Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 37. ST. 1-3, STAV 4. TAČKA 4) I ČLANA 147. ZAKONA O RADU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US I 113/17)

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

U članu 37. st. 1. i 2. Zakona o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.

U članu 37. stav 4. propisani su slučajevi kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi nezavisno od ograničenja propisanih u stavu 2. ovog člana. U tom smislu u članu 37. stav 4. tačka 4) propisano je da: "izuzetno od stava 2. ovog člana, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi: 4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;".

U članu 147. Zakona o radu propisano je da u slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca, u skladu sa zakonom, poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca.

Na osnovu citiranih zakonskih odredbi, konstatuje se da su izuzeci od ograničenja trajanja radnog odnosa na određeno vreme propisanog u članu 37. stav 2. Zakona o radu (najviše 24 meseca po zaposlenom) propisani u članu 37. stav 4. ovog zakona.

Članom 147. Zakona o radu obezbeđuje se kontinuitet u radnom odnosu zaposlenog koji usled statusnih i drugih promena poslodavca prelazi da radi kod poslodavca sledbenika.

U tom smislu:

Odredbu člana 37. st. 1. i 2. Zakona o radu u slučaju statusne i druge promene poslodavca u skladu sa članom 147. ovog zakona, treba razumeti tako da se period trajanja radnog odnosa na određeno vreme po osnovu člana 37. stav 1. ovog zakona računa kod poslodavca prethodnika i kod poslodavca sledbenika, tako da ukupno trajanje radnog odnosa na određeno vreme određenog zaposlenog po tom osnovu kod oba poslodavca ne može biti duže od 24 meseca, u skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o radu.

Odredbu člana 37. stav 4. tačka 4) Zakona o radu u slučaju statusne i druge promene poslodavca u skladu sa članom 147. ovog zakona, kada kao posledica ovih promena dođe do upisa u registar poslodavca sledbenika kao novoosnovanog pravnog lica u skladu sa zakonom, treba razumeti tako da poslodavac sledbenik može sa novim zaposlenima, kao i sa zaposlenima koji su preuzeti od poslodavca prethodnika, da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme najduže do 36 meseci, u periodu od godinu dana od dana upisa u registar kod nadležnog organa. U ovom slučaju, period trajanja radnog odnosa na određeno vreme zasnovanog kod novoosnovanog poslodavca u skladu sa članom 37. stav 4. tačka 4) Zakona o radu, ne uračunava se niti sabira sa prethodnim periodima radnog odnosa na određeno vreme kod poslodavca prethodnika, odnosno poslodavca sledbenika zasnovanih po osnovu člana 37. st. 1. i 2. Zakona o radu.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".