Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: U uvodu presude obavezno se navode i jedinstveni matični broj građana stranke koja je fizičko lice, matični broj stranke koja je pravno lice, a ako je stranka Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, naznačava se i direktan korisnik budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, kao i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava


U dosadašnjoj praksi i primeni odredaba Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014 i 87/2018), uočena je potreba da se detaljnije propiše sadržaj odluka koje se donose u parničnom postupku radi lakšeg i efikasnijeg sprovođenja postupka njihovog izvršenja. Naime, Ministarstvo pravde je, prateći primenu u ovoj oblasti koju normativno uređuje, uočilo nedostatke koji direktno utiču na efikasnost sprovođenja postupka izvršenja, a ogledaju se u nepotpunim podacima koje odluke u parničnom postupku sadrže, a koje predstavljaju izvršne isprave i na osnovu kojih se pokreće izvršni postupak. Ovakvo zakonsko rešenje omogućava dostupnost svih relevantnih podataka i efikasnije sprovođenje izvršnog postupka u praksi. U skladu sa tim, predložena je dopuna člana 355. Zakona o parničnom postupku.

Predlogom zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku propisuje se da se u uvodu presude obavezno navode i jedinstveni matični broj građana stranke koja je fizičko lice, matični broj stranke koja je pravno lice, a ako je stranka Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, naznačava se i direktan korisnik budžetskih sredstava zbog čijeg rada je nastalo potraživanje, kao i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji pripada tom direktnom korisniku budžetskih sredstava. Za stranku koja je indirektni korisnik budžetskih sredstava navodi se jedinstveni broj korisnika javnih sredstava koji mu pripada, a ukoliko ga nema, navodi se njegov matični broj. Navedene podatke sud po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnog organa.

Predviđeno je da izmene stupe na snagu 1. januara 2020. godine.

Izvor: Iz Obrazloženja Predloga zakona, 01.12.2019.