Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI: Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj regrut i lice u rezervnom sastavu ako u roku od osam dana ne prijavi promenu prebivališta teritorijalnom organu kod kojeg se vodi u vojnoj evidenciji


Na adrese nekih Beograđana stigli su plavi koverti sa zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka zato što nisu u zakonom predviđenom roku prijavili promenu prebivališta.

Muški deo populacije prilično se uspaničio, društvenim mrežama počele su da kruže informacije o pojačanoj "aktivnosti" Vojske Srbije i državne administracije, ali nema mesta panici jer je reč o "redovnim poslovima Ministarstva odbrane koji su u skladu sa pozitivnim zakonskim normama".

Slična situacija dogodila se jednom Beograđaninu protiv koga je Ministarstvo odbrane zatražilo pokretanje prekršajnog postupka jer promenu mesta prebivališta nije prijavio u roku od osam dana. Nije bilo dovoljno što je promenu svoje adrese stanovanja uredno prijavio MUP-u, trebalo je da se javi i vojsci. I zato će sada morati pred prekršajnog sudiju, a zaprećena mu je novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara, ili zatvor do 30 dana.

Teritorijalni organi Ministarstva odbrane uvek pozivaju sve mladiće u kalendarskoj godini u kojoj postaju punoletni da se upišu u vojnu evidenciju. Narodna skupština Republike Srbije donela je Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010) i usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 95/2010). To se primenjuje od 2011. godine. Tom Odlukom samo je ukinuta obaveza služenja vojnog roka, ali je ostala obaveza da svaki punoletni građanin Srbije bude upisan u vojnu evidenciju prema mestu prebivališta. Takođe, ostala je i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Iz Ministarstva odbrane potvrdili su da je prema članu 127 Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010) propisano da će se regrut i lica u rezervnom sastavu kazniti za već pomenuti prekršaj.

Ministarstvo navodi da njegovi teritorijalni organi vode evidenciju vojnih obveznika za vreme regrutne obaveze i obaveze služenja vojnog roka, kao i obaveza lica u rezervnom sastavu, za teritoriju za koju su obrazovani.

Vojni obaveznik vodi se u evidenciji prema mestu prebivališta, dok se vojni obaveznik koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme na teritoriji na kojoj nema prebivalište vodi prema mestu u kojem se nalazi u radnom odnosu, ako je u tom mestu prijavio boravak.

- Vojna obaveza prestaje kada vojni obaveznik navrši 60 godina života, ako mu prestane državljanstvo ove zemlje, ako bude oglašen nesposobnim za vojnu službu i njegovom smrću - kažu u Ministarstvu odbrane.

Od Ministarstva odbrane ipak nije dobijen odgovor zašto ova državna institucija nije umrežena sa MUP-om, čiju bazu podataka inače koristi, i zašto jednostavno iz policijske evidencije ne prepišu promenu adrese pojedinih korisnika koji su se u poslednje vreme selili.

Nije, takođe, jasno zašto svaki građanin ponaosob nije obavešten o obavezi da se, u slučaju promene adrese, prijavi Ministarstvu odbrane pre nego što se sastavi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

ZAKON O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010)

Član 127

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj regrut i lice u rezervnom sastavu:

1) ako iznese vojnu knjižicu iz Republike Srbije (član 75. ovog zakona);

2) ako u propisanom roku ne prijavi nastale promene iz člana 76. ovog zakona teritorijalnom organu kod kojeg se vodi u vojnoj evidenciji.

Izvor: Vebsajt Blic, 23.02.2017.
Naslov: Redakcija