Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI: POVERENIK SMATRA DA SU SPORNE ODREDBE PREDLOGA ZAKONA KOJIMA SE UREđUJU ZAšTITA I OBRADA PODATAKA O LIčNOSTI


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji uputio Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije pismo u kome upozorava da su određene odredbe Predloga zakona, sa stanovišta ustavnih odredbi koje uređuju zaštitu i obradu podataka o ličnosti, sporne.

Poverenik se obratio neposredno nadležnom Odboru Narodne skupštine imajući u vidu značaj zakona, u javnosti prisutne kontraverze u pogledu ovlašćenja komunalne policije, kao i sporne situacije u vezi sa postupanjem komunalnih policajaca.

Poverenik je pri tom naglasio da primedbe daje isključivo sa stanovišta nadležnosti, kao i da u ranijoj fazi pripreme Predloga zakona nije bio u poziciji da da mišljenje jer mu, iako je to Poslovnikom Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014) predviđeno, Nacrt zakona nije dostavljan, odnosno mišljenje nije ni traženo.

Naime, članom 15. Predloga zakona kojim se menja postojeći član 32. predviđa se da se za zasnivanje radnog odnosa, komunalni policajac, pored uslova predviđenih propisima iz člana 31. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da, između ostalog, ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove. Dalje se predviđa da ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome.

Utvrđivanje psihofizičkih sposobnosti nužno pretpostavlja i obradu podataka o ličnosti, uključujući i obradu naročito osetljivih podataka.

Poverenik upozorava da se shodno odredbama člana 42 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) jemči zaštita podataka o ličnosti. Stavom 2. istog člana određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. Odlukom Ustavnog suda Srbije, od 30. maja 2012. godine, potvrđeno je da podzakonski akti ne mogu biti validan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti.

Poverenik navodi da obrada podataka o ličnosti, što se naravno odnosi i na "podatke o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova komunalne policije", treba da bude uređena zakonom i njeno uređivanje se ne može prepuštati podzakonskim aktima ministara.

Iz navedenog sledi da se aktom ministra mogu uređivati samo tehnička pitanja u vezi sa obradom podataka, te da odredba iz Predloga zakona nije usklađena sa Ustavom, navodi se u pismu Poverenika.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Zaštita podataka o ličnosti

Član 42

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom.

Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 12.02.2016.
Redakcija