Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANA JEDNODNEVNA RADIONICA U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF - UPRAVLJANJE IMOVINOM I UTICAJ NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE: Beograd - 11. oktobar 2019. godine


Kompanija Paragraf organizovala je radionicu o upravljanju imovinom i uticaju na finansijske izveštaje.

Imajući u vidu da se javljaju nedoumice u vezi sa razgraničavanjem i evidentiranjem javne svojine, odnosno dela javne svojine koji se odnosi na dobra od opšteg interesa i mreže u skladu sa Zakonom o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) u poslovnim knjigama javnih preduzeća i njihovih osnivača, na republičkom, pokrajinskom i nivou gradova i opština, radionica je bila namenjena javnim preduzećima i njihovim osnivačima radi sticanja potrebnih znanja o tretmanu javne svojine kroz poslovne knjige i finansijske izveštaje javnih preduzeća i osnivača javnih preduzeća.

Kako u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova postoji obaveza upisa gore opisanog dela javne svojine - mreža, učesnici su stekli potrebna saznanja u vezi sa procedurom upisa u isti.

Učesnici radionice su stekli saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave. Pored pravilnog razgraničenja imovine, stekli su saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.

Učesnici su detaljno upoznati sa računovodstvenim efektima isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća, kao i računovodstvenim tretmanom investicionih i kapitalnih održavanja tog dela javne imovine, odnosno pravilnog planiranja kapitalnih i tekućih investicija kroz program poslovanja kod javnih preduzeća i planiranje budžeta.

Predavači:

Napominjemo da će pored ove, u organizaciji kompanije Paragraf biti organizovana na istu temu i radionica u Novom Sadu, 18. oktobra 2019. godine, u Hotelu Aleksandar. Detaljne informacije o radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Upravljanje imovinom i uticaj na finansijske izveštaje"

Izvor: Redakcija, 13.10.2019.