Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA: NACRTOM PRAVILNIKA UREđUJE SE NAčIN ZAMENE I IZOSTAVLJANJA PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA, UKLJUčUJUćI I NAčIN I TEHNIKU ANONIMIZACIJE/PSEUDONIMIZACIJE U ODLUKAMA U ELEKTRONSKOM I PISANOM OBLIKU. ODREđENI SU I PODACI KOJI SU PREDMET ANONIMZACIJE I OPšTA NORMA O PODACIMA KOJI SE NE ANONIMIZIRAJU, ODREđENE SU I VRSTE PODATAKA KOJE SE ZAMENJUJU ILI IZOSTAVLJAJU U GRAđANSKOJ, PRIVREDNOJ, UPRAVNOJ, KRIVIčNOJ OBLASTI KAO I U ODLUKAMA IZ POSTUPAKA PREMA MALOLETNIM UčINIOCIMA KRIVIčNIH DELA I ODLUKAMA DONETIM U PORODIčNIM I STATUSNIM PREDMETIMA


Vrhovni kasacioni sud (VKS) ubuduće će prilikom objavljivanja svojih sudskih odluka zamenjivati ili izostavljati lične podatke stranaka i advokata, kao i druge propisane podatke u cilju zaštite privatnosti tih osoba.

Izuzetak od ovog pravila odnosiće se na pravosnažno osuđene na više od pet godina zatvora zbog ratnih zločina i organizovanog kriminala jer u njima preteže interes javnosti.

Ta rešenja utvrđena su Nacrtom pravilnika o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji/anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama, kojim se, između ostalog, predviđa koji se podaci izostavljaju i na koji način se zamenjuju. Tako, Nacrt pravilnika predviđa da se u sudskim odlukama zamenjuju ili izostavljaju ime, prezime i nadimak fizičkog lica, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta i boravišta, JMBG, broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole, registarske oznake vozila ili druge lične isprave i mrežni podaci koji bi mogli dovesti do otkrivanja njegovog identiteta.

Pravilnik štiti i biometrijske podatke, genetske i podatke o zdravstvenom stanju, kao i druge na osnovu kojih osoba može biti identifikovana.

Međutim, izričito je naglašeno da se ne pseudonimizuju podaci o učesnicima u postupku kada "opravdani interes javnosti da zna" preteže u odnosu za zaštitu identiteta fizičkog lica. To se naročito odnosi na krivične postupke koji se vode protiv okrivljenih za izvršenje "krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivičnih dela organizovanog kriminala, poput pranja novca, trgovine ljudima i drugih".

U odlukama građanske, privredne i upravne oblasti ne navode se podaci o strankama, njihovim punomoćnicima, zakonskim i statutarnim zastupnicima, akcionarima, članovima društva i s njima povezanim licima, predstavnicima.

Takođe i podaci o umešačima, stečajnim poveriocima i stečajnim dužnicima, privrednim subjektima, privatnim preduzetnicima, izvršnim poveriocima i izvršnim dužnicima, oštećenima, predlagačima i protivnicima predlagača, ostaviocima, naslednicima, svedocima, srodnicima, bliskim licima i susedima stranaka.

U odlukama iz krivične oblasti izostavljaju se podaci o osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, osuđenom, oštećenom kao tužiocu, privatnom tužiocu, oštećenom, oštećenom po predlogu, svedoku, braniocu, punomoćniku, stručnom licu, zakonskom zastupniku stranke, srodniku, prijatelju, susedu stranke.

Zamena ili izostavljanje podataka u sudskim odlukama koje postoje u elektronskom obliku obavlja se zamenom podataka sa dva ista velika slova (AA...). Svako sledeće ime i prezime lica koje je navedeno u sudskoj odluci, zamenjuje se s druga dva velika slova, azbučnim redosledom slova (AA, BB,...). Pseudonimizacija brojčanih i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kućne adrese, JMBG-a) sprovodi se zamenom sa tri tačke (...).

Nenavođenje podataka u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku sprovodi se prekrivanjem crnom bojom tako da se podaci koji podležu izostavljanju učine nevidljivim, nakon čega se pristupa fotokopiranju ili skeniranju sudske odluke.

Izvor: Vebsajt 021, 01.10.2016.
Naslov: Redakcija