ne sme da prihvati poslove i zvanja koji bi ugrozili njegovu nezavisnost i samostalnost.

Javni beležnik se ne može baviti poslovima koji narušavaju značaj i ugled javnog beležništva i dužan je u skladu sa zakonom da vodi računa o nespojivosti javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima.

Javni beležnik ne sme posredovati u zaključenju pravnih poslova, preuzeti jemstvo ili dati drugo obezbeđenje stranci u vezi neke službene radnje, a dužan je da vodi računa da ni lica koja kod njega rade ne preduzimaju takve radnje.

Javni beležnik je dužan da poštuje zakonom propisanu zabranu političke aktivnosti.

III RAD U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI

Član 11

Javni beležnik je dužan da obezbedi odgovarajuće uslove za delotvoran rad, u skladu sa propisima koji uređuju uslove koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija u pogledu prostorija i opreme, kao i opremljenost kancelarije odgovarajućom tehnološkom opremom koja omogućava vršenje dužnosti u skladu sa standardima organizovanja javnobeležničke delatnosti.

Javni beležnik je dužan da organizuje rad kako bi isti zadovoljio standarde propisane zakonom i Javnobeležničkim poslovnikom a sama javnobeležnička kancelarija i način rada u njoj moraju odgovarati ugledu javnobeležničke delatnosti.

Javni beležnik je dužan da na zgradi u kojoj se nalazi javnobeležnička kancelarija ima istaknutu tablu u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija, a koja mora da bude primerena i ne sme svojim izgledom i načinom pisanja teksta na istoj da ukazuje na elemente oglašavanja.

Radi lakše uočljivosti javnobeležničke kancelarije, javni beležnik može pored table iz stava 3. ovog člana da istakne:

1. ako je javnobeležnička kancelarija smeštena u poslovnoj ili stambenoj zgradi koja pored javnobeležničke kancelarije ima i druge građevinske jedinice, dodatnu tablu koja sadrži: utisnut Mali grb Republike Srbije, tekst: "Republika Srbija", tekst: "Javni beležnik", ime i prezime javnog beležnika, oznaku građevinske jedinice i sprat gde se nalazi javnobeležnička kancelarija, kao i oznaku radnog vremena, u skladu sa pravilnikom koji uređuje uslove koje treba da ispunjava javnobeležnička kancelarija, koja mora da bude primerena i ne sme svojim izgledom i načinom pisanja teksta na istoj da ukazuje na elemente oglašavanja;

2. na zgradi u kojoj se nalazi kancelarija javnog beležnika može se postaviti i dodatna tabla sa natpisom "javni beležnik" i putokazom u blizini kancelarije javnog beležnika koja je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30 cm;

Ako se službeno sedište javnog beležnika nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, javni beležnik je dužan da pored tabli iz st. 3. i 4. ovog člana istakne i table iste sadržine, dimenzija i oblika na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u toj jedinici lokalne samouprave.

Javnom beležniku nije dopušteno da vrši delatnost i prima stranke izvan javnobeležničke kancelarije, osim u slučajevima propisanim zakonom i Javnobeležničkim poslovnikom.

Pri obavljanju javnobeležničkih radnji, a posebno kod sačinjavanja isprava, javni beležnik ne sme upotrebljavati druge oznake sedišta, telefonske brojeve, ili druge kontakt podatke koji se razlikuju od podataka koji su prijavljeni nadležnom organu Komore.

Javni beležnik je dužan da službene radnje obavlja u odeći koja je primerena dostojanstvu javnobeležničke profesije kao i da obezbedi da zaposleni u njegovoj kancelariji budu primereno obučeni.

Javni beležnik je dužan da uredno i ažurno vodi predmete i arhivu, da vodi tačnu evidenciju rokova i rasprava, tako da u svakom trenutku mogu uvidom u spise predmeta da se utvrde podaci o stanju predmeta.

