Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema izmene ovog propisa


Ustavni sud je 8. oktobra 2015. godine doneo odluku da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), koja se odnosi na prinudno penzionisanje žena koje su navršile 60,5 godina života, jerbi njihovim izvršavanjem mogle da nastupe neotklonjive štetne posledice.

Ovakva privremena mera važiće sve dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o predlogu za ocenu ustavnosti sporne odredbe Zakona.

Imajući u vidu odluku Ustavnog suda ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, nedavno je najvila da će Vladi Republike Srbije predložiti da se ne čeka konačna odluka Ustavnog suda, već da se preinači taj član Zakona.

Zaposleni u javnom sektoru koji su stekli uslov za penziju, a više nema potrebe za njihovim radnim mestom dobiće otpremninu kao tehnološki višak.

Ovo je suština izmena Zakona koje je pripremila ministarka, Kori Udovički.

Prema ovim izmenama, zaposleni koji ispunjavaju uslov za penziju (žene sa 60 godina i šest meseci života, a muškarci sa 65), u penziju će otići jedino ukoliko se njihovo mesto gasi. Oni će u tom slučaju dobiti otpremninu predviđenu za tehnološke viškove, koja je znatno veća od naknade za penzionisanje koja im sleduje po Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i koja iznosi dve prosečne plate.

U Ministarstvu kažu da iznos ovih otpremnina neće biti manji od 200 evra po godini staža, bez obzira na visinu zarada. Tako će neko ko ima 30 godina staža i platu od 50.000 dinara, umesto oko 800 evra, koliko bi dobio za odlazak u penziju, dobiti čak 6.000 evra. Ali pod uslovom da je ceo radni vek proveo na istom poslu.

Inače, prema Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) otpremnina koju je poslodavac dužan da isplati po osnovu tehnološkog viška ne može da bude manja od zbira trećine plata svih godina radnog staža kod poslednjeg poslodavca.

Predlog za izmene Zakona koje je pripremilo Ministarstvo, treba da usvoje Vlada i Narodna skupština Republike Srbije.

- Ovo bi, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ubrzalo racionalizaciju sa kojom se već kasni. Objektivno, ove izmene bi samo još preciznije definisale kako omogućiti penzionisanje dela zaposlenih. Nema govora o novom planu kojim bi se, umesto viškova zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penziju, otpuštali neki drugi kadrovi - objašnjavaju iz Vlade Republike Srbije.

U obračun visine otpremnine ući će samo godine staža kod poslednjeg poslodavca. Kao jedan poslodavac računa se mreža škola, bolnica ili zdravstvenih ustanova, tako da se zaposlenom koji je, recimo, iz škole prešao u upravu računa samo staž u upravi.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Anđelić/Gordana Bulatović, 20.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija