Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Be­neficirani pen­zio­neri nisu pod lupom revizora. Njima je pra­vo na povlašćeni staž pri­znat na osno­vu važećih pra­vil­ni­ka, ko­ji ni­su ospo­re­ni u me­đu­vre­me­nu. Even­tu­al­ne iz­me­ne tih pra­vil­ni­ka mo­gu uti­ca­ti sa­mo na pra­va bu­du­ćih pen­zi­o­ne­ra


Ne­dav­ni po­da­tak dr­žav­nog re­vi­zo­ra da je od oko 110.000 rad­ni­ka ko­ji ima­ju be­ne­fi­ci­ra­ni staž u Sr­bi­ji, čak 65.000 njih za­po­sle­no u dr­žav­nim or­ga­ni­ma do­bi­lo tu pri­vi­le­gi­ju na osno­vu ne­ja­sno de­fi­ni­sa­nih kri­te­ri­ju­ma, za­bri­nu­lo je i mno­ge pen­zi­o­ne­re ko­ji su po osno­vu be­ne­fi­ci­ja pen­zi­o­ni­sa­ni. Oni se bo­je da im pen­zij­ska re­še­nja ne bu­du zbog sve­ga sta­vlje­na pod lu­pu, iako su uve­re­ni da su po Za­ko­nu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) oti­šli u pen­zi­ju. 

Je­dan biv­ši po­ruč­nik, ob­ja­šnja­va da je pen­zi­o­ni­san pre tri go­di­ne ka­da je imao 55 go­di­na i 22 go­di­ne rad­nog sta­ža pro­ve­de­nih u voj­sci od če­ga je 15 efek­tiv­no ra­dio na po­slo­vi­ma s uve­ća­nim rad­nim sta­žom. Sa­da mu ni­je ja­sno da li će ipak mo­ra­ti da do­ka­zu­je svoj staž ili ne, i to zbog onih ko­ji su ra­de­ći kao fri­ze­ri, ili bri­ce u za­tvo­ri­ma do­bi­ja­li be­ne­fi­ci­ju.

Pre­ma Za­ko­nu, 2017. godine je u pen­zi­ju pod po­seb­nim uslo­vi­ma mo­gao da ode pri­pad­nik MUP-a, MIP-a, BIA, VBA i Voj­ske Sr­bi­je ko­ji je na­pu­nio 54,8 go­di­na imao 22,6 go­di­na rad­nog sta­ža od če­ga je naj­ma­nje 12,6 pro­veo na rad­nom me­stu s be­ne­fi­ci­jom.

 Ove go­di­ne će isti ti u pen­zi­ju mo­ći s na­vr­še­nih 55 go­di­na ži­vo­ta 23 go­di­ne rad­nog sta­ža i naj­ma­nje 13 go­di­na sta­ža gde se on ra­ču­na uve­ća­no, 14 me­se­ci za go­di­nu da­na.

Po­seb­ni uslo­vi va­že i za spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce gde se ide s 53 go­di­ne i 20 go­di­na sta­ža, ili za pod­o­fi­ci­re i ofi­ci­re – do či­na pu­kov­ni­ka ko­ji u pen­zi­ju mo­gu s 53 go­di­ne sta­ro­sti i 40 go­di­na rad­nog sta­ža.

Po­sle­di­ca ova­kve pri­me­ne pra­va na be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž, po ko­me su se me­đu po­vla­šće­ni­ma na­šli i fri­ze­ri, mo­le­ri, mu­zi­ča­ri je, ka­že vr­hov­ni dr­žav­ni re­vi­zor Sve­tla­na To­ma Ano­kić, da dr­ža­va ukup­no za be­ne­fi­ci­je go­di­šnje da­je oko če­ti­ri mi­li­jar­de di­na­ra, od če­ga je 59 od­sto tog nov­ca pod zna­kom pi­ta­nja.

Upi­ta­ni da li su pri­me­ti­li da se po­sled­njih go­di­na zna­čaj­ni­je po­ve­ćao broj onih ko­ji se pod po­seb­nim uslo­vi­ma pen­zi­o­ni­šu, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du po­da­tak dr­žav­nog re­vi­zo­ra da sva­ke go­di­ne 1.000 za­po­sle­nih do­bi­je be­ne­fi­ci­je, u PIO fon­du ka­žu da će sa­bi­ra­nje po­da­ta­ka po­tra­ja­ti, te da za sa­da taj broj ne­ma­ju.

U PIO još do­da­ju, da pen­zi­o­ne­ri s be­ne­fi­ci­ja­ma, me­đu­tim, ne tre­ba da bri­nu, po­sle no­vih sa­zna­nja dr­žav­nog re­vi­zo­ra, jer ne­ma osno­va za po­seb­nom kon­tro­lom nji­ho­vih pen­zi­ja. 

Ne­spor­no je da su ti osi­gu­ra­ni­ci, a sa­da pen­zi­o­ne­ri, ima­li pra­vo na be­ne­fi­ci­ra­ni staž osi­gu­ra­nja u skla­du sa va­že­ćim pra­vil­ni­ci­ma, ka­žu u PIO. 

Na pi­ta­nje, šta u slu­ča­ju da se utvr­di da su u pen­zi­ju pod po­seb­nim uslo­vi­ma oti­šli upra­vo fri­ze­ri, mu­zi­ča­ri i dru­gi ko­je na­vo­di DRI, u PIO od­go­va­ra­ju da je sa­da­šnjim ko­ri­sni­ci­ma pen­zi­ja, pra­vo na be­ne­fi­ci­ra­ni staž osi­gu­ra­nja pri­znat na osno­vu na­ve­de­nih pra­vil­ni­ka ko­ji va­že, a ni­su ospo­re­ni u me­đu­vre­me­nu. Ta­ko da even­tu­al­ne iz­me­ne tih pra­vil­ni­ka mo­gu uti­ca­ti sa­mo na pra­va bu­du­ćih pen­zi­o­ne­ra.

Sta­ti­sti­ka PIO fon­da po­ka­zu­je da je na kra­ju 2016. go­di­ne uku­pan broj pro­fe­si­o­nal­nih voj­nih li­ca, ko­ja su pen­zi­o­ni­sa­na pod po­seb­nim uslo­vi­ma, iz­no­sio 39.830, dok ih je u no­vem­bru 2017. go­di­ne bi­lo 38.552. Od to­ga pen­zi­ju MIP-a pri­ma 184 pen­zi­o­ne­ra, MUP-a 979, dok je u 2016. go­di­ni 193 pen­zi­ja od­la­zi­lo na be­ne­fi­ci­ra­ni staž ostva­ren u MIP-u i 1.044 u MUP-u.

Me­đu oni­ma ko­ji ima­ju pra­vo na uve­ća­ni staž su i ru­da­ri, ali dr­žav­ni re­vi­zor, bar pre­ma naj­no­vi­jem iz­ve­šta­ju kod njih ni­je na­šao bi­lo ka­kve pro­pu­ste. Ina­če, pra­vo na be­ne­fi­ci­ju u 2016. go­di­ni ostva­ri­lo je 1.544 ru­da­ra, a 2017. godine ne­što ma­nje 1.402.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 16.01.2018.
Naslov: Redakcija