Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE: PRAVILNIK STUPIO NA SNAGU 15. MARTA 2016. GODINE. UVEDENI SU NOVI VIDOVI KONTINUIRANE EDUKACIJE - USAVRšAVANJA U OKVIRU POSLEDIPLOMSKIH STUDIJA I ZDRAVSTVENE SPECIJALIZACIJE, KAO I SEMINARI. STRUčNI SASTANCI SU PODELJENI U DVE KATEGORIJE I VREDNUJU SE NA OSNOVU DUżINE TRAJANJA. BROJ BODOVA ZA TESTOVE U PISANOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI JE PREPOLOVLJEN, PA SADA TEST OD 50 PITANJA ZA UčESNIKA NOSI 5 BODOVA


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Sl. glasnik RS", br. 23/2016) stupio je na snagu 15. marta 2016. godine.

Pravilnikom je predviđeno da se nadležnost komore zdravstvenih radnika kojoj se predaje Zahtev za akreditaciju programa kontinuirane edukacije, određuje se prema stepenu obrazovanja predavača i ciljnoj grupi.

Jasno su definisane obaveze organizatora programa kontinuirane edukacije u pogledu prijavljivanja promena vezano za održavanje programa kontinuirane edukacije, evaluaciju i dostavljanje izveštaja, kao i sankcije u slučaju neispunjavanja istih.

Komore zdravstvenih radnika dobile su mogućnost organizovanja programa kontinuirane edukacije iz oblasti koje su u skladu sa njihovom delatnošću.

Pravilnikom su uvedene definicije za sve vidove kontinuirane edukacije, izvršene izmene u pogledu vrednovanja određenih vidova kontinuirane edukacije i uvedeni novi vidovi kontinuirane edukacije: usavršavanja u okviru poslediplomskih studija i zdravstvene specijalizacije, kao i seminari.

Stručni sastanci su podeljeni u dve kategorije i vrednuju se na osnovu dužine trajanja.

Broj bodova za testove u pisanoj ili elektronskoj formi je prepolovljen, pa sada test od 50 pitanja za učesnika nosi 5 bodova.

Zdravstveni radnici nisu više u obavezi da dostavljaju potrvde o učešću, već to čine samo po zahtevu nadležne komore.

Izvor: Vebsajt Farmaceutska komora Srbije, 16.03.2016.
Naslov: Redakcija