Član 12

Finansijsko poslovanje javnobeležničke kancelarije

Javni beležnik je dužan da svakodnevno uredno vodi finansijske knjige i evidencije i finansijsko knjigovodstvo, tako da se svakog momenta može ostvariti uvid u poslovne knjige i ostalu dokumentaciju.

Javni beležnik je dužan da poslovanje svoje kancelarije uskladi sa propisima kojima se uređuje materijalno i finansijsko poslovanje.

Javni beležnik je dužan da uredno izmiruje sve obaveze koje ima prema trećim licima, a posebno članarinu i ostale doprinose prema Komori, zaradu, porez i doprinose zaposlenih, kao i premije osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Javni beležnik ne sme sredstva ostvarena poslovanjem svoje javnobeležničke kancelarije ili lična sredstva da meša sa sredstvima stranaka primljenim u depozit.

Javni beležnik mora posebno savesno i odgovorno da postupa sa tuđim novcem i deponovanim stvarima, kako bi uvek bio u mogućnosti da isplati tuđ novac pod uslovima propisanim zakonom.

Novac koji je primio za stranku javni beležnik ne sme zadržati kod sebe duže nego što je nužno potrebno.

IV NEDOSTOJNI NAČINI PRIBAVLJANJA STRANAKA

Član 13

Javni beležnici su međusobno jednaki.

Javnog beležnika treba da preporučuju stručnost, sposobnost, uspeh, ugled i poverenje koje je stekao svojim radom i ponašanjem.

Nedostojnim načinom pribavljanja stranaka i aktom nelojalne konkurencije smatra se apsolutno svako ponašanje ili obećanje javnog beležnika i to kako lično tako i preko posrednika i svako postupanje koje ima za cilj privlačenje stranaka, bilo sugerisanjem da će taj posao obaviti bolje od drugog javnog beležnika, bilo nuđenjem i pružanjem usluga za koje javni beležnik nije zakonom ovlašćen da preduzme.

Član 14

Zabrana reklamiranja

Javni beležnik ne sme javno da hvali svoje znanje i sposobnosti niti da se reklamira.

Smatraće se da javni beležnik krši zabranu reklamiranja, naročito kada:

- ističe, deli ili u javnim medijima, u elektronskom predstavljanju i u drugim publikacijama objavljuje saopštenja kojima nudi svoje usluge, ili kada dozvoljava da takve ponude budu unete u oglase i reklamni materijal drugih pravnih ili fizičkih lica;

- organizuje ili koristi usluge posrednika, agenata ili trećih lica koji ga reklamiraju, a naročito kada u tu svrhu dogovara upućivanje stranaka;

- daje drugome svoje posetnice radi dalje raspodele potencijalnim strankama;

- označava kancelariju, njen štampani materijal i druga obeležja (tabla, pečat, memorandum, posetnice) na preterano upadljiv, neuobičajen i neodmeren način;

- daje pravne savete u javnim glasilima, na javnim skupovima, ili izvan kancelarije pred nepoznatim osobama, osim u slučajevima predviđenim članom 17. Kodeksa;

- traži da bude uvršten u imenike, adresare, kataloge, vodiče i slične priručnike kao javni beležnik, ili javni beležnik koji se naročito ističe;

- na senzacionalistički ili samohvalisav način predstavlja u javnosti svoje sposobnosti i uspehe;

- javno ističe, pojavljuje se u štampi i sl. sa naglašenim isticanjem svojstva javnog beležnika, odnosno na način koji bi se mogao shvatiti kao reklamiranje;

- sponzoriše događaje, aktivnosti ili pojedince sa ciljem, učinkom ili mogućim učinkom direktne ili indirektne sopstvene promocije.

Dopuštena su isključivo obaveštavanja informativnog karaktera, koja podstiče i detaljnije reguliše Komora, poštujući načelo jednakosti među javnim beležnicima kao i kolektivno promovisanje javnog beležništva, koje sprovodi Komora.

