Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ POLICIJI

Član 1.

U Zakonu o komunalnoj policiji("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) u članu 1. stav 1. posle reči: "teritoriji" dodaje se reč: "opštine" i zapeta, a posle reči: "(u daljem tekstu:" dodaju se reči: "opština, odnosno".

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

"Član 2.

Komunalnu policiju opština, odnosno grad obrazuje kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave obrazovane za pojedinu oblast.    

Unutrašnja organizaciona jedinica komunalne policije ne može imati manje od tri komunalna policajca."

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3

Komunalnom policijom rukovodi načelnik komunalne policije.

Poslove komunalne policije obavljaju uniformisani komunalni policajci.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poslove komunalne policije mogu obavljati i komunalni policajci bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne policije.

Načelnik komunalne policije i komunalni policajci u obavljanju poslova iz delokruga komunalne policije imaju posebna ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, uključujući i ovlašćenja za upotrebu određenih sredstava prinude.

Komunalni policajci stručno se osposobljavaju i usavršavaju u skladu sa odredbama ovog zakona."

Član 4.

U članu 7. stav 1. posle reči: "sarađuje sa" dodaju se reči: "opštinskim, odnosno".

U st. 2. i 3. posle reči: "policije i" dodaju se reči: "opštinskih, odnosno".

Član 5.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Evidenciju o podacima iz stava 2. ovog člana vodi komunalna policija i obezbeđuje korišćenje tih podataka u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 6.

U članu 9. stav 2. posle reči: "prigradskom" dodaju se zapeta i reči: "odnosno lokalnom".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Komunalne policije opština, odnosno gradova u obavljanju poslova međusobno sarađuju, razmenjuju podatke i obaveštenja i ostvaruju druge oblike zajedničkog rada u okviru uzajamnog pružanja stručne pomoći."

Član 7.

U članu 11. stav 1. reč: "Gradsko" zamenjuje se rečima: "Opštinsko, odnosno gradsko".

U stavu 2. posle reči: "ih" dodaju se reči: "opštinskom, odnosno".

U stavu 4. reči: "gradsko veće" zamenjuju se rečima: "opštinsko, odnosno gradsko veće".

Član 8.

Naziv iznad člana 13. i član 13. menjaju se i glase:

"Uređenje komunalne policije

Član 13.

Poslovi komunalne policije obavljaju se u posebno obrazovanim unutrašnjim organizacionim jedinicama u okviru opštinskih, odnosno gradskih uprava.

U komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice za gradsku opštinu ili više njih ili za područje opštine, odnosno grada određeno aktom o unutrašnjem uređenju komunalne policije (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Organizacionim jedinicama rukovode šefovi tih jedinica, koji za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovode odgovaraju načelniku komunalne policije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, opštine, odnosno gradovi, mogu zajedničkom odlukom da obrazuju zajedničku službu komunalne policije.

Opština se može ugovorom zaključenim sa drugom opštinom, odnosno gradom sporazumeti da komunalna policija opštine, odnosno grada obavlja poslove komunalne policije na njenoj teritoriji."

Član 9.

U članu 14. st. 1. i 3. reči: "opšte uslove propisane za rad u organima grada" zamenjuju se rečima: "uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog policajca".

Član 10.

U članu 16. stav 1. posle tačke 8) dodaju se tačka i zapeta i tačka 9), koja glasi:

"9) traženje obaveštenja".

U stavu 2. reči: "izreći mandatnu kaznu" zamenjuju se rečima: "izdati prekršajni nalog".

Član 11.

U članu 19. stav 1. posle reči "policije" dodaju se zapeta i reči: "kao i lica koja se zateknu na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne policije".

Član 12.

U članu 20. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Lice zatečeno u vršenju prekršaja iz oblasti koja je u delokrugu komunalne policije čiji je identitet utvrđen proverom identiteta u skladu sa članom 19. ovog zakona ili na način iz stava 1. ovog člana, komunalni policajac će bez odlaganja dovesti nadležnom prekršajnom sudu."

