Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE: Zakon predviđa unapređeni sistem neposredne saradnje represivnih organa sa drugim državnim organima


Povodom početka primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), od 1. marta 2018. godine pri višim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu formirana su posebna sudska odeljenja za suzbijanje korupcije.

Najveću teritorijalnu nadležnost od njih ima Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu jer će postupati u predmetima koruptivnih krivičnih dela za područje Apelacionog suda u Beogradu, a teritorija beogradske apelacije obuhvata oko tri miliona stanovnika.

Viši sud u Beogradu još od 2003. godine ima posebna odeljenja koja sude krivična dela organizovanog kriminala i ratne zločine, a novo odeljenje baviće se koruptivnim krivičnim delima.

Predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović precizirao je, da se postupanje Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije odnosi na krivične postupke za nova krivična dela protiv privrede čija je primena takođe počela 1. marta.

Stepanović je ukazao da se radi o krivičnim delima kao što su prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom i drugim krivičnim delima propisanim izmenama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) od 24. novembra 2016.godine.

Takođe, nadležnost ovog Posebnog odeljenja obuhvata i krivična dela koja su taksativno određena Zakonom poput krivičnih dela protiv službene dužnosti, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

Obuhvata i krivična dela protiv privrede ukoliko vrednost imovinske koristi ne prelazi iznos od 200 miliona dinara, kada odnosno vrednost javne nabavke ne prelazi iznos od 800 miliona dinara i druga krivična dela, za koja nije propisana isključiva nadležnost Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, rekao je predsednik Višeg suda u Beogradu.

To znači da, ako na primer, vrednost imovinske koristi prelazi iznos od 200 miliona dinara, kada odnosno vrednost javne nabavke prelazi iznos od 800 miliona dinara, za njih će biti nadležno - Posebno odeljenje suda za organizovani kriminal.

U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, prema rečima Stepanovića, određeno je da postupa sedam sudija i za sada su formirana dva sudeća veća, vanraspravno veće i sudija za prethodni postupak, koje čine sudije Višeg suda u Beogradu i sudije iz drugih sudova sa područja beogradske apelacije, koje je uputio Visoki savet sudstva.

"Sve sudije koje su raspoređene u novo posebno odeljenje, imaju dugogodišnje iskustvo u krivičnoj materiji i ispunjavaju sve propisane zakonske uslove, uključujući i pozitivne bezbednosne provere obavljene radi utvrđivanja postojanja smetnji sa stanovišta zaštite javnog poretka i bezbednosti Republike Srbije", istakao je Stepanović.

Što se tiče rada ovog odeljenja, u planu je da se zbog trenutno ograničenih prostornih kapaciteta suđenja održavaju u dve smene, sve do preseljenja u staro sedište Višeg suda u Beogradu u Savskoj ulici (Palata pravde).

Inače, ovakav način dana dve smene je organizovan u Posebnom odeljenjem za organizovani kriminal i Odeljenju za ratne zločine, napomenuo je Stepanović.

On je istakao da su sve sudije koje su raspoređene da postupaju u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, uključujući i sudsko osoblje, prošle specijalnu obuku koju je u prethodnom periodu sprovela Pravosudna akademija uz predavače eksperte.

Shodno odredbama novog Zakona, sudije su novo Posebno odeljenje raspoređene na mandat od šest godina, dok je predsednik tog odeljenja postavljen na mandat od četiri godine, napomenuo je Stepanović ukazujući da se iste odredbe već primenjuju u radu posebnih odeljenja za organizovani kriminal i za ratne zločine.

Govoreći o značaju formiranja ovog odeljenja, podsetio je da je korupcija kompleksna pojava u svakom društvu, čiji su pojavni oblici mahom prikriveni, stalno se menjaju i prilagođavaju gotovo svim društvenim uslovima, pa je, kako je ukazao, dokazivanje koruptivnih krivičnih dela i procesuiranje njenih učinilaca izuzetno otežano u krivičnom postupku.

"Za borbu protiv korupcije od primarnog značaja je postojanje adekvatnog zakonodavnog okvira i specijalizovanih institucija i organa, koji će timskim delovanjem, uz kontinuirano usavršavanje, efikasno delovati na suzbijanje koruptivnih krivičnih dela i svih oblika korupcije", istakao je predsednik Višeg suda u Beogradu.

Prema njegovim rečima, novi Zakon po prvi put u skladu sa evropskom praksom, predviđa unapređeni sistem neposredne saradnje represivnih organa sa drugim državnim organima.

Tu se pre svega, kako je ukazao, radi o novinama koje se tiču "službenika za vezu" iz drugih državnih organa, kao i formiranja "udarnih grupa" - kao naprednog instituta za razrešenje naročito složenih pitanja.

U sastav udarnih grupa ulaze stručnjaci različitih profila, u prvom redu finansijski forenzičari koji imaju zadatak da neposredno pružaju pomoć javnom tužiocu i sudijama u analizi tokova novca i finansijskih transakcija u cilju krivičnog gonjenja, napomenuo je predsednik Višeg suda u Beogradu.

On smatra da će ovaj vid jačanja kapaciteta sudija, tužilaca i policije, uz njihovu kontinuiranu obuku, koja je sada zakonom obavezujuća i nakon što su sudije raspoređene u Posebno odeljenje, omogućiti da stručni i iskusni kadrovi primenom novih zakonskih instrumenta, kvalitetno i efikasno postupaju u cilju suzbijanja koruptivnih krivičnih dela.

"Na taj način oni će moći da doprinesu konkretnim rezultatima na polju sveobuhvatne borbe protiv korupcije, koja je ujedno i jedan od ključnih uslova za članstvo naše države u Evropskoj uniji predviđen Strategijom za Zapadni Balkan, koja je nedavno usvojena od strane Evropske komisije", zaključio je Stepanović.

Istovremeno sa početkom rada posebnih odeljenja sudova, od 1. marta 2018. godine počela su sa radom i četiri posebna odeljenja viših tužilaštava u kojima će raditi 44 specijalizovana zamenika tužioca i šest finansijskih forenzičara.

Ova odeljenja su formirana pri višim javnim tužilaštvima su formirana u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu i baviće se slučajevima korupcije protiv osumnjičenih kojima se na teret stavlja neki vid zloupotrebe, koja je manja od 200 miliona dinara.

Na čelu nove organizacione mreže biće Tužilaštvo za organizovani kriminal, koje će procesuirati krivična dela "visoke korupcije", u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.02.2018.
Naslov: Redakcija