Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIVREMENA ISPLATA NOVČANIH SREDSTAVA S DINARSKIH I DEVIZNIH TEKUĆIH RAČUNA: Jednokratno ovlašćenje moći da daju i stariji od 55 godina, osobe na lečenju ili smeštene u ustanovi socijalne zaštite. Jednokratno punomoćje ne mora biti overeno kod javnog beležnika. Banci ga podnosi ovlašćeno lice, uz obavezu davanja na uvid originalnih važećih ličnih dokumenata i osobe koja je izdala punomoćje, i osobe koja je tim punomoćjem ovlašćena da zahteva isplatu s računa


Ako se nađete u situaciji da ste oboleli od korone ili ste u izolaciji, a potreban vam je novac iz banke, postoji rešenje. Za razliku od perioda tokom vanrednog stanja u martu i aprilu, davanje ovlašćenja za podizanje novca u banci sada nije ograničeno samo na penzionere.

Naime, ubuduće će zbog zdravstvenih rizika, jednokratno ovlašćenje moći da daju i stariji od 55 godina, osobe na lečenju ili smeštene u ustanovi socijalne zaštite.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, Narodna banka Srbije (NBS) donela je Instrukciju o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih tekućih računa korisnika platnih usluga i pružanja usluge novčane doznake.

Punomoćje se može dati na obrascima koji su odštampani uz ovu instrukciju, u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi, pri čemu punomoćje obavezno sadrži podatke iz tog obrasca.

Jednokratno punomoćje ne mora biti overeno kod javnog beležnika. Banci ga podnosi ovlašćeno lice, uz obavezu davanja na uvid originalnih važećih ličnih dokumenata i osobe koja je izdala punomoćje, i osobe koja je tim punomoćjem ovlašćena da zahteva isplatu s računa.

U skladu s procenom rizika od zloupotrebe i prevarnih radnji, banka može upotrebom sredstava za komunikaciju na daljinu da proveri podatke korisnika i ovlašćenog lica i potvrditi autentičnost punomoćja.

- Koliko novca se može podići? -

Na ovaj način može se isplatiti 100.000 dinara mesečno (odnosno iznos efektivnog stranog novca čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu nije veća od 100.000 dinara).

U taj iznos ne uračunava se novac koji se isplaćuje s računa korisnika po osnovu penzije, kao ni novac koji je na tekući račun korisnika prenet po osnovu drugih davanja javnih sredstava, recimo naknada za slučaj nezaposlenosti, kao i dečji dodatak.

U vezi sa pružanjem usluge novčane doznake, NBS savetuje korisnike da pri slanju novčane doznake, kao primaoca navedu osobu za koju su uvereni da će zaista moći lično da se pojavi u prostorijama pružaoca platnih usluga, čime je davanje dodatnog jednokratnog punomoćja izlišno, a rizici od prevarnih radnji i zloupotreba mnogo manji.

- Ko sve može dati punomoćje -

Na ovaj način banke su dužne da omoguće isplatu s računa korisnika koji su navršili 55 ili više godina života, osobi kojoj se pružaju usluge smeštaja u ustanovi socijalne zaštite, kao osobama koje su na lečenju u zdravstvenim ustanovama.

Jednokratno punomoćje mogu da daju i oni kojima je oduzeta poslovna sposobnost ili tu sposobnost nisu stekli, zatim osobe koje su lišene slobode u smislu zakona kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, kao i korisnik kome nije izdata platna kartica na osnovu koje bi mogao raspolagati novčanim sredstvima s tekućeg računa.

Za ostale kategorije korisnika, odnosno za one korisnike koji ne ispunjavaju navedene uslove, banka može, ako tako sama opredeli, u skladu sa sopstvenom procenom rizika od zloupotreba i prevarnih radnji, primeniti odredbe ove instrukcije i u drugim slučajevima kada proceni da je to posebno opravdano.

NBS naglašava da je reč o "privremenom načinu isplate novca s računa korisnika", koji je pre svega uslovljen trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji.

Izvor: Vebsajt Blic, T.K., 26.07.2020.
Naslov: Redakcija