Ne smatra se reklamiranjem iznošenje osnovnih podataka o imenu, mestu i području suda za koji je imenovan, broju telefona i email adresi, školovanju, stručnoj spremi, ili svojstvu sudskog prevodioca za strani jezik, ukoliko se ovi podaci predstave na odmeren način, istinito i bez samohvale, isključivo uz objavljene stručne radove ili publikacije.

Posetnica javnog beležnika sadrži ime, mesto i područje suda za koji je imenovan, broj telefona i email adresu javnog beležnika a izgled posetnica preporučuje Komora.

Javni beležnik ima pravo da posetnice štampa i na jednom od jezika koji služe u komunikaciji sa Međunarodnom unijom javnih beležnika.

Član 15

Javnobeležničke isprave i dozvoljeni načini predstavljanja

Na javnobeležničkoj ispravi ne sme stajati memorandum, logotip ni druga, slična oznaka namenjena reklamiranju.

Ne smatra se reklamiranjem isticanje na dokumentima javnobeležničke kancelarije naučnog zvanja i druge priznate titule i svojstva.

Javnom beležniku je dozvoljeno da strankama predaje isprave u fasciklama neupadljivog i primerenog izgleda, čiji izgled preporučuje Komora.

Član 16

Zabrana nelojalne konkurencije

Javni beležnik ne sme da nudi svoje usluge niti da stiče stranke na nečastan ili nedopušten način, koristeći se sredstvima koja su protivna zabrani nelojalne konkurencije.

Javni beležnik ne sme isticati svoju raniju profesiju radi pridobijanja stranaka, niti na bilo koji način držati stranku u uverenju da zbog toga uspešnije ili efikasnije obavlja javnobeležničku delatnost.

Protivna je časti i ugledu javnog beležništva svaka nelojalna konkurencija, a naročito:

- davanje ponuda za vršenje službenih radnji u zemlji ili inostranstvu u sredstvima javnog informisanja ili putem internet stranice a koja nije internet stranica Komore, odnosno putem cirkularnih dopisa ili letaka;

- osnivanje sopstvene internet stranice javnog beležnika, bez obzira na sadržaj;

- korišćenje e-mail adrese koja pogrešno sugeriše da je taj javni beležnik jedini na određenom području suda ili mestu (na primer: "javnibeleznik-beograd@gmail.com" ili "petarpetrovic@notar-beograd.rs");

- davanje ponuda od strane javnog beležnika bilo lično, bilo preko posrednika završavanja celokupnog posla i obavljanja svih radnji na jednom mestu u javnobeležničkoj kancelariji, čak i onih koje ne spadaju u delokrug poslova javnog beležnika, kako bi stranka prilikom izbora javnog beležnika koji će joj pružiti uslugu svela izbor baš na tog javnog beležnika, naročito zbog manje utrošenog svog vremena;

- svaki oblik pridobijanja uticajnih pojedinaca ili grupa, razvijanje efektivnih komunikacija sa onima koji imaju formalnu ili neformalnu moć u cilju da ti uticajni pojedinci ili grupe intenziviraju svoje aktivnosti u pravcu privlačenja što većeg broja stranaka određenom javnom beležniku;

- privlačenje stranaka sredstvima koja nisu prikladna službi, naročito davanje obećanja, snižavanje nagrade za obavljene poslove, nuđenje pogodnosti licima koja bi dovela veći broj stranaka kod javnog beležnika koji bi obavio te poslove;

- nuđenje naplate nagrade za službene radnje niže od propisane;

- nuđenje, vršenje i naplaćivanje usluga od strane javnog beležnika za koje uopšte nije zakonom ovlašćen;

- omalovažavanje drugih javnih beležnika ili iznošenje pred strankama u bilo kom obliku kritike vezane za rad ili ponašanje kolega, osim primedbi neophodnih za zakonito preduzimanje službenih radnji;

- neobaveštavanje drugog javnog beležnika o nameri zapošljavanja njegovog pomoćnika, saradnika, pripravnika ili drugog zaposlenog;

- saopštenja za javnost sa propagandnim karakterom, a posebno uz objavljivanje fotografija javnog beležnika;

- bilo koje vrste direktnog ili indirektnog vršenja pritiska.

