Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona u Poreskoj upravi i Republičkom zavodu za statistiku, a u vezi sa obradom ličnih podataka građana koji su prikupljeni prilikom popisa stanovništva. Obe institucije demantuju da je bila nameravana obrada tih podataka


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je, nakon što su u više medija objavljene informacije da će Poreska uprava (PU) u postupku utvrđivanja poreza na izdavanje stanova, obrađivati i lične podatke građana koji su pribavljeni u popisu stanovništva, a kojim raspolaže Republički zavod za statistiku (RZS), pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon)u obe ove institucije.

Polazeći od stava da bi takva obrada podataka od ličnosti bila u suprotnosti sa Zakonom, pa i sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 24/2011), Poverenik je od obe institucije zatražio pismeno izjašnjenje.

Poverenik je 21. jula 2016. godiine obavio razgovor sa direktorkom Poreske uprave Republike Srbije, Draganom Marković, koja mu je pružila uveravanja da ta PU nije tražila bilo kakve lične podatke građana od RZS, kao i da obrada tih podataka nije bila nameravana, odnosno planirana. Direktorka PU je kategorično potvrdila da će sve eventualne aktivnosti PU da se odvijaju u skladu sa zakonima, odnosno u okviru ovlašćenja koju Uprava ima na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016).

Poverenik je obavio i telefonski razgovor sa Miladinom Kovačevićem, direktorom Republičkog zavoda za statistiku koji je obavestio Poverenika da nikakvi lični podaci nisu stavljeni na raspolaganje PU, kao i da se odnos RZS prema podacima dobijenim popisom stanovništva u potpunosti zasniva na Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji izričito predviđa da se ti podaci mogu koristiti samo u statističke svrhe.

Direktori obe institucije izjavili su da će postupajući po zahtevu Poverenika bez odlaganja dostaviti i pismeno izjašnjenje.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 21.07.2016.
Naslov: Redakcija