Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: ODRżANA SEDNICA KOMISIJE ZA IZRADU GZ-A, NA KOJOJ SU PREDSTAVLJENI STAVOVI, SUGESTIJE I PREDLOZI CIVILNOG SEKTORA U VEZI SA ODREDBAMA NACRTA GZ-A KOJE SE ODNOSE NA STATUS UDRUżENJA, ZADUżBINA I FONDACIJA


Na inicijativu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, a u saradnji sa Građanskim inicijativama i Trag fondacijom, 11. jula 2016. godine u zgradi "Udruženja pravnika Srbije" u Krunskoj ulici, u Beogradu, organizovana je sednica Komisije za izradu Građanskog zakonika, na kojoj su predstavljeni stavovi, sugestije i predlozi civilnog sektora u vezi sa odredbama Nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na status udruženja, zadužbina i fondacija.

Sastanku su pored predstavnika Kancelarije, Građanskih inicijativa i Trag fondacije, prisustvovali i članovi Komisije: prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Olga Cvejić-Jančić, Đurđe Ninković - advokat, prof. dr Dragor Hiber i Ratomir Slijepčević - sekretar Komisije.

Na samom početku sastanka naglašeno je da Nacrt GZ-a predstavlja radni tekst koji je, i pored toga što je javna rasprava okončana 1. jula 2016. godine, još uvek u izradi i podložan izmenama i dopunama, te da su sugestije i predlozi dobro došli. Procenjuje se da bi se usvajanje ovog zakonika moglo očekivati u narednom mandatu Vlade Republike Srbije.

Osnovna načela i principi kojima su se rukovodili članovi Komisije za izradu Zakonika, bili su načelo pravičnosti i ravnopravnosti.

Naglašeno je da su odredbe koje se odnose na oblast neprofitnog prava (udruženja, zadužbine i fondacije) opšteg karaktera i da ima mesta usaglašavanju istih sa posebnim zakonima koji regulišu ovaj deo pravnog poretka Republike Srbije, kao što su Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni), Zakon o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon).

Takođe, članovima Komisije je dostavljena Analiza, koja je izrađena za potrebe TACSO Resurs centra Građanskih inicijativa od strane prof.dr Dragana Golubovića (stalnog člana Saveta eksperata za neprofitno pravo Saveta Evrope, člana Radne grupe za izradu Zakona o udruženjima i člana Radne grupe za izradu Zakona o zadužbinama i fondacijama), koja se odnosi na odredbe GZ-a o pravnom položaju udruženja, zadužbina i fondacija. Inicijativu Trag fondacije i Građanskih inicijativa za izmenu odredaba Nacrta GZ-a koje se odnose na status udruženja, zadužbina i fondacija, potpisalo je 247 organizacija civilnog društva iz 57 gradova, nakon čega je predata Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije, 1. jula 2016. godine.

Sastanak je završen zaključkom da se, nakon što se članovi Komisije upoznaju sa sadržajem Analize i predlozima za izmenu, održi sastanak početkom oktobra 2016. godine, na kojem bi se detaljnije raspravljalo o svakom pojedinačnom članu Zakonika koji se odnosi na uređenje pravnog položaja udruženja, zadužbina i fondacija.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 13.07.2016.
Naslov: Redakcija