Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČLANA 1, ČLANA 5. STAV 1. I ČLANA 53. ST. 1. I 2. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 53/95, 23/01 - SUS, 20/09 I 55/13 - US)

("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)

Odredba člana 1. Zakona o eksproprijaciji glasi:

"Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne."

Ovu odredbu treba razumeti tako da se navedena zakonska odredba odnosi i primenjuje samo na nepokretnosti koje su eksproprisane ili je svojina na njima ograničena u postupku i na način koji je propisan Zakonom o eksproprijaciji, a u slučajevima kada je oduzimanje ili ograničenja prava na nepokretnosti izvršeno bez sprovedenog postupka eksproprijacije na iste se ne primenjuju odredbe Zakona o eksproprijaciji.

Odredba člana 5. stav 1. Zakona o eksproprijaciji glasi:

"Eksproprijacijom može da se ustanovi i službenost na nepokretnosti ili zakup na zemljištu na određeno vreme (nepotpuna eksproprijacija)."

Ovu odredbu treba razumeti tako da se navedena zakonska odredba odnosi i primenjuje samo na nepokretnosti u pogledu kojih postoji zasnivanje službenosti odlukom državnog organa u postupku i na način koji je propisan Zakonom o eksproprijaciji, a u slučajevima kada takav osnov ustanovljenja službenosti ne postoji na iste se ne primenjuju odredbe Zakona o eksproprijaciji.

Odredbe člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji glase:

"U slučaju ustanovljenja službenosti naknada se određuje u iznosu za koji je, usled ustanovljenja službenosti, smanjena tržišna vrednost zemljišta ili zgrada.

Naknada iz stava 1. ovog člana određuje se po postupku za određivanje naknade propisanom ovim zakonom."

Ove odredbe treba razumeti tako da se naknada zbog smanjenja tržišne vrednosti zemljišta može odrediti samo kada je službenost zasnovana odlukom državnog organa, u postupku i na način koji je propisan Zakonom o eksproprijaciji, a u slučajevima kada je oduzimanje ili ograničenje prava na nepokretnosti izvršeno suprotno navedenom, ne primenjuju se odredbe Zakona o eksproprijaciji.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".