V ISTUPANJE U JAVNOSTI

Član 17

Prilikom javnog istupanja, uključujući u naučnoj, pedagoškoj i publicističkoj delatnosti, u stručnim radovima, na stručnim skupovima pravnika i u sredstvima javnog informisanja, javni beležnik dužan je da vodi računa o zabrani reklamiranja i o značaju i ugledu javnog beležništva.

Osim kada je to zakonom određeno, javnom beležniku je zabranjeno bilo kakvo isticanje vlastitih stavova ili isticanje stručnih sposobnosti, ili bilo kakvo indirektno samo-promovisanje koje bi imalo isti krajnji cilj.

Javni beležnik o kom se u sredstvima javnog informisanja piše ili govori tako da se nanosi šteta ličnom ugledu toga javnog beležnika i/ili javnog beležništva, dužan je odmah zatražiti od Komore da se Komora na prikladan način bez odlaganja javno ogradi od takvog izveštavanja. Ukoliko Komora to ne učini u primerenom roku javni beležnik se može sam na prikladan način javno ograditi od takvog izveštavanja. Javni beležnik je u skladu sa posebnim propisom ovlašćen da traži prepravku netačne i nepotpune informacije, ako se ona odnosi na njega kao na pojedinca.

Javni beležnik ne sme da vodi rubrike pitanja i odgovora u sredstvima javnog informisanja uz navođenje svog imena niti da daje pravne savete neodređenom krugu osoba kroz sredstva javnog informisanja. Javnom beležniku isključivo je dopušteno pojavljivanje u sredstvima javnog informisanja uz odobrenje ili po nalogu predsednika Komore i u slučaju iz stava 3. ovog člana.

Za vreme obavljanja funkcije, koja iziskuje prekid javnobeležničke prakse, javni beležnik ne sme da uz svoje ime ističe naziv profesije "javni beležnik" tj. uz to svojstvo dužan je da navede da je u prekidu.

Član 18

Oglašavanje promena

U interesu javnog beležništva i svakog javnog beležnika pojedinačno, Komora je dužna da preduzima mere i aktivnosti u cilju blagovremenog i potpunog obaveštavanja javnosti o principima i koristi javnog beležništva kao i o svakoj promeni u obavljanju javnobeležničke delatnosti koja je od interesa za građane i privredu.

Komora, saglasno odredbama Statuta Komore je odgovorna i za informisanje javnosti o aktivnostima javnobeležničke profesije, organa Komore i svih javnih beležnika zajedno.

Nelojalnom utakmicom se smatra svako cirkularno pismeno obaveštenje upućeno saradnicima, drugim javnim beležnicima, pravosudnim i upravnim organima i stručnim udruženjima pravnika, kojim javni beležnik obaveštava javnost o otvaranju kancelarije, promeni sedišta, udruživanju i prestanku udruživanja javnih beležnika u zajedničku kancelariju.

Dozvoljeno je da javni beležnik koji je promenio sedište kancelarije ili istupio iz zajedničke javnobeležničke kancelarije u periodu od šest meseci od nastupanja promene na mestu na kome se nalazila kancelarija ostavi tablu sa beleškom o novoj adresi.

VI PROFESIONALNA DUŽNOST POVERENJA

Član 19

Javni beležnik i lica zaposlena kod javnog beležnika imaju dužnost čuvanja javnobeležničke tajne, u skladu sa zakonom.

