Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: U rešenjima o zadržavanju osumnjičenih nisu obrazloženi razlozi za pritvor


Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, nezakonito i nepravilno je postupilo 31. decembra 2016. godine na taj način što u rešenjima o zadržavanju dvojice osumnjičenih, donetim nakon policijskog hapšenja, po odobrenju javnog tužioca, nisu obrazloženi razlozi za pritvor, čije je postojanje predstavljalo osnov za policijsko hapšenje ovih građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole propustilo je da pisano dokumentuje usmeni nalog višeg javnog tužioca u Beogradu od 29. decembra 2016. godine, kojim je, kako je u izjašnjenju tog organa uprave navedeno, naloženo hapšenje osumnjičenih.

Imajući u vidu utvrđene nedostatke u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, Zaštitnik građana, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava, upućuje sledeće

P R E P O R U K E

I

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole će u budućem radu u rešenju o zadržavanju osumnjičenog, donetom nakon policijskog hapšenja, po odobrenju javnog tužioca, obrazložiti osnove za pritvor, odnosno navesti razloge na kojima se zasniva policijsko hapšenje.

II

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole će u budućem radu prilikom obavljanja policijskih poslova i preduzimanja mera i radnji u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), bez odlaganja, odnosno neposredno pre ili neposredno nakon preduzete radnje, sačinjavati službene beleške o sadržini ostvarene komunikacije sa javnim tužiocem koja je predstavljala osnov za primenu policijskih ovlašćenja i preduzimanje mera i radnji koje obuhvataju lišenje slobode građana.

III

Ministarstvo unutrašnjih poslova upoznaće sva ovlašćena službena lica Direkcije policije i Sektora unutrašnje kontrole sa ovim preporukama i obezbediti njihovo shodno sprovođenje.

***

Polazeći od uticaja zakonitog i pravilnog postupanja policije u otkrivanju i hapšenju učinilaca krivičnih dela i postupanju po zahtevima i nalozima javnog tužioca u predistražnom postupku na ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, smatrajući da će davanjem mišljenja doprineti prevenciji kršenja i unapređenju zaštite sloboda i prava građana kroz unapređenje rada organa uprave, Zaštitnik građana, na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direkciji policije i Sektoru unutrašnje kontrole, ukazuje:

1.         Potrebno je dopuniti Uputstvo o postupanju prema dovedenim i zadržanim licima na taj način što će se posebno urediti procedura predaje žalbe na rešenje o zadržavanju osumnjičenog najduže do 48 časova, preko policijskih organa, izdavanja potvrde o prijemu žalbe i preduzimanja radnji u cilju neodložne dostave žalbe zadržanog lica nadležnom sudu.

2.         Pisano obaveštenje o pravima lica zadržanog u predistražnom postupku, potrebno je dopuniti na taj način što će u obaveštenje biti uneta i pouka o mogućnosti predaje žalbe na rešenje o zadržavanju preko organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj je lice zadržano.

3.         Odnos policije i javnog tužilaštva u predistražnom postupku potrebno je unaprediti kroz detaljno uređivanje načina i rokova za dokumentovanje ostvarene usmene komunikacije i izdatih usmenih naloga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po upućenim preporukama, kao i merama i aktivnostima koje je preduzelo u cilju unapređenja svog rada u skladu sa upućenim mišljenjem, najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, u skladu sa članom 31. stavom 3. Zakona o Zaštitniku građana, uz dostavljanje relevantne dokumentacije na osnovu koje se može utvrditi da je po njima postupljeno.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 23.11.2017.
Naslov: Redakcija