Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 106/15 I 106/16 - AUTENTIČNO TUMAČENJE)

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Odredba člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15 i 106/16 - autentično tumačenje) glasi:

"Izvršni postupak vodi se i na predlog i u korist lica koje kao izvršni poverilac nije označeno u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, ako javnom ili po zakonu overenom ispravom dokaže da je potraživanje iz izvršne ili verodostojne isprave prešlo na njega, a ako takav dokaz nije moguć - ako prelaz potraživanja dokaže pravnosnažnom ili konačnom odlukom donetom u parničnom, prekršajnom ili upravnom postupku.

Kad posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave potraživanje pređe sa izvršnog poverioca na drugo lice, na predlog sticaoca zaključkom se utvrđuje da je on stupio na mesto izvršnog poverioca, ako prelaz dokaže javnom ili po zakonu overenom ispravom.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i kad se izvršni postupak vodi prema licu koje u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi nije označeno kao dužnik, kao i kada posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave obaveza izvršnog dužnika pređe na drugo lice, kao sticaoca obaveze.

Sticalac stupa u izvršni postupak u stanju u kome se nalazi u času stupanja."

Ovu odredbu zakona treba razumeti tako da zakonski izraz "prelaz" potraživanja ili obaveze u sebi obuhvata i prenos potraživanja ili obaveze. "Prelaz" potraživanja ili obaveze ima opšte značenje i sadrži sve oblike sukcesije potraživanja ili obaveza, bilo da do sukcesije dolazi za vreme postojanja pravnog subjektiviteta ili nakon njegovog prestanka. Ili, rečeno terminologijom odredbe člana 23. ranije važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 99/11 - dr. zakon, 109/13 - US, 55/14 i 139/14) "prelaz" obuhvata i "prenos i prelaz na drugi način". Stoga se i "prenos" potraživanja ili obaveze dokazuje javnom ili po zakonu overenom ispravom, a ako to nije moguće pravnosnažnom ili konačnom odlukom donetom u parničnom, prekršajnom ili upravnom postupku.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".