Javni beležnik je dužan da čuva kao javnobeležničku tajnu sve podatke i saznanja do kojih je došao u vršenju javnobeležničke delatnosti, bilo da su podaci i saznanja dobijena od stranaka ili na drugi način.

Obaveza čuvanja javnobeležničke tajne postoji i nakon prestanka vršenja javnobeležničke delatnosti, odnosno nakon prestanka rada kod javnog beležnika.

Javni beležnik se oslobađa dužnosti čuvanja javnobeležničke tajne u slučajevima propisanim zakonom.

Javni beležnik će se pobrinuti da organizacijom svoje kancelarije obezbedi čuvanje javnobeležničke tajne, posebno u pogledu poslovne komunikacije koja se vodi i u pogledu arhive te je dužan da obaveže sve zaposlene u svojoj kancelariji na čuvanje javnobeležničke tajne i da od zaposlenih zahteva potpisivanje pismene izjave o preuzetoj obavezi čuvanja javnobeležničke tajne.

VII ODNOS PREMA DRŽAVI, SUDOVIMA, UPRAVNIM I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

Odnos prema sudovima, upravnim i drugim državnim organima

Član 20

Svojim ophođenjem pred sudovima javni beležnik mora opravdati i potvrditi javno poverenje da je on saradnik u sprovođenju zakona i u zaštiti osnovnih prava građana i njihovih na zakonu zasnovanih interesa.

Javni beležnik je dužan da nastoji da kroz svoju stručnost i etičnost osigura visok nivo komunikacije sa kolegama pravnicima u pravosuđu, upravi, advokaturi i privredi, izgrađujući zajednički stav o važnosti svih pravosudnih profesija u funkcionisanju pravne države i zaštiti ljudskih prava.

VIII ODNOS PREMA KOMORI

Član 21

Javni beležnik je dužan da uvažava i čuva ugled, autonomiju i integritet Komore i međunarodnih udruženja javnobeležničkih komora sa kojima saobraća.

Javni beležnik ne sme nedolično da se ponaša prema drugim javnim beležnicima, javnobeležničkim pomoćnicima, javnobeležničkim saradnicima, javnobeležničkim pripravnicima i zaposlenima u Sekretarijatu Komore.

U odnosu prema Komori javni beležnik je dužan:

- da blagovremeno izvršava konačne odluke njenih organa;

- da blagovremeno i u potpunosti ispunjava svoje materijalne i druge obaveze;

- da u ostavljenom roku odgovori na pisano obraćanje ili se odazove na poziv njenih nadležnih organa;

- da u službenom saobraćanju iznosi istinite podatke;

- da dostavi tražene isprave i pruži tražena objašnjenja, osim ako bi time povredio obavezu čuvanja javnobeležničke ili službene tajne;

- da bez opravdanog razloga ne odbija izbor i imenovanje u njene organe i radna tela;

- da bez opravdanog razloga ne odbija vršenje dužnosti poverene od strane Komore;

- da aktivno učestvuje u svim aktivnostima Komore, a naročito da prisustvuje sednicama Skupštine, drugih organa i tela čiji je član, seminarima i obukama koje organizuje Komora;

- da stručno, savesno i blagovremeno izvršava obaveze u organima i radnim telima u koje je izabran ili imenovan, i učestvuje u njihovom radu, odnosno da odvoji odgovarajuće vreme i sredstva da efikasno izvrši dodeljene zadatke.

Javni beležnik je dužan da obavesti nadležni organ Komore o svim činjenicama koje bi mogle da ugroze interese profesije ili okolnostima koje bi mogle da ugroze integritet i uređenje Komore.

IX ODNOS PREMA DRUGIM JAVNIM BELEŽNICIMA

Kolegijalnost

Član 22

U cilju održavanja dobrih kolegijalnih odnosa, kao izraza međusobnog uvažavanja i čuvanja ugleda javnog beležništva, javni beležnik je dužan:

- da se prema kolegama ophodi učtivo, s poštovanjem i uvažavanjem, bez ogovaranja, vređanja ili drugog napada na ličnost;

- da bez dogovora sa kolegom ne preuzima njegove javnobeležničke pripravnike, saradnike, pomoćnike, i ostale zaposlene u kancelariji.

