Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA - Tekst propisa


NACRT PRAVILNIKA O ZAMENI I IZOSTAVLJANJU (PSEUDONIMIZACIJI/ANONIMIZACIJI) PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA

OPŠTE ODREDBE Predmet uređenja

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Vrhovnog kasacionog suda (u daljem tekstu: anonimizacija/pseudonimizacija) koje se objavljuju ili čine dostupnim javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrada podataka o ličnosti:

  1. Na Internet stranici Vrhovnog kasacionog suda u okviru odeljka "Sudska praksa", na osnovu unapred utvrđenih deskriptora, a nakon otpremanja odluke odnosno predmeta sa odlukom iz suda,
  2. Objavljivanjem u publikacijama koje Sud izdaje (biltenima, informatorima i sličnim publikacijama),
  3. Objavljivanjem ili činjenjem dostupnim javnosti na bilo koji drugi način.

Sve odluke Vrhovnog kasacionog suda objavljuju se u celini na Internet stranici Vrhovnog kasacionog suda, ali se podaci o strankama, njihovim zastupnicima ili punomoćnicima, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi upoređivanjem sa drugim dostupnim podacima, zamenjuju ili izostavljaju.

Sudske odluke na koje se primenjuje Pravilnik

Član 2.

Pod sudskim odlukama, u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se sudske odluke o vanrednim pravnim sredstvima, sukobu i prenošenju nadležnosti i zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Pojam anonimizacije/pseudonimizacije podataka u sudskim odlukama

Član 3.

Pod pseudonimizacijom/anonimizacijom podataka u sudskim odlukama podrazumeva se zamena ili izostavljanje podataka o ličnosti i drugih podataka, tako da se ne može identifikovati lice na koje se ti podaci odnose.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka ne odnosi se na sudske odluke za koje je izrečena mera javnog objavljivanja, osim ako se time ne bi povredila prava trećih lica.

Podaci koji nisu predmet pseudonimizacije/anonimizacije

Član 4.

Ne pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci u sudskim odlukama o državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim preduzećima, i drugih pravnih lica čiji su osnivači država, teritorijalna autonomija i lokalna samouprava, osim u slučaju kada ovi podaci dovode do otkrivanja identiteta učesnika u postupku.

Ne pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o ličnosti koje se odnose na: sudije, sudije porotnike, zapisničare, javne tužioce i njihove zamenike, državne pravobranioce i njihove zamenike, sudske veštake, sudske tumače i prevodioce, javne beležnike, javne izvršitelje i advokate kao punomoćnike i branioce, osim u slučaju kada ovi podaci dovode do otkrivanja identiteta učesnika u postupku.

Minimum standarda pseudonimizacije/anonimizacije podataka o ličnosti u sudskim odlukama

Član 5.

Minimum standarda pseudonimizacije/anonimizacije podataka o ličnosti u sudskim odlukama obuhvata zamenu ili izostavljanje podataka na osnovu kojih je moguće identifikovati učesnika u sudskom postupku, kao i podataka o licu na osnovu kojih bi mogao biti otkriven identitet učesnika.

Lice na osnovu čijih ličnih podataka bi mogao da bude identifikovan učesnik u postupku je srodnik, prijatelj, sused učesnika u postupku, ili drugo fizičko lice, o dnosno pravno lice na osnovu čijeg bi naziva i sedišta i poresko-identifikacionog broja bilo moguće identifikovati učesnika u sudskom postupku.

Od pravila iz stava 1. ovog člana, izuzimaju se podaci o učesnicima u sudskom postupku ako se radi o licu čiji su podaci u prethodnom postupku ili u toku trajanja sudskog postupka već bili dostupni javnosti, uključujući i informacije koje je u vezi sa konkretnim slučajem saopštio nadležni državni organ odnosno predstavnik nadležnog državnog organa, ukoliko se time ne dira u pravo na privatnost ovih lica.

Podaci o ličnosti koji su predmet pseudonimizacije/anonimizacije

Član 6.

U sudskim odlukama pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o ličnosti lica iz člana 5 stav 1 ovog Pravilnika koji se odnose na:

  1. Ime, prezime i nadimak fizičkog lica
  2. Datum i mesto rođenja
  3. Adresu (prebivališta i boravišta fizičkog lica)
  4. Jedinstveni matični broj građana (JMBG)
  5. Broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole, registarske oznake vozila ili druge lične isprave i mrežni podaci koji bi mogli da dovedu do otkrivanja identiteta fizičkog lica – učesnika u postupku, odnosno drugog lica iz člana 5 stav 1 ovog Pravilnika
  6. Biometrijske podatke, genetske podatke, i podatke o zdravstvenom stanju
  7. I druge podatke na osnovu kojih lice može biti identifikovano.

Ne pseudonimizuju/anonimizuju se podaci iz stava 1 tačka 1 ovog člana o učesnicima u postupku kada opravdani interes javnosti da zna preteže u odnosu za zaštitu identiteta fizičkog lica, a naročito u krivičnim postupcima koji se vode protiv lica okrivljenih za izvršenje krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivičnih dela organizovanog kriminala poput pranja novca, trgovine ljudima i dr.

