Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Zakonu o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13 i 105/14), u članu 80. stav 5. reči: "po zahtevu iz člana 76. stav 2." zamenjuju se rečima: "po zahtevu iz člana 76. stav 2, odnosno po zahtevu iz člana 82a stav 1.".

Član 2.

Posle člana 82. dodaje se član 82a, koji glasi:

"Član 82a

Izuzetno od člana 77. stav 2. i člana 82. stav 8. ovog zakona, upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala, izvršiće se i u slučaju kad se zahtev za upis ne podnese u roku iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. ovog zakona, na osnovu naknadnog zahteva za upis prava svojine, ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Naknadni zahtev za upis prava svojine iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije do 31. decembra 2017. godine."

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 77. stav 1. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13 i 105/14) utvrđen je rok od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podnose zahteve za upis prava javne svojine, dok je članom 82. stav 3. istog zakona određen rok od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine na nepokretnostima. Imajući u vidu da su rokovi iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. Zakona istekli 6. oktobra 2016. godine, a da veliki broj navedenih subjekata nisu podneli zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima i time nisu ostvarili pravo na upis svojine, neophodno je produženje ovih rokova tako što se omogućava ovim subjektima da podnesu naknadni zahtev za upis najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 80. stav 5. tako što se propisuje primena odredbi člana 80. st. 1 – 4. sve do pravosnažnosti rešenja o upisu prava javne svojine po zahtevu iz člana 76. stav 2. i naknadnom zahtevu iz člana 82a.

Članom 2. Predloga zakona vrši se dopuna Zakona o javnoj svojini tako što se dodaje novi član 82a kojim se omogućava autonomnoj pokrajini, jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, društvima kapitala i njihovim zavisnim društvima da podnesu zahtev za upis prava svojine na osnovu naknadnog zahteva, u slučaju kad se navedeni zahtev podnosi po isteku roka iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. ovog zakona. Naknadni zahtev za upis prava svojine može se podneti najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Član 3. Predloga zakona uređuje stupanje na snagu ovog zakona. 

Izvor: Vebsajt Narodna skupštine, 16.11.2016.