Za premeštaj javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika i javnobeležničkog pripravnika na rad kod drugog javnog beležnika potrebna je saglasnost javnog beležnika kod koga to lice nastavlja rad i saglasnost javnog beležnika kod koga prestaje da radi.

Javni beležnik ne sme štetiti ugledu javnobeležničke delatnosti ili ugledu svojih kolega govoreći negativno o njihovim sposobnostima, znanju ili vršenju delatnosti.

Javni beležnik je dužan da učestvuje u promociji javnobeležničke delatnosti, razmenom znanja i iskustava sa kolegama i licima koja su na obuci, po potrebi i studentima, kao i učestvovanjem u stručnim programima obuke, seminarima i aktivnostima usmerenim na promociju profesije a koje organizuje Komora.

Profesionalna saradnja

Član 23

Javni beležnik je dužan da kolegijalno sarađuje sa drugim javnim beležnicima, da im pomaže stručnim savetom, mišljenjem i na drugi zakonom predviđen način.

U cilju uspostavljanja i održavanja dobre profesionalne saradnje, javni beležnik je dužan:

- da sa kolegama razmenjuje stručna znanja i mišljenja;

- da prihvati zamenjivanje kolege koji to od njega traži, odnosno kada ga kao zamenika odredi predsednik Komore, ili da, ako je iz opravdanih razloga sprečen, blagovremeno o tome obavesti kolegu, odnosno predsednika Komore;

- da sporazumno uredi međusobne odnose sa javnobeležničkim zamenikom, te da eventualno nastali spor pokuša da reši mirnim putem, uz posredovanje Komore;

- da isplati javnobeležničkom zameniku primerenu naknadu.

Javni beležnik ne sme da zaključuje sa vršiocem dužnosti javnog beležnika sporazume koji se odnose na raspodelu nagrade za rad vršioca dužnosti javnog beležnika.

X ODNOS PREMA JAVNOBELEŽNIČKIM POMOĆNICIMA, SARADNICIMA, PRIPRAVNICIMA I ADMINISTRATIVNOM OSOBLJU U JAVNOBELEŽNIČKOJ KANCELARIJI

Član 24

Javni beležnik je dužan da zaposlenima obezbedi odgovarajuće uslove rada, uključujući primerenu zaradu i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa opštim propisima o radu.

Prilikom zapošljavanja, javni beležnik je dužan da vodi računa o razvijanju i unapređenju javnobeležničke službe, vodeći računa o profesionalnom sastavu svoje kancelarije a naročito o odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine prilikom izbora javnobeležničkih pripravnika.

Javni beležnik će zaposlenima u svojoj kancelariji:

- omogućiti puno osposobljavanje i podsticanje na svestrano i temeljno sticanje potrebne prakse i znanja;

- ukazati na način rada u javnobeležničkoj kancelariji, na obavezu čuvanja javnobeležničke i službene tajne, na odnos prema strankama, kolegama, drugim pravosudnim profesijama, sudu i drugim organima;

- davati uputstva za rad;

- pažljivo u skladu sa zakonom i Poslovnikom rasporediti poslove zaposlenima, nadzirati njihov rad, brinuti o njihovom statusu, a naročito u obavljanju poslova i odnosima sa strankama;

- analizirati rad i ukazivati na dobre i loše strane rada;

- svojim ponašanjem i radom pružati pozitivan primer;

- obezbediti upoznavanje sa sadržajem Kodeksa i svim odlukama organa Komore koje im se dostavljaju u vezi sa primenom Kodeksa;

- ukazivati na obavezu o pristojnom i primerenom odevanju za vreme rada u jabnobeležničkoj kancelariji, kao i o neophodnom kulturnom i strpljivom odnosu prema strankama i na primereno ponašanje u privatnom životu dostupnom javnosti.

