Zastava Bosne i Hercegovine

ETIČKI KODEKS ČLANOVA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA

("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)

 

I UVOD

Visoki savet tužilaštva (u daljem tekstu: Savet) u cilju uspostavljanja i poštovanja visokih standarda profesionalne etike članova Saveta, kako u vršenju funkcije tako i u privatnom životu, donosi Etički kodeks članova Saveta.

Svrha ovog Etičkog kodeksa je da poštovanjem standarda profesionalne etike članovi Saveta doprinesu jačanju vladavine prava i poverenja javnosti u rad Saveta, nosilaca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva.

Članovi Saveta, pored pridržavanja načela Etičkog kodeksa, prilikom vršenja svoje funkcije treba da imaju u vidu i Smernice Ujedinjenih nacija o ulozi tužilaca usvojene na Osmom kongresu o prevenciji zločina i tretmanu prestupnika od 1990. godine u Havani, Kuba, Preporuku Saveta Evrope (REC (2000)19) o ulozi javnog tužilaštva u krivičnopravnom sistemu, Mišljenje Konsultativnog veća evropskih tužilaca broj 13(2018) o nezavisnosti, odgovornosti i etici tužilaca, Deklaraciju iz Bordoa od 2009. godine, Povelju iz Rima od 2014. godine, Evropsko uputstvo o etici i ponašanju za javne tužioce Konferencije Generalnih državnih tužilaca Evrope od 31. maja 2005. godine.

Etički kodeks članova Saveta bliže uređuje etička načela: samostalnosti, nepristrasnosti, poštovanja prava i sloboda, odgovornosti i brige za profesionalne dužnosti, profesionalnosti i dostojanstva.

II ETIČKA NAČELA

1. Samostalnost

Član Saveta je samostalan u vršenju svoje funkcije.

Član Saveta dužan je da održava i jača poverenje javnosti u njegovu samostalnost, kao i u samostalnost Saveta, nosilaca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva.

Član Saveta dužan je da se u vršenju funkcije i privatnom životu uzdrži od aktivnosti i javnih izjava koje mogu da naruše poverenje u njegovu samostalnost.

Član Saveta dužan je da odbije neprimeren uticaj na svoju samostalnost, kao i da prijavi takav uticaj Savetu.

Član Saveta ne sme da ugrožava samostalnost drugih članova Saveta i nosilaca javnotužilačke funkcije.

2. Nepristrasnost

Član Saveta dužan je da u vršenju funkcije postupa i odlučuje nepristrasno, bez bilo kakvih naklonosti, predrasuda i diskriminacije zasnovane na nacionalnoj, verskoj, etničkoj, rasnoj pripadnosti, političkim opredeljenjima, polu, starosti, društvenom poreklu, imovinskom stanju ili drugim ličnim svojstvima i sklonostima, kao i da očuva poverenje u svoju nepristrasnost.

Član Saveta dužan je da se u vršenju funkcije i privatnom životu uzdrži od aktivnosti i javnih izjava koje mogu da izazovu sumnju u njegovu nepristrasnost.

Član Saveta uživa slobodu izražavanja i udruživanja na način koji je u skladu sa njegovom funkcijom i ne utiče ili stvara utisak da utiče na njegovu samostalnost i nepristrasnost, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član Saveta, ako smatra da postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost, dužan je da o tome obavesti Savet.

Član Saveta, osim ministra nadležnog za poslove pravosuđa, dužan je da se uzdrži od javnog izražavanja političkih stavova i učestvovanja u javnim raspravama političkog karaktera, osim kada se radi o pitanjima koja se tiču javnog tužilaštva, ustavnosti i zakonitosti, ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Član Saveta u cilju očuvanja svoje nepristrasnosti ne sme tražiti niti primati poklone, usluge ili druge pogodnosti i koristi koje se mogu dovesti u vezu sa vršenjem funkcije, izuzev protokolarnih ili prigodnih poklona u skladu sa zakonom.

Član Saveta je dužan da bez odlaganja obavesti Savet o eventualnom sukobu interesa koji može da utiče ili stvara utisak da utiče na njegovu samostalnost i nepristrasnost.

3. Poštovanje prava i sloboda

Član Saveta dužan je da u vršenju svoje funkcije poštuje i štiti Ustavom i zakonom garantovana ljudska i manjinska prava i slobode, kao i posebna prava nosilaca javnotužilačke funkcije.

Član Saveta ne sme koristiti funkciju i poverljive informacije do kojih je došao u vršenju funkcije u privatne svrhe, niti u cilju zadovoljenja interesa članova svoje porodice i bliskih lica.

Član Saveta dužan je da se uzdrži od svakog ponašanja koje bi u javnosti opravdano moglo da stvori utisak o korišćenju javnih ovlašćenja u privatne svrhe.

4. Odgovornost i briga za profesionalne dužnosti

Član Saveta dužan je da svoju funkciju vrši savesno, stručno i efikasno.

Član Saveta dužan je da odgovornim obavljanjem svojih profesionalnih dužnosti doprinosi efikasnom ostvarivanju nadležnosti Saveta.

Član Saveta dužan je da poštuje profesionalnu poverljivost i da čuva lične i tajne podatke koje je saznao u toku vršenja funkcije.

Član Saveta dužan je da u vršenju funkcije i privatnom životu stvara i jača poverenje javnosti u rad Saveta.

Član Saveta dužan je da stalno usavršava svoja teorijska i praktična znanja potrebna za stručno obavljanje profesionalnih dužnosti.

5. Profesionalnost i dostojanstvo

Član Saveta dužan je da u vršenju svoje funkcije postupa profesionalno i odgovorno.

Član Saveta dužan je da održava profesionalne odnose i stručnu saradnju sa drugim članovima Saveta i zaposlenima u Savetu, kao i da se prema njima ophodi i ponaša pristojno, sa uvažavanjem i poštovanjem.

Član Saveta dužan je da se uzdrži od nedoličnog ponašanja i javnih izjava kojima može da naruši svoj profesionalni i lični ugled i dostojanstvo, kao i ugled Saveta.

Član Saveta dužan je da svojim aktivnostima na društvenim mrežama ne narušava svoj profesionalni i lični ugled i dostojanstvo, kao i ugled Saveta.

Član Saveta dužan je da bude prikladno i uredno odeven, tako da ne narušava svoj profesionalni i lični ugled i dostojanstvo, kao i ugled Saveta.