Zastava Bosne i Hercegovine

ETIČKI KODEKS ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

("Sl. glasnik RS", br. 26/2016)

Član 1

Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Etički kodeks) utvrđuje etičke principe i pravila ponašanja kojih su članovi Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Savet) dužni da se pridržavaju.

Prilikom donošenja Etičkog kodeksa, Savet je imao u vidu međunarodno priznate standarde i principe o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Osnovne principe Ujedinjenih nacija o nezavisnosti pravosuđa, usvojenih od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija novembra 1985. godine, kao i Preporuku CM/Rec (2010)12 Komiteta ministara za nezavisnost, efikasnost i odgovornost.

Član 2

Član Saveta, tokom vršnja funkcije dužan je da poštuje nezavisnost i samostalnost Saveta i sudstva i da jača položaj koji Savet ima u upravljanju sudstvom.

Osnovni principi kojih se član Saveta mora pridržavati su: nezavisnost, nepristrasnost, stručnost i odgovornost, dostojanstvenost, posvećenost i odanost principima Etičkog kodeksa.

NEZAVISNOST

Član 3

Član Saveta je u vršenju funkcije nezavisan i potčinjen samo Ustavu i zakonu.

Član Saveta je slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava prilikom glasanja za donošenje odluka Saveta.

Član Saveta vrši funkciju nezavisno, bez ikakvog spoljašnjeg uticaja, ograničenja, nagovaranja, pritisaka, pretnji ili mešanja od strane bilo koga.

NEPRISTRASNOST

Član 4

Član Saveta funkciju obavlja objektivno, bez naklonosti, predubeđenja i predrasuda prema sudijama i licima o čijim pravima i obavezama Savet odlučuje zasnovanih na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, verskim ubeđenjima, polu, starosnoj dobi i drugim ličnim svojstvima.

Član Saveta je dužan da se uzdrži od davanja izjava ili komentara u javnosti u vezi postupanja i odluka Saveta.

Član Saveta je dužan da poštuje profesionalnu poverljivost i da u toku vršenja funkcije, kao i po prestanku vršenja funkcije, čuva tajne podatke koje je saznao u vršenju funkcije, u skladu sa zakonom.

Član Saveta neće, dok je van Saveta, diskutovati o predmetima koji su u toku pred Savetom.

Član Saveta ne sme da otkrije drugima sadržaj razgovora između članova Saveta, kada je donošenje odluke u predmetu u toku.

STRUČNOST I ODGOVORNOST

Član 5

Član Saveta funkciju obavlja stručno, odgovorno i efikasno.

Član Saveta je dužan da u obavljanju funkcije postupa odgovorno i doprinosi efikasnom ostvarivanju nadležnosti Saveta.

Član Saveta je dužan da razvija i održava dobre kolegijalne odnose i stručnu saradnju sa drugim članovima Saveta i zaposlenima u Savetu i da se prema njima ponaša pristojno, obzirno i s poštovanjem.

DOSTOJANSTVENOST

Član 6

Član Saveta je dužan da i van Saveta primenjuje standarde ponašanja koji doprinose očuvanju i unapređenju položaja Saveta, kao samostalnog i nezavisnog organa.

Član Saveta će izbegavati nedoličnost u ponašanju i svaku drugu pojavu nepravilnosti u svojim aktivnostima.

Član Saveta ne može primati bilo kakve poklone ili koristi koji bi mogli uticati na pravilno ispunjavanje dužnosti u Savetu ili koji bi mogli odati utisak nedoličnog ponašanja.

Član Saveta je dužan da se odeva prikladno i uredno i da svojim odevanjem ne narušava ugled Saveta.

POSVEĆENOST

Član 7

Član Saveta je dužan da uloži svoje profesionalno znanje i veštine radi ostvarivanja nadležnosti Saveta.

Član Saveta ne može obavljati druge poslove koji bi, zbog svoje prirode ili svrhe, mogli dovesti u pitanje njegovu nezavisnost ili nepristrasnost.

ODANOST PRINCIPIMA ETIČKOG KODEKSA

Član 8

Član Saveta je dužan da se u svakoj prilici pridržava Etičkog kodeksa.

Član Saveta će podsticati i druge članove Saveta da poštuju Etički kodeks.

Član 9

Ovaj etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".