Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, u delu koji se odnosi na oporezivanje advokata


6. novembra 2017. godine Ustavnom sudu je predata Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 6v stav 1 i stav 2 Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017), u delu koji se odnosi na oporezivanje advokata.

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017 i 98/2017)

Član 6v

Izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. ovog člana.

 

Autor teksta Inicijative je advokat Dragan Vasić iz Beograda.

Kako se navodi u Inicijativi sporni delovi odredbe člana 6v Uredbe o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 98/2017), su neustavni i nezakoniti, jer su isti u suprotnosti sa odredbom člana 67 stav 2 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), te odredbom člana 2 stav 1 Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i odredbom člana 83 stav 1 i stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).

Predlagač poziva advokate da u što većem broju podrže ovu Inicijativu i predaju istu u svoje lično ime.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Pravo na pravnu pomoć

Iz Člana 67.

Svakome se, pod uslovima određenim zakonom, jemči pravo na pravnu pomoć.

Pravnu pomoć pružaju advokatura, kao samostalna i nezavisna služba, i službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

ZAKON O ADVOKATURI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US)

Iz Člana 2.

Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)

Pojam preduzetnika

Iz Člana 83.

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno.

Izvor: Vebsajt Bolja Advokatura, 06.11.2017.
Naslov: Redakcija