Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RADNI TEKST AMANDMANA MINISTARSTVA PRAVDE NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


Amandmani I do XXIV na Ustav Republike Srbije

Amandmani I do XXIV jesu sastavni deo Ustava Republike Srbije i stupaju na snagu na dan kada ih Narodna skupština proglasi.

Za sprovođenje amandmana I do XXIV na Ustav Republike Srbije donosi se ustavni zakon.

AMANDMAN I

Nadležnost

Narodna skupština:

1.         donosi i menja Ustav,

2.         odlučuje o promeni granice Republike Srbije,

3.         raspisuje republički referendum,

4.         potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja,

5.         odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje,

6.         nadzire rad službi bezbednosti,

7.         donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije,

8.         daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine,

9.         usvaja strategiju odbrane,

10.       usvaja plan razvoja i prostorni plan,

11.       usvaja budžet i završni račun Republike Srbije, na predlog Vlade,

12.       daje amnestiju za krivična dela.

U okviru svojih izbornih prava, Narodna skupština:

1.         bira Vladu, nadzire njen rad i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara,

2.         bira i razrešava sudije Ustavnog suda,

3.         bira i razrešava Vrhovnog javnog tužioca Srbije, pet članova Visokog saveta sudstva i pet članova Visokog saveta tužilaca,

4.         bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i nadzire njegov rad,

5.         bira i razrešava Zaštitnika građana, i nadzire njegov rad,

6.         bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom.

Narodna skupština vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 99. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN II

Način odlučivanja u Narodnoj skupštini

Narodna skupština donosi odluke većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika.

Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština:

1.         daje amnestiju za krivična dela,

2.         proglašava i ukida vanredno stanje,

3.         propisuje mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom

stanju,

4.         donosi zakon kojim Republika Srbija poverava autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pojedina pitanja iz svoje nadležnosti,

5.         daje prethodnu saglasnost na statut autonomne pokrajine,

6.         odlučuje o Poslovniku o svom radu,

7.         ukida imunitet narodnim poslanicima, predsedniku Republike, članovima Vlade i Zaštitniku građana,

8.         usvaja budžet i završni račun,

9.         bira članove Vlade i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara,

10.       odlučuje o odgovoru na interpelaciju,

11.       bira sudije Ustavnog suda i odlučuje o njihovom razrešenju i prestanku

mandata,

12.       bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije, Savet guvernera i Zaštitnika građana,

13.       vrši i druge izborne nadležnosti Narodne skupštine.

Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju:

1.         referendum i narodna inicijativa,

2.         uživanje individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina,

3.         plan razvoja i prostorni plan,

4.         javno zaduživanje,

5.         teritorija autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave,

6.         zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora,

7.         druga pitanja određena Ustavom.

Većinom od tri petine glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaca i Vrhovnog javnog tužioca Srbije, a ako tako ne budu izabrani, u narednih deset dana biraju se većinom od pet devetina glasova svih narodnih poslanika, s kojom se i razrešavaju.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 105. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN III

7. Sudovi

Načela o sudovima

Sudska vlast pripada sudovima, kao samostalnim i nezavisnim državnim organima.

Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije.

Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom. Zakonom se uređuju i vrste, nadležnost područja i postupak pred sudovima.

Zabranjeno je osnivanje prekih, privremenih ili vanrednih sudova. Sudske odluke donose se u ime naroda.

Sudsku odluku može preispitivati samo zakonom predviđeni sud u zakonom određenom postupku.

Raspravljanje pred sudom je javno, a javnost se može ograničiti samo u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sud sudi u veću, ako zakonom nije predviđeno da sudi sudija pojedinac. U suđenju mogu da učestvuju i sudije porotnici, u skladu sa zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 142. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN IV

Nezavisnost, stalnost i nepremestivost sudija

Sudija je nezavisan i sudi na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata. Zakonom se uređuje ujednačavanje sudske prakse.

