Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US I 96/15)

("Sl. glasnik RS", br. 47/2017)

Odredba člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru glasi:

"U katastar nepokretnosti upisuju se sledeće zabeležbe:

...

2) zabeležba spora, odnosno drugog postupka koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti;".

Ovu odredbu treba razumeti tako da se zabeležba spora kao vrsta upisa u katastru nepokretnosti odnosi na parnični postupak koji se vodi po tužbi prethodno upisanog nosioca prava na nepokretnosti, protiv trenutno upisanog nosioca prava, radi brisanja upisanog prava i uspostavljanja prethodnog stanja upisa. Parnični postupci koji se vode po tužbama trećih lica (lica koja nisu prethodno upisani nosioci prava na nepokretnosti), mogu se zabeležiti, pod uslovima iz Zakona o državnom premeru i katastru, samo kada se radi o parničnim postupcima za utvrđenje prava svojine usled održaja i parničnim postupcima po tužbama poverilaca za pobijanje pravnih radnji dužnika po odredbama čl. 280-285. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i "Službeni list SRJ", broj 31/93), kao i u slučaju parnica koje je tužilac pokrenuo jer je na to upućen od strane vanparničnog suda ili drugog nadležnog organa.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".