Član 13.

Posle člana 24. dodaju se naziv iznad člana i član 24a, koji glase:

"Traženje obaveštenja

Član 24a

U obavljanju poslova komunalni policajac može zatražiti obaveštenje od građanina da bi sprečio kršenje propisa ili otkrio učinioca prekršaja iz delokruga komunalne policije, ali građanin nije dužan da pruži traženo obaveštenje, niti mu se ono može ponovo tražiti."

Član 14.

U članu 25. posle stava 1. dodaju se st. 2 − 4. koji glase:

"Ovlašćenja komunalne policije prema maloletnim licima primenjuju komunalni policajci posebno osposobljeni za rad sa maloletnicima.

Ovlašćenja komunalne policije prema maloletnom licu primenjuju se u prisustvu roditelja ili staratelja tog lica, odnosno, u slučaju da su nedostupni, u prisustvu predstavnika organa starateljstva.

Prisustvo predstavnika organa starateljstva umesto roditelja može da se obezbedi, ako je moguće, i u slučajevima kada bi prisustvo roditelja bilo štetno za maloletnika izloženog nasilnim ili sličnim radnjama roditelja, ili bi ih toliko iritiralo da bi u velikoj meri ugrozilo izvršenje zadatka komunalne policije."

Član 15.

Naziv iznad člana 32. i član 32. menjaju se i glase:

"Zasnivanje radnog odnosa

Član 32.

Radni odnos za obavljanje poslova komunalnog policajca zasniva se po položenom ispitu za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca.

Za zasnivanje radnog odnosa, komunalni policajac, pored uslova predviđenih propisima iz člana 31. ovog zakona, mora da ispunjava i posebne uslove, i to da:

1)            ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, koje se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove;

2)            ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Ministar nadležan za lokalnu samoupravu donosi propis o načinu utvrđivanja potrebne psihofizičke sposobnosti iz stava 2. tačka 1) ovog člana i rešenjem ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za utvrđivanje ove sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja o tome.

Prilikom zapošljavanja u komunalnoj policiji posebno se vodi računa o rodnoj, etničkoj i drugoj ravnopravnosti i teži prijemu na rad žena i muškaraca iz različitih društvenih grupa, sa krajnjim ciljem da komunalni policajci odražavaju strukturu stanovništva opštine, odnosno grada u kome obavljaju poslove komunalne policije.

Izuzetno, u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog policajca može se primiti profesionalni vojnik, preuzimanjem iz Vojske Srbije, i ovlašćeni policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, pod uslovom da ispunjavaju i ostale uslove predviđene ovim zakonom."

Član 16.

Član 33. menja se i glasi:

"Član 33.

Stručno osposobljavanje kandidata za komunalne policajce obavezno se sprovodi pre polaganja ispita za komunalnog policajca, i to po posebnom programu.

Nakon završetka stručnog osposobljavanja, kandidat za komunalnog policajca polaže ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca (u daljem tekstu: ispit). 

Komunalni policajac može poslove komunalne policije samostalno da obavlja posle stručnog osposobljavanja i položenog ispita.

Kandidat za komunalnog policajaca dužan je da ispit iz stava 1. ovog člana položi najkasnije u roku od tri meseca od dana završetka stručnog osposobljavanja.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita kandidata za zasnivanje radnog odnosa u komunalnoj policiji koji su uspešno završili stručno osposobljavanje i položili stručni ispit za potrebe policije u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, sprovodi se po skraćenom postupku.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita kandidata za zasnivanje radnog odnosa u komunalnoj policiji sprovodi se po skraćenom postupku i za kandidate koji su aktivni ili bivši profesionalni vojnici Vojske Srbije."

Član 17.

U članu 34. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Deo sastava komunalne policije opštine, odnosno gradovi obavezni su da upute na stručno usavršavanje za rad sa maloletnim licima."

Član 18.

U članu 35. stav 1. reči: "iz člana 32. stav 1. tačka 2), ispit" brišu se.

