Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 243. STAV 1. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 25/19)

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Odredba člana 243. stav 1. glasi:

"Poslove zdravstvenog inspektora može obavljati doktor medicine, doktor dentalne medicine ili lice sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka, položenim stručnim ispitom u skladu sa ovim zakonom, državnim stručnim ispitom, odnosno pravosudnim ispitom i ispitom za inspektora, u skladu sa zakonom, kao i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci."

Prema citiranoj odredbi, poslove zdravstvenog inspektora može da obavlja doktor medicine, doktor dentalne medicine ili lice sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka. Kao jedan od uslova za obavljanje poslova zdravstvenog inspektora, propisan je položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Članom 165. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da zdravstveni radnici ne mogu obavljati zdravstvenu delatnost dok ne obave pripravnički staž i polože stručni ispit, u skladu sa ovim zakonom, a članom 168. stav 1. istog zakona, da su po isteku pripravničkog staža, zdravstveni radnici dužni da polože stručni ispit u roku od 12 meseci od dana završetka programa pripravničkog staža, pred ispitnom komisijom koju obrazuje ministar.

S obzirom da je, saglasno članu 165. stav 1. i članu 168. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti "stručni ispit u skladu sa ovim zakonom" propisan isključivo za zdravstvene radnike, a da su zdravstveni radnici, prema članu 150. tog zakona, lica sa stečenim odgovarajućim obrazovanjem zdravstvene struke, te da nikakav stručni ispit nije tim zakonom propisan za lica sa završenim master akademskim studijama iz oblasti pravnih nauka, odredbu člana 243. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti treba razumeti tako da se propisani uslov u pogledu položenog stručnog ispita u skladu sa ovim zakonom odnosi isključivo na zdravstvene inspektore ‒ doktore medicine i doktore dentalne medicine. Uslov u pogledu položenog stručnog ispita u skladu sa ovim zakonom ne odnosi se na zdravstvene inspektore koji su lica sa završenim akademskim master studijama iz oblasti pravnih nauka.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".