Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Odgovori SKGO na pitanja gradova i opština o primeni Zakona


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavila je odgovore na postavljena pitanja gradova i opština o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016 - dalje: Zakon).

• Da li se i zaposlenim u Kabinetu utvrđuju zvanja u skladu sa odredbama zakona i uredbe ili ne kao što smo čuli da za pomoćnike predsednika ne utvrđujemo zvanja u aktu o sistematizaciji?

Kabinet gradonačelnika/predsednika opštine je posebna organizaciona jedinica u okviru uprave, a time i deo pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji i za ove zaposlene se utvrđuju zvanja.

Da li može biti rukovodilac uže unutrašnje jedinice, šef Odseka, u zvanju savetnik ili mlađi savetnik uz poštovanje odredbe da radno mesto rukovodioca ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta?

Shodno članu 21. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016), radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (načelnici odeljenja, šefovi odseka, rukovodioci grupa i drugi) mogu da se razvrstaju u zvanja višeg savetnika, samostalnog savetnika, saradnika i višeg referenta. Radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta u njoj.

• Kako sprovesti postupak ocenjivanja za 2016.godinu, po kom propisu?

Postupak ocenjivanja se neće sprovoditi za 2016. godinu.

• Molim vas tumačenje odredbe člana 4, stav 3 Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, a u vezi sa radnim mestom u kabinetu izabranog lica u organu autonomne pokrajine, konkretno šef kabineta (predsednika Skupštine APV), dilema je da li je šef kabineta službenik ili funkcioner, s obzirom da su tačno razvrstana i navedeni radna mesta službenika na položaja u članu 7 i 8 Uredbe, te istim nije obuhvaćen šef kabineta, koji je trenutno postavljeno lice? Ako je funkcioner, da li se navodi u pravilniku u sistematizaciji ako rukovodi kabinetom kao posebnom organizacionom jedinicom?

U kontekstu JLS šef kabineta nije funkcioner. Šef kabineta je službenik, preciznije šef kabineta je službenik na izvršilačkom radnom mestu.

• U vezi datih modela Pravilnika imam sledeće pitanje. Da li i gradovi koji imaju više uprava donose jedinstveni pravilnik, ili kao i do sada svaka pojedinačna gradska uprava donosi svoj pravilnik?

Članom 58. Zakona o zaposlenima je propisano da se radna mesta i njihovo razvrstavanje po zvanjima uređuju Pravilnikom.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima je organ uprave organizovan u više uprava za pojedine oblasti, načelnik uprave u okviru koje se obavljaju opšti, pravni ili normativni poslovi, priprema objedinjen predlog Pravilnika iz stava ovog člana, koji dostavlja Veću na usvajanje.

Dakle, svaka uprava dostavlja predloge pravilnika za konkretnu upravu načelniku uprave u okviru koje se obavljaju opšti, pravni ili normativni poslovi, koji potom priprema objedinjeni predlog Pravilnika, a koji sadrži i predloge pravilnika pravobranilaštva, službe interne revizije itd., i dostavlja ga veću na usvajanje.

• Da li u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta treba sistematizovati radno mesto za matičare sa srednjom stručnom spremom, obzirom da imamo matičare sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, a mišljenje upravne inspekcije je da se oni ne mogu u Pravilniku naći sa posebno sistematizovanim radnim mestom (već za njihov broj treba uvećati broj radnih mesta u višoj-visokoj stručnoj spremi)?

Kako poseban Zakon o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 145/2014) uređuje uslove za obavljanje poslova matičara i da to može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine (član 11. Zakona o matičnim knjigama), te da je članom 89. Zakona propisano da matičari i zamenici matičara koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nemaju visoko obrazovanje, nastavljaju da obavljaju poslove matičara ako polože poseban stručni ispit za matičara u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona, to znači da nije moguće da matičar sa srednjom stručnom spremom obavlja poslove matičara u zvanju saradnika već će biti raspoređen u skladu sa stručnom spremom i u odgovarajućem zvanju (referenta ili višeg referenta) i u odnosu na to zvanje primati platu.

U praksi imaćemo matičare odnosno zamenike matičara sa stečenim visokim obrazovanjem od 240 ESPB bodova i određena zvanja u skladu sa tim, visokim obrazovanjem na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova i određena zvanja u skladu sa tim (viši saradnik i saradnik), sa višim obrazovanjem i određeno zvanje u skladu sa tim (mlađi saradnik) i sa srednjim obrazovanjem i određena zvanja u skladu sa tim (referent i viši referent) i plate u skladu sa tim zvanjima.

• Da li osnovna unutrašnja organizaciona jedinica može u svom sastavu da ima dve ili više užih unutrašnjih organizacionih jedinica čiji je sastav takav da je rukovodilac jedne uže unutrašnje organizacione jedinice nameštenik a druge samostalni savetnik?

U praksi može doći do situacije da rukovodilac jedne uže organizacione jedinice bude nameštenik, a rukovodilac druge uže organizacione jedinice službenik. Članom 21. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS propisano je da radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica (načelnici odeljenja, šefovi odseka, rukovodioci grupa i drugi) mogu da se razvrstaju u zvanja višeg savetnika, samostalnog savetnika, saradnika i višeg referenta.

Radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta u njoj.

Članom 14. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS propisano je da nameštenik može da rukovodi samo onom užom unutrašnjom jedinicom u kojoj isključivo rade nameštenici.

Dakle, uz praćenje odredbi Zakona i navedenih uredbi ne postoje prepreke da rukovodilac jedne uže organizacione jedinice bude nameštenik, a rukovodilac druge uže organizacione jedinice službenik.

• Da li su zaposleni koja obavljaju poslove bezbednosti (pri čemu se misli na bezbednost i zdravlje na radu i bezbednost u smislu protivpožarne zaštite) službenici?

S obzirom na opis i sadržinu poslova, koji proizilazi iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015) zaposleni koji obavlja ove poslove je službenik.

• Da li se izuzetak koji se odnosi na organe autonomne pokrajine i grad Beograd, u kojima pored ostalih zvanja, postoji i zvanje višeg savetnika, propisan članom 59. Stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, odnosi i na gradske opštine a sve uzimajući u obzir član 6. Zakona o glavnom gradu i Statut grada Beograda kojim su opštine formirane kao gradske opštine?

Član 59. Zakona o zaposlenima u AP i JLS glasi: "Izvršilačka radna mesta razvrstavaju se po zvanjima, u zavisnosti od složenosti i odgovornosti poslova, potrebnih znanja i sposobnosti i uslova za rad. Radno mesto rukovodioca unutrašnje organizacione jedinice ne može biti razvrstano u zvanje niže od zvanja ostalih radnih mesta u njoj.

Zvanja su: samostalni savetnik, savetnik, mlađi savetnik, saradnik, mlađi saradnik, viši referent, referent i mlađi referent. Izuzetno od stava 3. ovog člana, u organima autonomne pokrajine i grada Beograda utvrđuje se i zvanje viši savetnik".

Dakle, navedeni izuzetak se odnosi na grad Beograd, ali ne i na gradske opštine.

• Kakav je status lica koja su radni odnos zasnovali na određeno vreme prema ranijem Zakonu o radnim odnosima u državnim organima (na 24 meseca), zbog povećanog obima posla, a nakon raspisanog oglasa, odnosno da li je za ta lica potrebno donositi nova rešenja (obzirom da sada zakon predviđa maksimalno 6 meseci)?

Ukoliko je radni odnos na određeno vreme zasnovan u skladu sa odredbama Zakona o radnim odnosima u državnim organima i Zakonu o radu, zbog pravosnažnosti rešenja o prijemu u radni odnos (ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor, a može se poništiti, ukinuti ili izmeniti samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom), pravne sigurnosti i stečenih prava zaposlenih po ranijim propisima (pod uslovom da ispunjavaju sve posebne uslove radnog mesta), i dalje ostaju u tom statusu do isteka vremena, odnosno roka na koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme. Od početka primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave radni odnos na određeno vreme vršiće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

• Kada je reč o internim revizorima i budžetskim inspektorima imamo dilemu kako ih pozicionirati u objedinjenom pravilniku obzirom da u najvećem broju JLS nemaju uslove za formiranje Službi jer te poslove po pravilu obavlja samo jedna osoba. Takođe ne znamo na koji način će neko da ih rasporedi na to radno mesto, ko će ih ocenjivati, itd., ako ih izdvojimo u posebnu celinu kao izvršioce obzirom da predsednik opštine može da ocenjuje samo službenike na položaju (u većini opština su ta lica izvršioci, dok su u ostalim funkcioneri, postavljena lica od strane predsednika opštine)?

Kako novi zakon definiše položaj kao radno mesto na kome službenik ima ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa rukovođenjem i usklađivanjem rada organa, službe ili organizacije autonomne pokrajine, odnosno gradske, opštinske uprave ili uprave gradske opštine, te propisuje organe koji vrše postavljenje i uslove za postavljenje i razrešenje sa položaja, interni revizori i budžetski inspektori čija su radna mesta sistematizovana u aktu o sistematizaciji gradske, opštinske uprave ili uprave gradske opštine (nemaju posebnu Službu) su Izvršilačka radna mesta a ne položaji, sa određenim zvanjem u skladu sa zakonom, službenik se raspoređuje na ta radna mesta (pod uslovom da ispunjavaju sve posebne uslove radnog mesta), te o svim pravima i obavezama odlučuje načelnik Uprave.

Izvor: Vebsajt SKGO, 28.12.2016.
Naslov: Redakcija