Član 19.

U članu 36. stav 1. reči: "stav 1." zamenjuju se rečima: "stav 2.".

Član 20.

U članu 39. stav 3. menja se i glasi:

"Izgled uniforme i oznaka na uniformi komunalnih policajaca i način nošenja uniforme propisuje skupština opštine, odnosno skupština grada, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra nadležnog za unutrašnje poslove i dobijenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu."

Član 21.

Posle člana 39. dodaje se član 39a, koji glasi:

"Član 39a

Boja i izgled uniforme i oznake na uniformi komunalne policije moraju se jasno razlikovati od boje i izgleda uniforme i oznaka na uniformi koja je propisana za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Uprave carina i drugih državnih organa."

Član 22.

Posle člana 49. dodaje se član 49a, koji glasi:

"Član 49a

U opštinama koje obrazuju komunalnu policiju u skladu sa ovim zakonom, opštinsko veće, na predlog načelnika komunalne policije, doneće prvi strateški plan komunalne policije najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu akta o obrazovanju i unutrašnjem uređenju komunalne policije."

Član 23.

U članu 4, članu 5. stav 1, članu 6. stav 1, članu 7. stav 1, članu 9. stav 1. tač. 2), 3), 4) i 5), članu 12. stav 1, članu 16. stav 2, članu 17. stav 1, članu 18. stav 2, članu 19. stav 2, članu 31, članu 35. stav 3, članu 36. stav 3, članu 39. stav 2. i članu 41. st. 1. i 2. ispred reči: "grad", u odgovarajućem padežu dodaju se reči: "opština, odnosno" u odgovarajućem padežu.

Član 24.

U članu 4. stav 1, članu 7. stav 3, članu 11. stav 5, članu 29. stav 5, članu 39. stav 3, članu 41. stav 3 i članu 45. ispred reči: "skupština grada" u određenom padežu dodaju se reči: "skupština opštine, odnosno" u odgovarajućem padežu.

Član 25.

U članu 8. stav 3. (koji postaje stav 4), članu 36. stav 1. i članu 40. stav 2. ispred reči: "gradonačelnik" u određenom padežu dodaju se reči: "predsednik opštine, odnosno" u odgovarajućem padežu.

Član 26.

U članu 15, članu 27. stav 3. i članu 29. stav 6. ispred reči: "gradske uprave" dodaju se reči: "opštinske, odnosno".

Član 27.

Propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji("Sl. glasnik RS", br. 51/2009) ostaju na snazi.

Poslovi i ovlašćenja, koji su utvrđeni ovim zakonom, ne uvode obavezu dodatnog zapošljavanja i jedinice lokalne samouprave će ih obavljati u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji jeste potreba da se komunalna policija obrazuje i u opštinama.

Naime, potreba za uvođenjem komunalne policije utvrđena je na osnovu ocene da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne delatnosti koje su u nadležnosti opštine. Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako sprečavanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivno delovati na sprečavanju tih prekršaja. Na ovaj način opštinama se omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini, a time i za bezbedan i miran život svojih stanovnika.

Izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji stvara se pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti opština.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. predviđa se obrazovanje komunalne policije i u opštinama, radi obavljanja određenih komunalno-policijskih poslova kojima se izvršavaju Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti opština, gradova i grada Beograda i obezbeđuje nesmetano obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

U članu 2. predviđa se da se u opštini, odnosno gradu komunalna policija obrazuje kao unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu opštinske, odnosno gradske uprave, ili uprave za pojedine oblasti, kao i da broj komunalnih policajaca unutar te jedinice ne može imati manji od tri izvršioca.

Rešenjem u članu 3. uređuje se rukovođenje komunalnom policijom, kao i mogućnost da poslove komunalne policije pored uniformisanih komunalnih policajaca, u izuzetnim slučajevima, mogu obavljati i komunalni policajci bez službene uniforme sa oznakama, a radi što efikasnijeg obavljanja poslova komunalne policije. Takođe, utvrđuje se obaveza stručnog osposobljavanja i usavršavanja komunalnih policajaca.

