Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: MINISTARSTVO DRżAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE PREDLOżIćE VLADI RS DA SE NE čEKA KONAčNA ODLUKA USTAVNOG SUDA, VEć DA SE PREINAčI čLAN 20. ZAKONA KOJI JE US SUSPENDOVAO


Ustavni sud je 8. oktobra 2015. godine doneo odluku da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu odredaba člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon).

Analizirajući osporene odredbe u kontekstu zakona kojima se, sa jedne strane, uređuje radnopravni status zaposlenih u javnom sektoru i, sa druge strane, zakona kojim se uređuje sticanje prava na starosnu penziju, Ustavni sud je utvrdio da se odredbama člana 20. osporenog Zakona uređuje institut prestanka radnog odnosa po sili zakona, kao jedan od načina smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, da je osnov prestanka radnog odnosa u ovom slučaju ispunjenje uslova za starosnu penziju i da po ovom osnovu radni odnos može da prestane samo ženama, a ne i muškarcima zaposlenim u javnom sektoru.

Ovakva odluka važiće sve dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku o predlogu za ocenu ustavnosti sporne odredbe Zakona.

Za sada je doneta privremena mera, ali sva iskustva iz sudske prakse pokazuju da se konačna odluka suda u 99 odsto slučajeva poklapa sa privremenom merom.

Na podsećanje da je Ustavni sud suspendovao sporni član Zakona nakon žalbi da je diskriminišući za žene, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, navodi da smatra da nije, jer deluje i na muškarce i na žene, ali i najavljuje da će Vladi Republike Srbije predložiti da se ne čeka konačna odluka Ustavnog suda, već da se preinači taj član Zakona.

"Glavni razlog zašto smo se odlučili za takav član je to što smo videli da svi pronalaze viškove baš među ljudima koji treba da se penzionišu. Odnosno nije se gledalo gde stvarno treba da se smanji broj, već su išli linijom manjeg otpora. Problem je što se tako narušava kapacitet uprave. Sada kada smo stvari postavili drugačije, i kada se prvo odradilo sagledavanje gde postoje viškovi, a gde bi oni koji se penzionišu morali biti zamenjeni, sad će rizik od toga da se ide, uprava ošteti zbog linije manjeg otpora, biti bitno manji", navela je ministarka.

Na pitanje ko će regulisati broj zaposlenih u javnim preduzećima, ona je rekla da su javna preduzeća ekonomski mehanizmi i moraju se restrukturirati sa ekonomskom logikom.

"Za njih se izrađuju pojedinačni programi i oni su stvar nadležnosti pojedinačnih resora i Ministarstva privrede. Zabrana zapošljavanja bi kod njih, prema mom mišljenju, trebalo da ostane do završavanja te reorganizacije, ali će se to dogovoriti resorni ministri i Ministarstvo finansija", navela je Udovički.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija