Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za narednu godinu 30. novembar 2016. godine


Sistem paušalnog oporezivanja obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnika) uređen je Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn, 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn, 47/2013, 48/2013 - ispr, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn, 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn - dalje: Zakon), dok bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje preduzetnika propisuje Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 - dalje: Uredba).

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod - paušalno oporezivanje.

Prema članu 42. stav 1. Zakona, zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana upisa u registar nadležnog organa, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

30. novembar 2016. godine kao datum za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje treba ispoštovati jer se vezuje za opredeljenje preduzetnika na paušalno oporezivanje prihoda u 2017. godini, a rok za podnošenje zahteva je ograničen.

Do ovog datuma zahtev za paušalno oporezivanje podnose preduzetnici koji su u 2016. godini već obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti, a koji na osnovu propisanih uslova, kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje, ispunjavaju uslove da u 2017. godini ostvare pravo na paušalno oporezivanje.

Preduzetnik kome je već utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje i u 2016. godini je plaćao porez na paušalno utvrđeni prihod, ako i dalje postoje uslovi za paušalno oporezivanje u narednoj (2017) godini, nije u obavezi da do 30. novembra 2016. godine podnese novi zahtev za paušalno oporezivanje.

Utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje nastavlja da koristi dok se ne utvrdi da su prestali da postoje razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.

Međutim, nema zakonskih smetnji za preduzetnike koji su već u sistemu paušalnog oporezivanja, ako to žele, a nisu u obavezi, da u navedenom roku ponovo podnesu nadležnom poreskom organu zahtev za paušalno oporezivanje i u narednoj 2017. godini, kako bi se obezbedili da su nadležni poreski organ obavestili da i u narednoj godini žele da budu paušalno oporezovani, uz dokaze da i dalje za to ispunjavaju uslove.

Pravo na paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, za 2017. godinu, može se priznati preduzetniku čiji je ukupan iznos prometa koji je ostvario u 2016. godini, kao godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kad počinje obavljanje delatnosti - manji od 6.000.000 dinara.

Zahtev za paušalno oporezivanje preduzetnik podnosi Poreskoj upravi - nadležnoj filijali na čijoj teritoriji ima registrovano sedište.

Izvor: Redakcija, 28.11.2016.