Za sudiju u zakonom određenim sudovima koji imaju isključivo prvostepenu nadležnost može biti izabrano samo lice koje je okončalo posebnu obuku u instituciji za obuku u pravosuđu osnovanoj zakonom.

Sudijska funkcija traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek. Pre toga sudiji prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako postane trajno nesposoban za sudijsku funkciju ili ako bude razrešen.

Sudija se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije, ako nestručno vrši sudijsku funkciju ili ako mu bude izrečena disciplinska mera prestanka sudijske funkcije.

Protiv odluke o prestanku funkcije sudija i predsednik suda imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Sudija ne može biti protiv svoje volje premešten u drugi sud, izuzev kod preuređenja sudskog sistema, odlukom Visokog saveta sudstva.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 143. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN V

Imunitet i nespojivost

Sudija i sudija porotnik ne mogu biti pozvani na odgovornost za mišljenje dato u sudskom postupku i za glasanje pri izricanju sudske odluke, izuzev ako učine krivično delo.

Sudija ne može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u vršenju sudijske funkcije bez odobrenja Visokog saveta sudstva.

Funkcija sudije i predsednika suda je nespojiva s drugom javnom ili privatnom funkcijom, zakonom određenom delatnošću ili poslom ili političkim delovanjem.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 144. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VI

Vrhovni sud Srbije

Najviši sud u Republici Srbiji je Vrhovni sud Srbije.

Vrhovni sud Srbije obezbeđuje jedinstvenu primenu zakona od strane sudova.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 145. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VII

Predsednik Vrhovnog suda Srbije i predsednici sudova

Predsednika Vrhovnog suda Srbije bira Visoki savet sudstva, po pribavljenom mišljenju opšte sednice Vrhovnog suda Srbije, na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano za predsednika Vrhovnog suda Srbije. Predsednike ostalih sudova bira Visoki savet sudstva, na pet godina.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 146. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN VIII

Visoki savet sudstva Nadležnost Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva je samostalan i nezavisan državni organ koji jemči samostalnost i nezavisnost sudova tako što odlučuje o pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika određenim Ustavom i zakonom.

Visoki savet sudstva bira i razrešava predsednika Vrhovnog suda Srbije i predsednike ostalih sudova, bira sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije, prikuplja statističke podatke od značaja za rad sudija, vrednuje rad sudija i predsednika sudova, odlučuje o premeštaju i privremenom upućivanju sudija, imenuje i razrešava članove disciplinskih organa, određuje broj sudija i sudija porotnika, predlaže Vladi sredstva za rad sudova u pitanjima iz njegove nadležnosti i odlučuje o drugim pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika određenim zakonom.

Disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika sudova može pokrenuti i ministar nadležan za pravosuđe.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 147. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN IX

Sastav Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva čini deset članova: pet sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština.

Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta sudstva na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine posle okončanog javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, a ako tako ne budu svi izabrani, preostali se u narednih deset dana biraju glasovima pet devetina svih narodnih poslanika, inače se izborni postupak posle 15 dana ponavlja za onaj broj članova koji nisu izabrani.

Pri izboru sudija u Visoki savet sudstva vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti sudova.

Predsednici sudova ne mogu biti birani u Visoki savet sudstva.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 148. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN X

Mandat članova Visokog saveta sudstva

Član Visokog saveta sudstva bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet sudstva.

Mandat člana Visokog saveta sudstva prestaje iz razloga koji se određuju zakonom i u zakonom predviđenom postupku.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 149. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XI

Predsednik Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva ima predsednika.

Predsednik Visokog saveta sudstva bira se među članovima saveta koji nisu sudije.

Predsednik Visokog saveta sudstva bira se na pet godina.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 150. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XII

Rad i odlučivanje Visokog saveta sudstva

Visoki savet sudstva donosi odluke glasovima najmanje šest članova saveta ili glasovima najmanje pet članova saveta među kojima je i glas predsednika Visokog saveta sudstva, na sednici na kojoj je prisutno najmanje sedam članova saveta.

