Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI: Produžava se rok za upis prava javne svojine, te upis prava svojine na nepokretnostima do 31. decembra 2017. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Članom 77. stav 1. važećeg Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014 - dalje: Zakon) utvrđen je rok od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podnose zahteve za upis prava javne svojine, dok je članom 82. stav 3. istog Zakona određen rok od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine na nepokretnostima.

Imajući u vidu da su rokovi iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. Zakona istekli 6. oktobra 2016. godine, a da veliki broj navedenih subjekata nisu podneli zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima i time nisu ostvarili pravo na upis svojine, neophodno je produženje ovih rokova tako što se omogućava ovim subjektima da podnesu naknadni zahtev za upis najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

U obrazloženju Predloga zakona navodi se da za njegovo sprovođenje nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije, ali se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku, jer bi u suprotnom mogle da nastanu štetne posledice po rad organa i organizacija.

Izvor: Redakcija, 17.11.2016.