Zastava Bosne i Hercegovine

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 25/01, 80/02, 80/02 - DR. ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 80/02, 84/02 - ISPRAVKA, 23/03 - ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - DR. ZAKON, 62/06 - DR. ZAKON I 61/07)

("Sl. glasnik RS", br. 91/2015)

Zakonom o porezu na dobit preduzeća ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 84/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10 - u daljem tekstu: Zakon) čl. 27, 28. 40. i 71, kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu: nepokretnosti; prava industrijske svojine; udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS, odnosno MSFI predstavljaju dugoročne finansijske plasmane, osim obveznica izdatih u skladu sa propisima kojima se uređuje izmirenje obaveze Republike po osnovu zajma za privredni razvoj, devizne štednje građana i dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac, u skladu sa zakonom, Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije.

Kapitalnim dobitkom smatra se i prihod koji ostvari nerezidentni obveznik od prodaje imovine iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) člana 27. Zakona, kao i od prodaje nepokretnosti na teritoriji Republike koju nije koristio za obavljanje delatnosti.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine i njene nabavne cene (st. 1. i 2. člana 27. Zakona).

Kod hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu, u smislu zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, nabavna cena jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, a ako ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju - najniža tržišna cena ostvarena na organizovanom tržištu u periodu od godinu dana koji prethodi prodaji te hartije od vrednosti ili u periodu trgovanja, ukoliko se trgovalo kraće od godinu dana.

Kod hartija od vrednosti pribavljenih putem osnivačkog uloga ili povećanjem osnivačkog uloga, nabavnu cenu čini tržišna cena koja je važila na organizovanom tržištu na dan unosa uloga ili ukoliko takva cena nije bila formirana, nominalna vrednost hartije od vrednosti na dan unosa uloga.

Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske svojine jeste cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu. Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i prava industrijske svojine, stečenih putem osnivačkog uloga ili povećanjem osnivačkog uloga jeste tržišna cena na dan unosa uloga.

Kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit u iznosu određenom na način iz čl. 27. do 29. Zakona.

Na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, drugog nerezidentnog pravnog lica, fizičkog lica, nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda, na teritoriji Republike, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona, obračunava se i plaća porez po rešenju po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Porez po odbitku na prihode iz člana 40. st. 1, 2, 3. i 12. Zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune na dan kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Kada pravno lice (rezidentno, odnosno nerezidentno) vrši unos imovine kao nenovčani ulog (npr. akcije) i vrši povećanje osnovnog kapitala u svom zavisnom rezidentnom pravnom licu i povećava vrednost svog udela u tom pravnom licu, odredbe člana 27. Zakona treba razumeti tako da je izvršen prenos imovine uz naknadu. Ukoliko postoji razlika između vrednosti po kojoj je obveznik stekao predmetnu imovinu i vrednosti po kojoj je ta imovina evidentirana u poslovnim knjigama zavisnog pravnog lica, smatra se da je došlo do kapitalnog dobitka u smislu člana 27. Zakona.

Obveznik poreza po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. Zakona je nerezidentno pravno lice, a u smislu odredbe člana 71. stav 1. Zakona, rezidentno pravno lice je dužno da obračuna i plati predmetni porez (u ime i za račun nerezidentnog obveznika) po stopi od 20%, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno (strano nerezidentno pravno lice je registrovano kao privatno preduzeće sa ograničenom odgovornošću u Holandskim Antilima).

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".