Visoki savet sudstva dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, a da odluke o izboru sudija, predsednika sudova, sudija porotnika i o prestanku njihovih funkcija, o premeštaju i privremenom upućivanju sudija i o imenovanju i razrešenju članova disciplinskih organa donosi na osnovu merila koja su utvrđena u skladu sa zakonom i u zakonom uređenom postupku.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 151. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIII

Imunitet članova Visokog saveta sudstva

Članovi Visokog saveta sudstva ne mogu biti pozvani na odgovornost za dato mišljenje i glasanje pri donošenju odluka u savetu, izuzev ako učine krivično delo.

Ne mogu biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta sudstva bez odobrenja saveta.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 152. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIV

8. Javna tužilaštva

Položaj

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i štiti ustavnost i zakonitost, ljudska prava i građanske slobode.

Javno tužilaštvo vrši svoju nadležnost na osnovu Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, zakona i drugih opštih akata.

Osnivanje, organizacija i nadležnost javnog tužilaštva uređuju se zakonom. Najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji je Vrhovno javno tužilaštvo Srbije.

Vrhovni javni tužilac Srbije vrši nadležnost javnog tužilaštva u okviru prava i dužnosti Republike Srbije.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 153. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XV

Odgovornost

Vrhovni javni tužilac Srbije rukovodi Vrhovnim javnim tužilaštvom Srbije i za rad javnog tužilaštava i svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Javni tužioci ostalih javnih tužilaštava odgovaraju za rad javnog tužilaštva i za svoj rad Vrhovnom javnom tužiocu Srbije, a javni tužioci nižih javnih tužilaštava i javnim tužiocima neposredno viših javnih tužilaštava.

Zamenici javnih tužilaca odgovaraju za svoj rad javnom tužiocu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 154. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVI

Javni tužioci i zamenici javnih tužilaca

Funkciju javnog tužilaštva vrši javni tužilac.

Zamenik javnog tužioca zamenjuje javnog tužioca pri vršenju tužilačke funkcije i dužan je da postupa po njegovim uputstvima.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 155. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVII

Izbor Vrhovnog javnog tužioca Srbije i javnih tužilaca

Vrhovnog javnog tužioca Srbije bira Narodna skupština, na pet godina, na predlog Visokog saveta tužilaca, posle okončanog javnog konkursa, glasovima tri petine svih narodnih poslanika, a ako tako ne bude izabran, on se u narednih deset dana bira glasovima pet devetina svih narodnih poslanika, inače se izborni postupak ponavlja posle 15 dana.

Isto lice ne može biti ponovo birano za Vrhovnog javnog tužioca Srbije. Javne tužioce bira Visoki savet tužilaca, na pet godina.

Vrhovni javni tužilac Srbije i javni tužioci koji budu razrešeni ostaju na funkciji zamenika javnog tužioca u javnom tužilaštvu kojim su rukovodili.

Protiv odluke o prestanku funkcije Vrhovni javni tužilac Srbije i javni tužilac ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 156. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XVIII

Stalnost funkcije zamenika javnog tužioca premeštaj i privremeno upućivanje zamenika javnog tužioca

Funkcija zamenika javnog tužioca traje od izbora za zamenika javnog tužioca dok zamenik javnog tužioca ne navrši radni vek.

Pre toga zameniku javnog tužioca prestaje funkcija ako sam to zatraži, ako postane trajno nesposoban za funkciju zamenika javnog tužioca ili ako bude razrešen.

Za zamenika javnog tužioca u najnižim javnim tužilaštvima može biti izabrano samo lice koje je okončalo posebnu obuku u instituciji za obuku u pravosuđu osnovanoj zakonom.

Zamenik javnog tužioca se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim funkcije zamenika javnog tužioca, ako nestručno vrši funkciju zamenika javnog tužioca ili ako mu bude izrečena disciplinska mera prestanka funkcije zamenika javnog tužioca.

Protiv odluke o prestanku funkcije zamenik javnog tužioca ima pravo na žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na ustavnu žalbu.

