Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 35/19 I 88/19)

("Sl. glasnik RS", br. 11/2021)

Odredba člana 2. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju korupcije glasi:

"3) "javni funkcioner" je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koja su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva koje je organ javne vlasti;"

Ovu odredbu treba razumeti tako da se odnosi i primenjuje na lica koja su neposredno birana od strane građana i lica koje bira, postavlja ili imenuje Narodna skupština, predsednik Republike, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vlada Republike Srbije, skupština autonomne pokrajine, vlada autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".