Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Društvo sudija ukazuje da Ministarstvo pravde selektivno objavljuje komentare na ustavne izmene


Povodom postupanja Ministarstva pravde kojim je selektivno objavilo komentare na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, a budući da nije odgovorilo ni na zahteve Društva sudija, Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S a o p š t e nj e

Iako Ministarstvo pravde insistira na tome da je njegov rad transparentan i inkluzivan, već običnim pregledom stranice "Javne rasprave" na kojoj je Ministarstvo pravde navodno objavilo komentare na Radni tekst izmene Ustava zaključuje se sledeće:

  1. Objavljeni komentari su kompresovani (zipovani) u dva foldera različitog obima (u prvom folderu je 14 komentara, ali se ne može razaznati ni ko ih je dostavio, niti kako glase njihovi naslovi; u drugom folderu su 3 komentara čiji su naslovi bili čitljivi 11. marta, ali se 12. marta taj folder ne može ni otvoriti).
  2. Prilikom otvaranja zipovanih foldera ne može se razaznati o kojim se komentarima radi, niti ko je njihov autor, pošto se prikazuju nečitljivi znaci umesto naslova.
  3. Samo izuzetno strpljiv čitalac, i to samo ukoliko otvara svaki od 14 dokumenata pojedinačno, može da pokuša da razume ko je sve dostavio komentare.
  4. Iako su objavljeni, sa komentara Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca (za razliku od drugih komentara koji imaju logo ili zaglavlje onog ko je komentar sačinio) uklonjeno je zaglavlje, pa prosečnom čitaocu nije jasno čiji su to komentari, već je prinuđen da pretpostavlja iz sadržine dokumenta ko je njegov autor.
  5. Među objavljenim komentarima nema komentara: Društva sudija Srbije od 08. marta 2018, niti Udruženja tužilaca, Beogradskog centra za ljudska prava, CEPRIS-a, YUCOM-a, Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i Asocijacije sudijskih pomoćnika, između ostalih.

Stoga Društvo sudija Srbije:

Ukazuje Ministarstvu pravde da je dužno da obezbedi, i to u svakoj fazi, transparentnost procesa javne rasprave koju je samo otvorilo.

Poziva Ministarstvo pravde da postupi korektno i objavi sve komentare, na podjednak način za sve koji su ih dostavili, tako da svi komentari budu na jednom mestu, lako dostupni, sistematično predstavljeni (na primer, po azbučnom redu subjekata koji su ih dostavili) i označeni tako da svaki komentar može biti uočen lako i brzo i prikazan u integralnoj verziji.

Obaveštava javnost da je Društvo sudija:

- dostavilo Ministarstvu pravde i ključne stavove profesora sa Javnog slušanja od 20. februara 2018. godine, naglasivši da Ključni stavovi profesora čine sastavni deo Komentara koje je Društvo sudija sačinilo

- pozvalo Ministarstvo pravde da:

  • povuče Radni tekst amandmana, što su učinile i sve najviše pravosudne institucije, profesori i strukovna udruženja sudija i tužilaca i udruženja koja se bave ljudskim pravima,
  • ponovo razmotri Pravnu analizu od 2014. godine koju je sačinila Radna grupa Komisije za reformu pravosuđa, sa kojom se suštinski saglasilo celo pravosuđe,
  • razmotri prispele komentare svih relevantnih subjekata, između ostalih Vrhovnog kasacionog suda i svih ostalih sudova, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, profesure i advokature, strukovnih udruženja sudija i tužilaca i udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava i pravosuđem, imajući u vidu da manjim izmenama nije moguće izbeći urušavanje dostignutog nivoa nezavisnosti sudstva,
  • izradi nov radni tekst amandmana i stavi ga u raspravu istovremeno sa radnim tekstom Ustavnog zakona, bez koga je nemoguće sagledati pravi domašaj predloženih izmena.
Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 12.03.2018.
Naslov: Redakcija