Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 64. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 88/17, 27/18 - DR. ZAKON, 73/18, 67/19 I 6/20 - DR. ZAKONI)

("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

Odredba člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju glasi:

"Organ poslovođenja univerziteta je rektor, fakulteta - dekan, akademije strukovnih studija - predsednik, visoke škole i visoke škole strukovnih studija - direktor. Organ poslovođenja se bira tajnim glasanjem iz reda nastavnika visokoškolske ustanove koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme. Organ poslovođenja bira se na tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora."

Ovu odredbu treba razumeti tako da se organ poslovođenja odgovarajuće visokoškolske ustanove - rektor, dekan, predsednik, odnosno direktor ne može birati iz reda nastavnika kojima je prestao radni odnos na kraju školske godine u kojoj su navršili 65 godina života (član 93. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju), a zatim im je produžen radni odnos ugovorom sa visokoškolskom ustanovom na određeno vreme do dve godine, uz mogućnost dodatnih produženja, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršavaju 70 godina života (član 93. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju).

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".