Zamenik javnog tužioca može biti premešten ili protiv svoje volje privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo odlukom Vrhovnog javnog tužioca Srbije, u skladu sa zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 157. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XIX

Imunitet i nespojivost

Javni tužilac i zamenik javnog tužioca ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje koje je dao ili odluku koju je doneo u vršenju tužilačke funkcije, izuzev ako učini krivično delo.

Funkcija javnog tužioca i zamenika javnog tužioca je nespojiva s drugom javnom ili privatnom funkcijom, zakonom određenom delatnošću ili poslom ili političkim delovanjem.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 158. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XX

Visoki savet tužilaca Nadležnost Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca je samostalan državni organ koji jemči samostalnost javnih tužilaštava tako što odlučuje o pitanjima položaja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca određenim Ustavom i zakonom.

Visoki savet tužilaca bira i razrešava javne tužioce, bira zamenike javnih tužilaca i odlučuje o prestanku njihove funkcije, predlaže Narodnoj skupštini izbor i razrešenje Vrhovnog javnog tužioca Srbije, vrednuje rad javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, imenuje i razrešava članove disciplinskih organa, podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava, predlaže Vladi sredstva za rad javnih tužilaštava u pitanjima iz njegove nadležnosti i odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca Srbije, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca određenim zakonom.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 159. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXI

Sastav Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca čini jedanaest članova: četiri zamenika javnih tužilaca koje biraju javni tužioci i zamenici javnih tužilaca, pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac Srbije i ministar nadležan za pravosuđe.

Narodna skupština bira pet članova Visokog saveta tužilaca na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine posle okončanog javnog konkursa glasovima tri petine svih narodnih poslanika, a ako tako ne budu svi izabrani, preostali se u narednih deset dana biraju glasovima pet devetina svih narodnih poslanika, inače se izborni postupak posle 15 dana ponavlja za onaj broj članova koji nisu izabrani.

Pri izboru zamenika javnih tužilaca u Visoki savet tužilaca vodi se računa o ravnomernoj zastupljenosti javnih tužilaštava.

Javni tužioci ne mogu biti birani u Visoki savet tužilaca.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 160. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXII

Mandat članova Visokog saveta tužilaca i predsednik Visokog saveta tužilaca

Član Visokog saveta tužilaca bira se na pet godina.

Isto lice ne može biti ponovo birano u Visoki savet tužilaca.

Mandat izabranog člana Visokog saveta tužilaca prestaje iz razloga koji se određuju zakonom i u zakonom predviđenom postupku.

Vrhovni javni tužilac Srbije jeste po službenoj dužnosti predsednik Visokog saveta tužilaca.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 161. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXIII

Rad i odlučivanje Visokog saveta tužilaca

Visoki savet tužilaca donosi odluke glasovima najmanje šest članova saveta na sednici na kojoj je prisutno najmanje osam članova saveta.

Visoki savet tužilaca dužan je da svoje odluke obrazloži i javno objavi, a da odluke o izboru javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i o prestanku njihovih funkcija, o predlaganju izbora i razrešenja Vrhovnog javnog tužioca Srbije i o imenovanju i razrešenju članova disciplinskih organa donosi na osnovu merila koja su utvrđena u skladu sa zakonom i u zakonom uređenom postupku.

Ministar nadležan za pravosuđe i Vrhovni javni tužilac Srbije mogu pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrešenja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ali ne mogu da učestvuju u disciplinskom postupku, niti u postupku razrešenja ako su ga pokrenuli.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 162. Ustava Republike Srbije.

AMANDMAN XXIV

Imunitet članova Visokog saveta tužilaca

Članovi Visokog saveta tužilaca ne mogu biti pozvani na odgovornost za dato mišljenje i glasanje pri donošenju odluka u savetu, izuzev ako učine krivično delo.

Ne mogu biti lišeni slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela koje su učinili kao članovi Visokog saveta tužilaca bez odobrenja saveta.

Ovim amandmanom zamenjuje se član 163. Ustava Republike Srbije i brišu čl. 164. i 165. Ustava Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 22.01.2018.