Vrste podataka koje se pseudonimiziraju/anonimiziraju

Član 7.

U odlukama građanske, privredne i upravne oblasti pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o:

Strankama (fizičkim i pravnim licima, učesnicima kojima svojstvo stranke priznaje poseban zakon ili sud), njihovim punomoćnicima (advokatima, advokatskim pripravnicima, zaposlenima kod advokata), zakonskim i statutarnim zastupnicima, akcionarima, članovima društva i sa njima povezanim licima, predstavnicima (članovima upravnog odbora, stranim predstavnicima u stečaju, predstavnicima zaposlenih i sl.) umešačima, stečajnim poveriocima i stečajnim dužnicima, privrednim subjektima, privatnim preduzetnicima, izvršnim poveriocima i izvršnim dužnicima, oštećenima, predlagačima i protivnicima predlagača, ostaviocima, naslednicima, svedocima, srodnicima, bliskim licima i susedima stranaka.

Član 8.

U odlukama iz krivične oblasti pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o: Osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, osuđenom, oštećenom kao tužiocu, privatnom tužiocu, oštećenom, oštećenom po predlogu, svedoku, braniocu, punomoćniku (advokatu ili drugom fizičkom licu), stručnom licu, zakonskom zastupniku stranke, srodniku, prijatelju, susedu stranke.

Izuzetno od stava 1, ne pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o osuđenom licu za krivična dela za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zatvora preko pet (5) godina, za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i za krivična dela organizovanog kriminala.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka iz posebnih postupaka

Član 9.

U odlukama iz postupaka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela pseudonimiziraju/anonimiziraju se podaci o maloletnom učiniocu, oštećenom, vremenu i mestu kritičnog događaja.

U odlukama donetim u postupcima u kojima je prema zakonu isključena javnost pseudonimiziraju/anonimiziraju se pored podataka iz člana 6 ovog Pravilnika, i svi podaci za koje je zakonom, drugim propisima i aktima određeno da se čuvaju kao tajna.

U odlukama donetim u porodičnim i statusnim predmetima, u kojima su maloletnici učesnici postupka pseudonimiziraju/anonimiziraju se svi podaci iz obrazloženja sudskih odluka kojima se zadire u privatnost učesnika postupka.

NAČINI I TEHNIKE ANONIMIZACIJE

Načini pseudonimizacije/anonimizacije

Član 10.

Podaci iz članova 6, 7, 8 i 9 ovog Pravilnika pseudonimizuju/anonimizuju se zamenom ili izostavljanjem podataka, u zavisnosti od oblika u kojem sudska odluka postoji.

Način pseudonimizacije/anonimizacije iz stava 1 ovog člana mora biti primenjen dosledno, tako da se identitet fizičkog ili pravnog lica ne može odrediti.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka u sudskim odlukama koje postoje u elektronskom obliku

Član 11.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka sadržanih u sudskim odlukama koje postoje u elektronskom obliku vrši se zamenom podataka.

Pseudonimizacija/anonimizacija imena i prezimena vrši se zamenom sa dva ista velika slova, pri čemu se zadržava osnova svojstva tog lica u postupku, ako je isto navedeno (AA...).

Svako sledeće ime i prezime lica koje je navedeno u sudskoj odluci, zamenjuje se sa druga dva velika slova, azbučnim redosledom slova (AA, BB,...).

Pseudonimizacija/anonimizacija brojčanih i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kućne adrese, JMBG...) vrši se zamenom sa tri tačke (...), pri čemu se zadržava oznaka vrste tog podatka, ukoliko je ista navedena.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku

Član 12.

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka sadržanih u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku vrši se izostavljanjem podataka.

Izostavljanje podataka iz stava 1 ovog člana vrši se prekrivanjem crnom bojom tako da se podaci koji podležu anonimizaciji učine nevidljivim, nakon čega se pristupa fotokopiranju ili skeniranju sudske odluke.

Kod izostavljanja imena i prezimena zadržava se oznaka svojstva tog lica u postupku, ukoliko je isto navedeno.

Kod izostavljanja brojčanih podataka i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kućne adrese, JMBG...) zadržava se oznaka tog podatka, ukoliko je ista navedena.

Tehnike pseudonimizacije/anonimizacije

Član 13.

Predsednik Suda određuje lice ili lica koja vrše pseudonimizaciju/anonimizaciju Godišnjim rasporedom poslova sudijskih pomoćnika za tekuću godinu.

Sudska odluka koja se pseudonimizuje/anonimizuje dostavlja se licu koje vrši anonimizaciju u elektronskom obliku pogodnom za kompjutersku obradu.

Ukoliko ne postoji u elektronskom obliku, sudska odluka dostavlja se u pisanom obliku.

O pseudonimiziranim/anonimiziranim sudskim odlukama vodi se jedinstvena evidencija.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 28.06.2016.