Javni beležnik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, obavesti Komoru o prestanku ili prekidu rada i drugoj statusnoj promeni javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika i javnobeležničkog pripravnika.

XI ODNOS PREMA STRANKAMA

Član 25

Osim kada je zakonom drugačije predviđeno, postoji sloboda izbora javnog beležnika.

Javni beležnik nije zastupnik stranke, već lice koje je ovlašćeno da obavlja poslove određene zakonom.

Javni beležnik je dužan da se prema svim strankama ophodi pristojno i odgovorno, da svim predmetima pristupa jednako savesno i stručno.

Javni beležnik prilikom vršenja delatnosti ne sme da deluje ni u korist ni na štetu pojedinih stranaka, već je dužan da se stara o pravilnoj primeni propisa.

Javni beležnik je dužan da prilikom sačinjavanja javnobeležničkih zapisa pouči stranke o pravnim posledicama sačinjavanja takvog zapisa.

Javni beležnik je dužan da utvrdi pravu nameru stranaka, da razjasni pravo činjenično stanje, da pouči stranke o pravnom domašaju pravnog posla koji preduzimaju u formi javnobeležničke isprave.

Kada postoji mogućnost sačinjavanja javnobeležničke isprave sa svojstvom izvršne isprave, javni beležnik je dužan da posebno ukaže na tu mogućnost.

Javni beležnik ne sme naplatiti nagradu i naknadu troškova za službene radnje više ili niže od propisanih iznosa niti stranci prouzrokovati nepotrebne troškove.

Javni beležnik je dužan da u svaki javnobeležnički spis unese javnobeležničku potvrdu o visini nagrade. Na zahtev stranke, javni beležnik je dužan da izda račun sa specifikacijom i priznanicu o plaćenoj nagradi i troškovima.

XII REŠAVANJE SPOROVA

Član 26

Interesi kolegijalne solidarnosti, profesionalne saradnje i ugleda javnog beležništva nalažu javnom beležniku:

- da poremećene odnose sa kolegom nastoji da popravi;

- da ne dozvoli da takvi poremećeni odnosi dođu do izražaja u obavljanju delatnosti;

- da ne dozvoli da zbog takvih poremećenih odnosa na bilo koji način bude ograničeno ili uskraćeno preduzimanje radnji za koje je ovlašćen;

- da svoje poremećene odnose sa kolegom, pre obraćanja sudu ili drugom nadležnom organu, pokuša da reši na miran način.

Eventualni sporovi između javnih beležnika će se rešiti na dostojanstven i kulturan način kako dolikuje službi koja uživa javno poverenje, prvenstveno mirnim putem i u okviru nadležnosti Komore.

Eventualne sporove između javnog beležnika i njegovih zaposlenih javni beležnik je dužan da pokuša da reši mirnim putem, na dostojanstven način, lično ili uz posredovanje Komore. Kada je u pitanju spor sa zaposlenim kod drugog javnog beležnika, javni beležnik je dužan da se prvo, radi mirnog rešavanja spora, obrati kolegi javnom beležniku-poslodavcu.

XIII POVREDE KODEKSA

Član 27

Na povrede pravila ovog Kodeksa shodno se primenjuju odredbe zakona i propisa kojima se reguliše odgovornost za disciplinske povrede i disciplinski postupak.

Povreda Kodeksa osnov je disciplinske odgovornosti, u skladu sa zakonom i Statutom Javnobeležničke komore.

Nepoznavanje Kodeksa ne opravdava.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28

Ovaj kodeks stupa na snagu, po dobijanju saglasnosti ministarstva, osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje da važi Etički kodeks javnih beležnika broj I-1-3356/2016 donet 26. juna 2016. godine.