Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 22. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 18/16)

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Prema odredbi člana 22. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16) koja glasi: "Upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari."

Saglasno odredbi člana 22. stav 2. navedenog zakona "Sadržina upravnog ugovora ne sme biti protivna javnom interesu niti pravnom interesu trećih lica."

Ove odredbe treba razumeti tako da se ugovori zaključeni u skladu sa posebnim zakonima, ako tim posebnim zakonom nisu izričito predviđeni kao upravni ugovori ne smatraju upravnim ugovorima u smislu Zakona o opštem upravnom postupku i na njih se ne može primenjivati pravni režim Zakona o opštem upravnom postupku.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".