Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Društvo sudija predlaže da se rok za davanje komentara, odnosno podnošenje pisanih predloga primereno produži


Povodom objavljivanja prvog Nacrta revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 i poziva zainteresovanima da se upoznaju sa tekstom Nacrta i daju svoje komentare uz obaveštenje da se pri formulisanju teksta imalo u vidu da:

  • izmene na pravi način reflektuju prelazna merila,
  • uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23,
  • uvažavaju dostavljene predloge od strane odgovarajućih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23,
  • uvažavaju uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti.

Društvo sudija Srbije, saglasno sa pismom Radne grupe Nacionalnog konventa za Poglavlje 23 i Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija upućenim 1. februara 2019. godine Ministarstvu pravde, zbog značaja teme i samo upućuje

OTVORENO PISMO MINISTARSTVU PRAVDE

Ističući sledeće:

 Važeći Akcioni plan za Poglavlje 23 usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 27.4.2016. godine i obuhvata aktivnosti za koje su predviđeni rokovi i u 3. i 4. kvartalu 2019. kao i u 2020. godini (recimo aktivnosti 1.1.1.8, 1.3.4.3, 3.6.2.16, 3.8.2.42. i 3.8.2.43) što znači da je usvojen za period od 2016. do 2021. godine, zbog čega ostaje nejasno zašto se izradi novog pristupa u aktuelnom trenutku, tj. na početku 2019. godine.

 Akcioni plan za Poglavlje 23 predstavlja jedan od najvažnijih strateških dokumenata koji se tiču pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji koji je, po prirodi stvari i obiman, zbog čega je potrebno obezbediti dovoljno vremena za analizu, stručne komentare i javnu raspravu o njegovom nacrtu, tako da je rok ostavljen za podnošenje pisanih predloga (15 dana) nerealno kratak i ne omogućava ozbiljnu analizu, pa se stiče utisak da se ovim pozivom samo ispunjava forma.

 Početak postupka izmene Akcionog plana za Poglavlje 23 je netransparentan jer:

a) su objavljena tri dokumenta umesto jedinstvenog dokumenta koji bi sadržao pregledan predlog izmena (u dokumentima koja se odnose na delove o pravosuđu, borbi protiv korupcije i osnovnim pravima jasno se uočava da su u pojedinim delovima izmene unošene u sam tekst, a u pojedinim kroz opciju track changes, što otežava da se uoče izmene u bitnim aktivnostima);

b) ne pruža informaciju ko je uradio analizu i ocenu ispunjenosti aktivnosti (što je posao za stručnjake) tj. ko čini Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, niti na osnovu čega, jer nedostaje analiza efekata važećeg Akcionog plana;

v) koji subjekti su dostavili nove predloge, o kakvim se predlozima radi i gde su oni objavljeni;

g) ko su autori prvog Nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23.

Dakle, Društvo sudija smatra da je neophodno da proces revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 bude transparentan, da uključi sve relevantne aktere, da sadrži unapred poznatu i na zakonu zasnovanu proceduru, da ima realne rokove i da omogući suštinsku javnu raspravu kroz razmenu i uvažavanje argumenata, i sve to u cilju da se iskristališu najbolja rešenja za strateški dokument od najveće važnosti.

Stoga Društvo sudija Srbije predlaže da se rok za davanje komentara, odnosno podnošenje pisanih predloga (8.2.2019. godine) primereno produži. Tek nakon primerenog produžetka roka i prijema komentara svrsishodno je da bude organizovana suštinska javna debata o ovom izuzetno važnom dokumentu.

Društvo sudija Srbije, kao strukovno udruženje posvećeno vladavini prava i nezavisnosti pravosuđa, izražava spremnost da učestvuje u procesu revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 uz uvažavanje demokratskih načela javne rasprave i time da svoj doprinos u izradi krovnog dokumenta koji se odnosi kako na pravosuđe, tako i na borbu protiv korupcije i osnovna prava građana.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 05.02.2019.
Naslov: Redakcija