U članu 4. predviđa se proširenje saradnje komunalne policije sa inspekcijskim službama u opštini, kao i u gradu kao važno pitanje od koga zavisi efikasnost komunalne policije.

U članu 5. utvrđuju se odnosi saradnje između komunalne policije i policije, na način koji obezbeđuje evidenciju podataka o tražiocu podataka i razlozima za njihovo dostavljanje.

U članu 6. uređuje se pitanje odnosa komunalne policije opština i gradova u obavljanju poslova, na način da međusobno sarađuju, razmenjuju podatke, obaveštenja, organizuju zajedničke sastanke i druge vidove uzajamnog pružanja pomoći i razmene pozitivne prakse.

U članu 7. propisuje se obaveza donošenja strateškog plana komunalne policije, tako što se kao nadležni organ za donošenje ovog dokumenta utvrđuje i opštinsko veće, pored gradskog veća.

U članu 8. propisuju se pravila za uređenje komunalne policije. U komunalnoj policiji mogu se obrazovati područne organizacione jedinice, kojima rukovode šefovi tih jedinica, odgovorni načelniku komunalne policije, kao i način i uslovi za obrazovanje zajedničke službe komunalne policije za dve ili više opština, odnosno gradova. Takođe se propisuje mogućnost da opština, odnosno grad ugovorom sa drugom opštinom i gradom uređuje sva pitanja od značaja za obavljanje poslova komunalne policije druge opštine ili grada na svojoj teritoriji.

Rešenjem u članu 9. propisuju se posebni uslovi za obavljanje poslova načelnika komunalne policije i šefa organizacione jedinice.

U članu 10. proširuju se postojeća ovlašćenja, uvođenjem novog, i to ovlašćenjem za traženje obaveštenja. Takođe, dosadašnje ovlašćenje izricanje mandatne kazne, zamenjuje se ovlašćenjem izdavanja prekršajnog naloga.

Intencija ovoga zakona jeste da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne policije, preciziraju i prošire njihove nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, dovođenja i pregledanja lica i predmeta, što je sadržano u čl. 11, 12. i 13.

U članu 14. uređuje se primena ovlašćenja komunalne policije prema maloletnim licima, što je od posebnog značaja s obzirom na probleme na koje ukazuju dosadašnja praktična iskustva u radu komunalne policije u gradovima.

U čl. 15, 16. i 17.sadržane su odredbe koje se odnose na uslove za zasnivanje radnog odnosa komunalnog policajca, propisivanje posebnih uslova za obavljanje poslova i posebne oblike osposobljavanja i usavršavanja, koji uključuju i obavezu polaganja ispita za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca, kao i obavezu da se deo sastava komunalne policije uputi na stručno usavršavanje za rad sa maloletnim licima.

Rešenja predviđena u čl. 18. i 19. u skladu su sa rešenjima iz čl. 15, 16. i 17. Predloga zakona.

Članom 20. utvrđuje se da izgled uniforme i oznake na uniformi utvrđuje skupština grada, odnosno skupština opštine, po prethodno dobijenoj saglasnosti ministra nadležnog za lokalnu samoupravu, a po pribavljenom mišljenju ministra za unutrašnje poslove.

Članom 21. utvrđuje se obaveza razlikovanja uniforme i oznaka na uniformi komunalnih policajaca od propisane uniforme i oznaka pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Uprave carina i drugih državnih organa.

Članom 22. utvrđuje se rok za donošenje prvog strateškog plana komunalne policije u opštinama.

U čl. 23 − 26. sadržane su sve izmene koje se odnose na dopunu postojećeg teksta istim rečima odgovarajućeg značenja.

Članom 27. utvrđuje se da propisi doneti za sprovođenje Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS", broj 51/09) ostaju na snazi.

Članom 28. utvrđuje se rok stupanja na snagu zakona.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 29.01.2016.